fbpx

Bygglov lokal till bostad - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Bygglov för att ändra lokal till bostad

  När du vill bygga om eller ändra användningen av en lokal till bostad behöver du söka bygglov från din kommun.

  Först måste du kontrollera vilken typ av lokal det handlar om, eftersom olika regler kan gälla beroende på lokaltypen.

  • Exempel på lokaler som kan vara aktuella för ombyggnad till bostäder inkluderar kontor, butiker eller industribyggnader.
  • Det är viktigt att komma ihåg att inte alla lokaler kan omvandlas till bostäder. Vissa byggnader kan ha specifika användningsändamål enligt detaljplanen och då krävs särskilda åtgärder för att ändra detta.

  För att ansöka om bygglov behöver du vanligtvis följande:

  1. En ritning som visar hur lokalerna kommer se ut efter ombyggnaden.
  2. Ett situationsplan som visar var fastigheten ligger i förhållande till närliggande byggnader och gator.
  3. Beskrivningar av de material och färger som kommer användas vid renoveringen eller ombyggnaden.

  Vad är skillnaden mellan en bygganmälan och ett bygglov?

  När du planerar att genomföra mindre ändringar på din befintliga bostad eller fastighet kanske du inte behöver söka ett fullständigt bygglov. Istället kan det räcka med en så kallad ”bygganmälan”.

  En bygganmälan innebär att du informerar kommunen om dina planerade åtgärder, men behöver inte invänta deras godkännande innan du påbörjar arbetet.

  Exempel på åtgärder som kan kräva en bygganmälan inkluderar:

  • Inredning av vind eller källare till bostadsändamål.
  • Installation av solceller eller värmepumpar.
  • Byggnation av mindre komplementbyggnader, såsom friggebodar eller attefallshus.

  Vad är sambandet mellan bygglov och detaljplan?

  För att förstå sambandet mellan bygglov och detaljplan måste vi först definiera vad varje begrepp innebär:

  • Bygglov: Ett tillstånd som utfärdas av kommunen för att genomföra vissa typer av byggnads- eller markåtgärder. Detaljerade regler om när ett bygglov krävs finns i Plan- och Bygglagen (PBL).
  • Detaljplan: En juridiskt bindande plan som fastställs av kommunen. Den beskriver hur mark- och vattenområden ska användas inom ett visst område, samt vilka regler som gäller för bebyggelse, grönområden, trafik med mera.

  Vad är skillnaden mellan ett förhandsbesked och ett bygglov?

  Ett förhandsbesked är en möjlighet för fastighetsägare att få information om vad som kan vara tillåtet att bygga på deras tomt eller fastighet. Det ger dig en preliminär bedömning från kommunen innan du ansöker om ett formellt bygglov.

  Det finns några viktiga skillnader mellan förhandsbesked och bygglov:

  FörhandsbeskedBygglov
  Gäller endast som rådgivning, inte bindande beslut.Formellt tillstånd att genomföra specifika åtgärder.
  Kan begäras när som helst under planeringsprocessen.Måste sökas innan arbetet påbörjas (om det krävs).

  Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan om bygglov?

  1. Inkommen ansökan:Din ansökan registreras av kommunens handläggare och du får en bekräftelse på detta. Handläggaren kontrollerar att ansökan är komplett och innehåller all nödvändig information.
  2. Granskning:Kommunen granskar din ansökan för att säkerställa att den följer gällande regler och bestämmelser. De kan även begära kompletteringar eller ytterligare dokumentation om det behövs.
  3. Samråd:I vissa fall kan kommunen behöva samråda med andra myndigheter, exempelvis Lantmäteriet eller Räddningstjänsten, för att få deras synpunkter på ditt byggprojekt.
  4. Beslut:Efter granskningen och eventuella samråd fattar kommunen ett beslut om du beviljas bygglov eller inte. Du får ett skriftligt beslut som informerar dig om resultatet av din ansökan.

  Vilka krav ställs vid ombyggnad av lokal till bostad?

  När du vill bygga om en lokal till bostad måste du uppfylla vissa krav enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Här är några vanliga krav som kan gälla:

  • Lokalen måste ha lämpliga egenskaper för boende, såsom god ventilation, ljusinsläpp och ljudisolering.
  • Byggnaden måste vara brandskyddsmässigt säker i enlighet med Boverkets föreskrifter.
  • Det kan finnas krav på att anpassa lokalens utformning och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

  Vilka kostnader är förknippade med att ansöka om bygglov för ombyggnad av lokal till bostad?

