Brandritningar krävs vid nybyggen av exempelvis en villa och förevisar vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa brandsäkerheten i den aktuella byggnaden. Oftast anlitas en certifierad brandkonsult eller brandingenjör som hjälper till med att ta fram brandritningar enligt gällande lagstiftning. Kommunerna ställer vanligtvis väldigt höga krav på brandritningar då en eventuell brand kan få förödande konsekvenser.

Innehåll

Vad är en brandritning?

Brandritningar är en vanlig benämning för en del av den så kallade brandskyddsdokumentationen som krävs vid nybyggen eller ändringar av befintliga byggnader. Kraven på brandskyddsdokumentation framgår i Boverkets Byggregler (BBR). Det är endast mindre komplementbyggnader som inte omfattas av brandskyddsdokumentation, exempelvis mindre friggebodar.

I vilket skede behöver man brandritningar?

Det är vanligt att man i ett tidigt skede av byggprocessen börjar spåna på ett utkast av brandskyddsdokumentation, detta utkast kallas för brandskyddsbeskrivning. Det är vanligt att kommunen efterfrågar en sådan i samband med att de ska bevilja en byggprocess. I brandskyddsbeskrivningen skall det framgå vilka åtgärder man avser att utföra gällande brandsäkerheten. Utöver brandritningar är det även viktigt att du införskaffar konstruktionsritningar när du söker om bygglov eller bygganmälan.

Vad skall brandritningarna innehålla?

I den kompletta brandskyddsdokumentationen skall det framgå vilken typ av åtgärder som gjorts i den aktuella byggnaden för att förhindra en brand samt eventuell spridning av en sådan. Det skall framgå exempelvis information om utrymningsvägar, brandsläckare, sprinklers samt brandlarm. Det skall även framgå information om hur många personer den aktuella byggnaden är konstruerad för. I övrigt skall man uppfylla Boverkets samtliga krav avseende brandskyddsdokumentation.

Hur höga är kraven på brandritningar?

Kommuner ställer höga krav på brandskyddsdokumentation som upprättas i samband med exempelvis nybyggnation av en villa. Mindre projekt kan kräva mindre omfattande dokumentation men detta varierar från fall till fall. Om man exempelvis väljer att bygga en carport närmare än 4,5m till grannens tomt så kommer kommunens krav på hur man som byggherre tänkt förhindra eventuell brandspridning mellan byggnaderna vara större. Man har rätt att upprätta en brandskyddsdokumentation på egen hand men vi på LT Ingenjörsbyrå rekommenderar att man anlitar en certifierad brandkonsult eller brandingenjör. Detta för att säkerställa att Boverkets samtliga krav efterföljs. På sätt blir byggnaden säkrare och det ökar även dina chanser att få ett beviljat startbesked.

Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!