fbpx

Detaljplan Beteckningar: Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • I denna artikel har vi svarat på vanliga frågor om detaljplansbeteckningar.
 • En detaljplansbeteckning är en unik kod som används för att identifiera och hänvisa till specifika planer.
 • Beroende på kommunens praxis kan beteckningen innehålla olika delar, såsom ortsnamn eller nummerkombinationer.

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är en detaljplan beteckning?

  En detaljplan beteckning är en unik kod eller benämning som används för att identifiera och hänvisa till en specifik detaljplan. Det är ett sätt att ge varje plan sin egen unika identitet.

  När man talar om en detaljplan beteckning kan det handla om olika typer av koder, såsom planens nummer, bokstavskombinationer eller andra symboler som används för att representera den specifika planen.

  Hur skapas en detaljplansbeteckning?

  En detaljplansbeteckning skapas vanligtvis av kommunen där planen upprättas. Kommunerna har egna system och riktlinjer för hur de namnger sina detaljplaner.

  Beroende på kommunens praxis kan beteckningen bestå av olika delar, såsom ortsnamn, gatunamn, nummerkombinationer eller andra identifierande element. Syftet med detta är att göra det lättare att lokalisera och referera till den aktuella planen.

  Vilken roll spelar Lantmäteriet i samband med detaljplansbeteckningar?

  Lantmäteriet är den myndighet som ansvarar för att registrera och hantera detaljplaner i Sverige. När en detaljplan upprättas av kommunen skickas den till Lantmäteriet för registrering.

  Lantmäteriet ger varje detaljplan en unik beteckning och ser till att den blir korrekt lagrad i deras system. Detta gör det möjligt för allmänheten, fastighetsägare och andra intressenter att få tillgång till information om planen på ett strukturerat sätt.

  Läs mer: Detaljplan hos Lantmäteriet

  Vad är genomförandetiden för en detaljplansbeteckning?

  Genomförandetiden för en detaljplansbeteckning är den tid som anges i själva planen då åtgärder ska vidtas eller vara klara. Det kan handla om olika typer av byggprojekt, infrastrukturutveckling eller andra åtgärder som följer av planens syfte.

  Denna tidsperiod kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet. Genomförandetiden kan också ändras över tid om det finns behov av justeringar eller förlängningar.

  Läs mer: Genomförandetid inom detaljplan

  Kan du ge exempel på en detaljplansbeteckning?

  Ja, här är ett exempel på en detaljplansbeteckning: DP 2019-1234. Denna beteckning kan innehålla information om året då planen upprättades och ett unikt nummer för att identifiera den.

  Det är viktigt att notera att varje kommun kan ha sina egna system och riktlinjer för hur de skapar sina detaljplansbeteckningar, så det finns ingen standardiserad mall som gäller över hela landet.

  Läs mer: Exempel på detaljplan

  Vilken roll spelar en detaljplan beteckning i samband med bygglov?

  En detaljplan beteckning spelar en viktig roll i samband med bygglov. När man ansöker om bygglov måste man ange vilken eller vilka detaljplaner som berörs av ansökan.

  Beroende på projektets karaktär kan det vara nödvändigt att referera till flera olika planer. Genom att använda korrekta beteckningar underlättas handläggningen av bygglovet och säkerställer att alla relevanta bestämmelser följs.

  Läs mer: Bygga utifrån en detaljplan

  När får en detaljplan laga kraft?

  En detaljplan får laga kraft när den har vunnit formell rättskraft. Det innebär att eventuella överklaganden har prövats och avslutats, och planen kan börja tillämpas.

  Efter det att en detaljplan fått laga kraft kan kommunen använda den som underlag för beslut om bygglov eller andra åtgärder som är förenliga med planens bestämmelser.

  Läs mer: Detaljplans lagakraftvunnen

  Vilken roll spelar Boverket i samband med detaljplansbeteckningar?

  Boverket är Sveriges centrala myndighet för frågor som rör samhällsbyggnad och boende. De ger vägledning och stödjer kommunerna i deras arbete med bland annat upprättande av detaljplaner.

  Boverket har ingen direkt roll i skapandet av beteckningar, men de arbetar aktivt för att främja enhetlighet och standardisering inom planprocessen. De ger också ut rekommendationer och riktlinjer för hur man kan hantera beteckningar på ett strukturerat sätt.

  Läs mer: Detaljpansarbete hos Boverket

  Hur kan man tolka en detaljplansbeteckning?

  Tolkningen av en detaljplansbeteckning kan variera beroende på kommunens praxis och system. Generellt sett kan beteckningen innehålla information om ortsnamn, gatunamn, nummerkombinationer eller andra identifierande element.

  Det är viktigt att vara medveten om att beteckningar inte alltid ger uttömmande information om själva planens innehåll eller syfte. För att få en mer komplett bild av vad som regleras i planen bör man läsa själva dokumentet och dess bestämmelser.

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan beteckning?

  Kostnaderna för att ta fram en detaljplan beteckning varierar beroende på kommunens praxis och eventuella avgifter som tas ut för handläggningen av planprocessen.

  Det är vanligtvis kommunen som ansvarar för upprättandet av detaljplaner och därmed också kostnaderna för detta arbete. Det bästa sättet att få exakt information om eventuella kostnader är därför att kontakta den aktuella kommunen direkt.

  Läs mer: Vad kostar det med en detaljplan?

  Vanliga frågor (FAQ)

  Syftet med en detaljplansbeteckning är att ge varje plan sin egen unika identitet och underlätta identifiering samt referering till den aktuella planen.

  Tolkningen av en detaljplansbeteckning kan variera beroende på kommunens praxis, men generellt sett kan beteckningen innehålla information om ortsnamn, gatunamn, nummerkombinationer eller andra identifierande element.

  En detaljplansbeteckning är en unik kod eller benämning som används för att identifiera och hänvisa till en specifik detaljplan. En bygglovsansökan är däremot ett formellt tillstånd som krävs för att genomföra vissa typer av byggprojekt inom ramen för planbestämmelserna.

  För att få reda på vilken detaljplansbeteckning som gäller för ditt område kan du kontakta din kommun eller söka information hos Lantmäteriet.

  Nej, det går inte att överklaga själva beteckningen eftersom den endast fungerar som en identitetsmarkör för planen. Däremot kan man överklaga själva innehållet i planen om man anser att den strider mot lagar eller bestämmelser.

  Om man inte följer bestämmelserna i en detaljplan med rätt beteckning kan det få konsekvenser som sträcker sig från tillsägelser och krav på rättelse till sanktionsavgifter eller i värsta fall tvångsåtgärder.

  Om en detaljplan beteckning ändras kan det innebära att den tidigare beteckningen inte längre används vid referering till planen. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar och använda korrekta beteckningar vid behov.

  Sammanfattning

   

  I denna artikel har vi besvarat några vanliga frågor relaterade till detaljplan beteckningar. En detaljplansbeteckning är en unik kod eller benämning som används för att identifiera och hänvisa till en specifik detaljplan. Beteckningen skapas av kommunen och registreras hos Lantmäteriet.

  Detaljplansbeteckningen spelar en viktig roll i samband med bygglov, då den används för att referera till relevanta planer. Genomförandetiden för en detaljplansbeteckning anger när åtgärder ska vidtas eller vara klara inom ramen för planens syfte.

  Boverket ger vägledning och stödjer kommunerna i deras arbete med upprättande av detaljplaner, men har ingen direkt roll i skapandet av beteckningar. Kostnaderna för att ta fram en detaljplan beteckning varierar beroende på kommunens praxis och eventuella avgifter som tas ut under planprocessen.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.