  Kostnaderna för att ansöka om bygglov för en ombyggnad av lokal till bostad varierar beroende på flera faktorer, inklusive kommunens avgifter och storleken på projektet. Här är några vanliga kostnader som kan uppstå:

  • Avgift till kommunen: Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av din bygglovsansökan. Avgiften baseras oftast på projektets totala kostnad eller yta.
  • Konsultkostnader: Om du behöver anlita en arkitekt, konstruktör eller annan konsult kan det innebära extra kostnader.
  • Tekniska undersökningar: Ibland kan det vara nödvändigt med tekniska undersökningar, såsom markundersökningar eller ljudmätningar, vilket också kan öka kostnaderna.

  Hur lång tid tar det att få ett beslut från Lantmäteriet angående min detaljplan?

  Tiden det tar att få ett beslut från Lantmäteriet angående din detaljplan kan variera beroende på flera faktorer, inklusive kommunens arbetsbelastning och komplexiteten i ditt ärende. Generellt sett kan processen se ut enligt följande:

  1. Ansökan om detaljplan:Du skickar in din ansökan till kommunen, som sedan vidarebefordrar den till Lantmäteriet för granskning.
  2. Granskning av Lantmäteriet:Lantmäteriet granskar din ansökan och kontrollerar att den uppfyller de formella kraven enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
  3. Samråd med berörda parter:I vissa fall kan Lantmäteriet behöva samråda med andra myndigheter eller intressenter för att få deras synpunkter på din detaljplan.
  4. Beslut från Lantmäteriet:Efter granskningen fattar Lantmäteriet ett beslut om godkännande eller avslag på din detaljplan. Beslutet kommuniceras vanligtvis skriftligen till dig.

  Vad är skillnaden mellan bygglov och bygganmälan?

  Bygglov och bygganmälan är två olika sätt att hantera planerade byggprojekt. Här är skillnaderna:

  • Bygglov: Ett bygglov är ett formellt tillstånd som krävs för att genomföra vissa typer av byggnads- eller markåtgärder. Det innebär att du måste ansöka hos din kommun och invänta deras godkännande innan du påbörjar arbetet.
  • Bygganmälan: En bygganmälan används istället för ett bygglov när det handlar om mindre ändringar på en befintlig bostad eller fastighet. Du informerar kommunen om dina planerade åtgärder, men behöver inte invänta deras godkännande innan du börjar arbeta.

  Vad kostar det att ansöka om en detaljplan hos Lantmäteriet?

  Kostnaden för att ansöka om en detaljplan hos Lantmäteriet kan variera beroende på flera faktorer, inklusive projektets storlek och komplexitet. Här är några vanliga kostnader som kan uppstå:

  • Avgift till Lantmäteriet:Lantmäteriet tar ut en avgift för granskningen av din detaljplansansökan. Avgiften baseras oftast på projektets totala yta eller antal tomter.
  • Konsultkostnader: Om du behöver anlita en arkitekt, planerare eller annan konsult för att hjälpa dig med detaljplanen kan det innebära extra kostnader.
  • Samrådskostnader:I vissa fall kan det vara nödvändigt att samråda med andra myndigheter eller intressenter under processen. Dessa samråd kan också generera kostnader.

  Vanliga frågor

  Tiden det tar att få en detaljplan godkänd av Lantmäteriet varierar beroende på flera faktorer, inklusive kommunens arbetsbelastning och komplexiteten i ärendet. Generellt sett kan processen ta flera månader upp till ett år eller mer.

  En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden ska användas inom ett visst område. Den kan inkludera bestämmelser om bebyggelse, grönområden, trafik och andra faktorer som påverkar miljön.

  Ja, du har möjlighet att överklaga beslutet om din detaljplan nekas av Lantmäteriet. Överklagandet görs till Mark- och miljödomstolen eller i vissa fall till regeringen beroende på ärendets karaktär.

  Ja, när du vill bygga om en lokal till bostad måste du uppfylla vissa krav enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Dessa kan inkludera lämpliga egenskaper för boende, brandskyddsmässig säkerhet och anpassning för personer med funktionsnedsättning.

  Kostnaderna för att ansöka om bygglov för en ombyggnad av lokal till bostad varierar beroende på flera faktorer. Avgifter till kommunen och eventuella konsultkostnader eller tekniska undersökningar kan uppstå.

  Tiden det tar att få ett beslut från Lantmäteriet angående din detaljplan beror på flera faktorer. Generellt sett kan processen ta flera månader upp till ett år eller mer, beroende på kommunens arbetsbelastning och ärendets komplexitet.

  Bygglov krävs för att genomföra vissa typer av byggnads- eller markåtgärder och måste godkännas innan arbetet påbörjas. En bygganmälan används istället för mindre ändringar där du informerar kommunen men inte behöver invänta deras godkännande.

   

  Sammanfattning

  Läs mer om hur man söker bygglov för att ändra lokal till bostad, skillnaden mellan bygglov och bygganmälan samt vilka krav och kostnader som kan vara involverade. Ta reda på hur lång tid det tar att få beslut från Lantmäteriet angående detaljplaner och vilka regler som gäller för en detaljplan.
   

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer