BEHÖVER DU HJÄLP MED DITT FÖRHANDSBESKED?

Vi gör din ansökan bekymmersfri!

Är du på gång med ditt byggprojekt och behöver ansöka om förhandsbesked?

Låt oss på LT Ingenjörsbyrå AB hjälpa dig hela vägen.

 • Vi tar fram enkla och tydliga ritningar som kommunerna efterfrågar!
 • Under hela processen är vi ditt bollplank och hjälper dig med tekniska och juridiska frågor!
 • För att känna dig trygg erbjuder vi fasta priser för ditt förhandsbesked.

Vi hjälper dig när du behöver ansöka om förhandsbesked

LT Ingenjörsbyrå hjälper ca. 25-30 privatpersoner varje år med sitt förhandsbesked. Det som vi kommer hjälpa dig med och det som också kommunen kommer att titta på är:

 • Är platsen lämplig att bygga på?
 • Bedömning görs bl.a. av andra kapitlet i Plan- och bygglagen
 • Riktlinjer från översiktsplanen
 • Påverkan på landskapsbilden
 • Omkring liggande bebyggelse
forhandsbesked2

Vanliga frågor gällande förhandsbesked

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked kan man ansöka om i ett tidigt skede innan ansökan om bygglov för att få veta om det överhuvudtaget är tillåtet att bygga så som man tänkt. Ansökan skickas in till kommunens byggnadsnämnd och ett beviljat förhandsbesked är giltigt i två år. Detta innebär att om du ansöker om bygglov inom två år och detta överensstämmer med vad som framgått i din ansökan om förhandsbesked så kommer bygglovet vanligtvis att beviljas. Vi hjälper dig gärna att förverkliga ditt bygglov hela vägen.

Vad krävs för att ansöka om förhandsbesked?

När man ansöker om förhandsbesked krävs det inte lika många handlingar som vid ansökan om bygglov. Vid ansökan om förhandsbesked är det vanligtvis tillräckligt med en situationsplan, marksektioner samt en beskrivning av projektet. Ansökan om förhandsbesked är vanligt när man exempelvis har planer på att bygga hus utanför detaljplanerat område. Detta då den aktuella marken saknar anvisningar om vilka byggnader som får upprättas.

När skall man ansöka om förhandsbesked?

Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid då det kan ta upp till tio veckor att få ett besked. I vissa fall, om det är ett komplicerat eller omfattande ärende, kan det dröja upp till tjugo veckor innan du får ett besked. De aktuella tidsfristerna börjar gälla från den dag byggnadsnämnden anser att du inkommit med samtliga handlingar som behövs för att kunna fatta ett beslut. Observera att byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att ha prövat ditt förhandsbesked.

Vad händer med min ansökan?

När en ansökan inkommit till byggnadsnämnden så prövas denna utifrån gällande lagstiftning i bland annat plan- och bygglagen. Vid en ansökan om förhandsbesked lägger byggnadsnämnden ingen vikt vid byggnadens utformning utan tar mer hänsyn till omgivningen och om den aktuella byggnaden kommer passa in i miljön. Byggnadsnämnden kommer även skicka ut information till närmsta grannar om det planerade bygget för att ge dessa möjlighet att yttra sig.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vad händer om jag får ett positivt förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked kan omfatta vissa villkor, exempelvis placeringen av en uppfart eller utformningen på ett hus så det passar in i omgivningen. Byggnadsnämnden kan i ett senare skede neka ett bygglov på grund av sådant som ej prövades i förhandsbeskedet, exempelvis byggnadens utformning eller exakta placering. Ett beslut från byggnadsnämnden kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid ett positivt förhandsbesked kommer detta meddelas i Post- och Inrikes tidningar. Från och med detta har övriga tre veckor på sig att överklaga det positiva förhandsbeskedet. Om ingen överklagat beslutet inom tre veckor kan du påbörja processen med att ansöka om bygglov.

Kan man få Förhandsbesked på jordbruksmark?

Funderar du på att bygga din villa på en jordbruksmark? Det finns ett flertal lagar som syftar till att bevara jordbruksmark. En jordbruksmark är åker och betesmarker. De senaste åren har ett flertal domar på området bebygga jordbruksmark gjort det tydligare kring vad som gäller- och det är inte till fördel för den som vill bygga. 

I både Plan- och bygglagen och Miljöbalken så regleras byggande på jordbruksmark. I Miljöbalkens 3 kapitel 4 § står att brukningsvärd jordbruksmark endast får bebyggas om det behövs för att tillgodogöra väsentliga samhällsintressen och det inte kan göras genom att ta annan mark i anspråk. I 2 kapitlet 2 § Plan- och bygglagen hänvisas till att 3 kapitlet 4 § i Miljöbalken ska tillämpas. 

Lagstiftningen syftar till att mark ska användas till det den är bäst lämpad för och att bidra till en bra hushållning av mark. Den som minns den varma och torra sommaren 2018 när den svenska jordbruksmark inte räckte till för att förse människor och djur i Sverige med mat nser att åkermark är värdefull. Det blir särskilt påtagligt i kristider.

Det är brukningsvärd jordbruksmark som lagstiftningen vill skydda, dvs att det finns ett värde i att bruka den. Det finns vissa vissa omständigheter som trots svårigheten att få bebygga jordbruksmark kan göra det lättare:

 • Är ytan du vill bebygga liten och tydligt avgränsad från övrig åkermark? T ex, ligger berg i dagen som skärmar av en del av åkerytan
 • Är åkermarken av dålig kvalitet? Om du kan bevisa att inget växer på ytan, eller att växer väldigt dåligt, så kan det vara en framkomlig väg.
 • Är jordbruksmarken en betesmark som inte är kultiverad? Har inga förbättringsåtgärder gjorts på betesmarken, exempelvis genom gödsling, så kan det bedömas vara så att den inte är en brukningsvärd jordbruksmark.

Hjälpte denna artikeln dig?
7 av 7 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer