fbpx

Förhandsbesked - Vad du behöver veta

Sammanfattning

 • Du kan ansöka om förhandsbesked för att i ett tidigt stadie få kommunens inställning till den tänkta byggnationen
 • Om du får ett positivt förhandsbesked har du två år på dig att inkomma med en bygglovsansökan, om denna överensstämmer med ansökan i förhandsbeskedet kommer bygglovet beviljas
 • Om din bygglovsansökan inte överensstämmer med vad som uppgavs i ansökan om förhandsbeskedet så kan din bygglovsansökan komma att få avslag

Är du i planeringsstadiet för att bygga något nytt? Då är det viktigt att du känner till möjligheten att ansöka om förhandsbesked från kommunen. Ett förhandsbesked ger dig en tidig indikation på om din byggnation är möjlig och kan spara dig både tid och pengar.

Innehåll

  förhandsbesked

  Vanliga frågor gällande förhandsbesked

  Vad är ett förhandsbesked?

  Förhandsbesked kan man ansöka om i ett tidigt skede innan ansökan om bygglov för att få veta om det överhuvudtaget är möjligt att bygga det som man tänkt på en viss plats. Ansökan skickas in till kommunens byggnadsnämnd och ett beviljat förhandsbesked är giltigt i två år. Detta innebär att om du ansöker om bygglov inom två år och bygglovsansökan överensstämmer med vad som framgått i din ansökan om förhandsbesked så kommer bygglovet vanligtvis att beviljas. Vi hjälper dig gärna att förverkliga ditt bygglov hela vägen.

  Läs mer: Förhandsbesked och Bygglov – Vanliga frågor och svar 

  Vad krävs för att ansöka om förhandsbesked?

  När man ansöker om förhandsbesked krävs det inte lika många detaljerade handlingar som vid ansökan om bygglov. Vid ansökan om förhandsbesked är det vanligtvis tillräckligt med en situationsplan, marksektioner samt en beskrivning av projektet. Ansökan om förhandsbesked är vanligt när man exempelvis har planer på att bygga bostadshus utanför detaljplanerat område. Detta då den aktuella marken saknar anvisningar om vad som får byggas på platsen jämfört med en detaljplan där det är angivet vad som får byggas, hur stort som får byggas osv. 

  När skall man ansöka om förhandsbesked?

  Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid då det kan ta upp till tio veckor att få ett besked. I vissa fall, om det är ett komplicerat eller omfattande ärende, kan det dröja upp till tjugo veckor innan du får ett besked. De aktuella tidsfristerna börjar gälla från den dag byggnadsnämnden anser att du inkommit med samtliga handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut. Observera att byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att ha prövat ditt förhandsbesked oavsett om du får ett positivt eller negativt beslut på din ansökan. 

  Vad händer med min ansökan?

  När en ansökan inkommit till byggnadsnämnden så prövas denna utifrån gällande lagstiftning i bland annat Plan- och bygglagen. Vid en ansökan om förhandsbesked lägger byggnadsnämnden mindre vikt vid planerad byggnations utseende. Byggnadsnämnden gör en så kallad lokaliseringsprövning och tittar på områdets förutsättningar för en byggnad, och hur användningen av byggnaden kan påverka det på olika sätt. Det kan t ex vara olämpligt att bygga ett modernt hus i ett område där det bara finns traditionella gårdar. Då kan byggnadsnämnden t ex villkora i ett positivt beslut om förhandsbesked att byggnaden ska ha vissa karaktärsdrag för att passa in i området. Det blir en förutsättning för att sen kunna få ett positivt bygglovsbeslut.  Byggnadsnämnden kommer även skicka ut information till närmsta grannar om det planerade bygget för att ge dem möjlighet att yttra sig.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov 

  Vad händer om jag får ett positivt förhandsbesked?

  Ett positivt förhandsbesked kan omfatta vissa villkor, exempelvis placeringen av en uppfart eller utformningen på ett hus så det passar in i omgivningen. Byggnadsnämnden kan i ett senare skede neka ett bygglov på grund av sådant som ej prövades i förhandsbeskedet, exempelvis byggnadens utformning eller exakta placering. Ett beslut från byggnadsnämnden kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid ett positivt förhandsbesked kommer det publiceras i Post- och Inrikes tidningar. Från och med att beslutet har publicerats där har övriga  som anser sig vara sakägare tre veckor på sig att överklaga det positiva förhandsbeskedet. Om ingen överklagat beslutet inom tre veckor kan du påbörja processen med att ansöka om bygglov. Det är lämpligt att ansöka om förhandsbesked exempelvis utanför detaljplanerat område om du vill köpa en ny tomt som kommer styckas av med hjälp av Lantmäteriet.

  Kan man få Förhandsbesked på jordbruksmark?

  förhandsbesked-2

  Funderar du på att bygga din villa på en jordbruksmark? Det finns ett flertal lagar som syftar till att bevara jordbruksmark. En jordbruksmark är åker- och betesmark. De senaste åren har ett flertal domar på området bebygga jordbruksmark gjort det tydligare kring vad som gäller- och det är inte till fördel för den som vill bygga. 

  I både Plan- och bygglagen och Miljöbalken så regleras byggande på jordbruksmark. I Miljöbalkens 3 kapitel 4 § står att brukningsvärd jordbruksmark endast får bebyggas om det behövs för att tillgodogöra väsentliga samhällsintressen och det inte kan göras genom att ta annan mark i anspråk. I 2 kapitlet 2 § Plan- och bygglagen hänvisas till att 3 kapitlet 4 § i Miljöbalken ska tillämpas. 

  Lagstiftningen syftar till att mark ska användas till det den är bäst lämpad för och att bidra till en bra hushållning av mark. Den som minns den varma och torra sommaren år 2018 när den svenska jordbruksmark inte räckte till för att förse människor och djur i Sverige med mat inser att åkermark är värdefull. Det blir särskilt påtagligt i kristider.

  Det är brukningsvärd jordbruksmark som lagstiftningen vill skydda, dvs att det finns ett värde i att bruka den. Det finns vissa vissa omständigheter som trots svårigheten att få bebygga jordbruksmark kan göra det lättare:

  • Är ytan du vill bebygga liten och tydligt avgränsad från övrig åkermark? T ex, ligger berg i dagen som skärmar av en del av åkerytan
  • Är åkermarken av dålig kvalitet? Om du kan bevisa att inget växer på ytan, eller att växer väldigt dåligt, så kan det vara en framkomlig väg.
  • Är jordbruksmarken en betesmark som inte är kultiverad? Har inga förbättringsåtgärder gjorts på betesmarken, exempelvis genom gödsling, så kan det bedömas vara så att den inte är en brukningsvärd jordbruksmark.

  Vanliga frågor

  Ett förhandsbesked används för att få kommunens inställning till din tänkta byggnation i ett tidigt skede.

  I de flesta fall räcker det med en situationsplan, marksektioner och en projektsbeskrivning.

  Beslutet kan ta upp till tio veckor eller längre beroende på ärendets komplexitet.

  Sammanfattning:

  • Ansök om förhandsbesked för att få kommunens inställning till din tänkta byggnation i ett tidigt skede.
  • Ett positivt förhandsbesked ger dig två år på dig att inkomma med en bygglovsansökan.
  • Om din bygglovsansökan inte överensstämmer med vad som uppgavs i ansökan om förhandsbeskedet kan den få avslag.

  Vill du läsa mer om andra viktiga ämnen? Kolla in våra andra informativa artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert!

  Hjälpte artikeln dig?
  13 av 13 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.