Hjälp med ritningar samt regler gällande garage/carport

Är du i behov av ett skydd för din bil eller ett extra förvaringsutrymme? Vi på LT Ingenjörsbyrå har flera olika alternativ för att din idé om ett nytt garage eller en ny carport skall gå i uppfyllelse. Vi är specialister på att ta fram bygglovsritningar för garage samt carports och vet exakt vad vi behöver göra för att matcha vår expertis med dina behov. Du får gärna läsa mer om våra priser på bygglovsritningar.

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att du skall komma igång med ditt garageprojekt. Missa inte vårt segment om hur mycket ett bygglov kostar för att bygga ett garage, vårt avsnitt om vad lagen säger om att omvandla sitt garage till en bostad och vilka bygglovsritningar som är lagstadgade för carport och garage.

Definition

Vad är ett garage och en carport?

Garage definieras som en komplementbyggnad. Komplementbyggnad kan, utöver garage, vara: friggebod, lekstuga eller gästhus. Garaget skall vara:

 • Fristående
 • Bestå av tak eller tak och väggar
 • Placerad på märken eller delvis under
 • Människor skall kunna uppehålla sig i det
ILLUSTRATION AV NYBYGGNATION ENPLANSHUS MED TILLHÖRANDE DUBBELGARAGE I BORÅS

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Ta kontakt med en arkitekt innan du börjar

Man kan göra mycket själv vad gäller garageritningar och skisser på carports. Dessvärre glömmer många bort att ta kontakt med en arkitekt i början av projektet och får därför betala betydligt mer än vad de först trott. Kontakten med arkitekten är i ett tidigt skede är viktig eftersom denne kommer ge dig råd och riktlinjer som du skall följa vad gäller tillgänglighet och vanliga fallgropar. Om du väntar med att anlita en arkitekt till slutet av dina skisser kommer du med stor sannolikhet få ändra dina skisser.

Kan du bygga garage/carport i lösvirke?

Ja, det är många av våra kunder som bygger garaget själva eller med hjälp av vänner för att hålla nere kostnaderna. För carport är det uteslutande lösvirke eller byggsats som används med tanke på den enkla konstruktionen. ”Svenskt Trä” har tagit fram många bra dokument för att du skall kunna bygga ditt garage helt själv. Du får kostnadsfri tillgång till många utföranden, snözoner och kontaktuppgifter till bygghandlare.

 • Byggbeskrivning
 • Grundritning
 • Planritning
 • Stomritning
 • Takstolsritning
 • Väggritning
 • Materiallista
 • Kaplista
 • Takstolslista

Tänk på att dessa ritningar inte räcker för att ansöka om bygglov eller bygganmälan. Har du dessa ritningar som underlag kan vi snabbt och kostnadseffektivt ta fram bygglovsritningar till just ditt projekt.

Exempel på garage- och carportprojekt

Nedan finner du ett urval av några tidigare projekt som kunder efterfrågat. Vissa har byggt i lösvirke medan andra har köpt byggsatser från större byggvaruhus. Vi har samarbeten med flera garage- och carportleverantörer för att ni ska få en smidig process vad gäller bygglov och byggprocess.

1.Nedan projekt har innefattat bygglovsritningar för dubbel carport, 36 kvm. Samtliga bygglovsritningar och 3D illustration har kunden erhållit på ca 8 dagar.

ILLUSTRATION FÖR DUBBEL CARPORT – HÖGER
ILLUSTRATION FÖR DUBBEL CARPORT – VÄNSTER

2. Enkel carport med förråd, 30 kvm. Bygglovsritningar inklusive markplanering.

ILLUSTRATION FÖR CARPORT MED FÖRRÅD

3. Modernt garage med sadeltak, endast 21 kvm. Kund i Skellefteå. Bygglovsritningar samt konstruktionsritningar levererades tillsammans med samarbetspartner.

ILLUSTRATION FÖR GARAGE MED PULPETTAK/SNEDTAK

4. Klassiskt garage med sadeltak, endast 21 kvm. Bygglovsritningar framtagna med 27 graders taklutning för att passa in med huvudbyggnad samt ladugård. Faluröd stående träpanel samt shingel tak.

ILLUSTRATION FÖR GARAGE MED SADELTAK

Krav

Vilka bygglovsritningar krävs för garage och carport?

Idag är det samma krav på ritningar för bygganmälan som för bygglov. De bygglovsritningar som krävs för att få ett godkänt bygglov är:

 • Planlösning
 • Fasader
 • Marksektion
 • Markplanering
 • Sektionsritning
 • Situationsplan

Övriga dokument som krävs är kontrollplan samt projekt- och teknisk beskrivning. I vissa fall kan det krävas geoteknisk undersökning, strandskyddsdispens etc. 

När du sedan skall starta upp ditt projekt kan det krävas fler dokument:

 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsdokumentation

Exempel på bygglovsritningar för garage med sadeltak

BYGGLOVSRITNING – PLANRITNING FÖR GARAGE MED SADELTAK
BYGGLOVSRITNING – FASADRITNING FÖR GARAGE MED SADELTAK
BYGGLOVSRITNING – SEKTIONSRITNING FÖR GARAGE MED SADELTAK

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Vilka utformningskrav finns det för garage och carport?

Även om garaget inte behöver bygglov så måste byggnaden uppfylla kraven i:

 • Plan- och bygglagen
 • Plan- och byggförordningen
 • Boverkets byggregler
 • Europeiska konstruktionsstandarden

Enkelt förklarat skall garaget uppfylla följande krav:

 • Vara lämpligt för sitt ändamål
 • God formgivning
 • God färg- och materialval
 • Varsamt byggt
 • Ska ej orsaka fara eller olägenhet för omgivningen

Energikravet är oftast inget du behöver tänka på i garage eftersom byggnaden inte värms upp eller värms ytterst lite under året. Därför är det inget krav att beräkna energiförbrukningen av ett garage.

Får du bygga ett garage med lägenhet på övervåningen?

Ja, det är många som gör på det sättet för att få en investering som kommer återbetala sig inom några år. Lägenheten kan du enkelt hyra ut till externa hyresgäster eller släktingar när de kommer på besök. Tänk på att lägenheten skall uppfylla samtliga krav för ändamålets lämplighet.

Får du bygga ett garage utöver din byggrätt?

Ja, om du bygger garaget som en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter kan du använda dig av attefallsreglerna. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller när du ska bygga ett attefallshus.

Får du bygga garage utanför detaljplan?

Ja, dock så är alla ärenden utanför detaljplanen mer komplicerade eftersom det inte finns ett styrande dokument som kommunen kan följa och bedöma utefter. Vanligtvis är det dock inga problem att bygga utanför detaljplan.

Får du omvandla ett garage till bostad?

Både ja och nej. Dels påverkas svaret av detaljplanen, om du har någon, vad du får bygga på din fastighet men även utformningen på det befintliga garaget. I Plan- och bygglagen regleras allt som berör ändrad användning. Du behöver inte fysiskt göra ingrepp på garaget för att det ska räknas som ändrad användning. I många projekt är det svårt att veta vad som gäller vid ändrad användning. Det beror på hur mycket av byggnaden som egentligen berörs och antalet ändringar som behöver uppfylla de nya kraven. Vid bedömningen skall följande beaktas:

 • Ändringens omfattning
 • Byggnadens förutsättningar
 • Varsamhetskravet
 • Förvanskningsförbudet

Att ändra från garage till bostad är en ändring som innebär högre krav än vid tidigare användning. Hur stora förbättringar är egentligen relevant för just ditt projekt? Det är en bedömning som en bygglovshandläggare gör genom att titta på följande punkter:

 • Väsentligt ökade laster
 • Ökat personantal som kräver ett förändrat brandskydd
 • Ökat antal personer som medför ett behov av ökade luftflöden
 • Att ett tidigare ouppvärmt utrymme tas i anspråk för ett ändamål som ställer andra krav på termisk komfort

Ta hjälp av oss vid din bygglovsansökan, vi har hjälpt till med fler än 25 projekt under 2019 som berör ändrad användning.

Får du bygga till ditt garage?

Ja, genom att förhålla sig till attefallsreglerna. Då kan du bygga till 15 kvadratmeter BTA med endast bygganmälan och utan bygglov. Du får använda dig av attefallsreglerna även om du har förbrukat din byggrätt på fastigheten. Dessa 15 kvm fungerar perfekt för förråd eller för att få plats med ytterligare en bil. Om du önskar att bygga till mer än 15 kvm krävs bygglov. Bygger du mer än 15 kvm måste du ta hänsyn till byggrätten och alla andra bestämmelser i detaljplanen. Låt oss titta på din detaljplan innan du beställer bygglovsritningar för att slippa otrevliga överraskningar.

Vilka bygglovsritningar krävs för garage med lägenhet på övervåningen?

Om du ska bygga ett garage med lägenhet på övervåningen kommer det krävas mer avancerade ritningar och andra dokument för ditt bygglov. Generellt är det fler krav som skall uppfyllas när du inreder en bostad. Skillnaden ser du redan på planlösningen för bostaden. Planlösningen skall möbleras enligt ditt förslag. Möbleringen skall vara anpassad med tanke på tillgänglighetskrav. Badrum skall också vara tillgänglighetsanpassade. På planlösningen skall även en framtida hiss ritas in. Detta visar att det är möjligt att installera en hiss i framtiden.

Krävs det alltid bygglov för att bygga garage?

Nej, det kan dock krävas anmälan även om projektet ej är bygglovspliktigt. Generellt kan man säga att det krävs anmälan om:

 • Det finns en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
 • Bygget inte är större än 25 kvm BTA
 • Bygget är minst 4,5 meter från fastighetsgräns
 • Området är bevarandevärt

Ta kontakt med din kommun och berätta om ditt projekt. De kommer ge dig svar på dina frågor, på vis slipper du sanktionsavgifter!

Pris

Vad kostar bygglovsritningar för garage och carport?

Du kan enkelt beräkna kostnaden för dina ritningar och få ett fast pris med vår kalkylator. Hittar du ett garage eller carport som vi har gjort till en tidigare kund kan du kontakta oss för att få ta del av dessa till ett förmånligt pris.

Vad kostar bygglov för ett garage?

Vad bygglovet kostar beror på flera faktorer. Den största faktorn är om det krävs bygglov eller bygganmälan. Enkelt förklarat är det storleken och komplexiteten i projektet som avgör.

Ärende

Kostnad

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd7 100 kr
Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd11 800 kr
Inte bygglovspliktig komplementbyggnad, max 25 kvm5 300 kr
Inte bygglovspliktig tillbyggnad, max 15 kvm (BTA)7 700 kr
Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast enbostadshus)8 800 kr
Ändra användning15 900 kr
Inreda en ny bygglovspliktig bostad13 500 kr
Nybyggnadskarta9 100 kr
Startavgift för tillbyggnader och komplementbyggnader (max 4 punkter)5 300 kr

Kan du köpa byggsats för garage och carport?

Ja, det finns flera företag på marknaden som kan leverera byggsatser till dig. Med byggsatser vet du att du får alla delar i rätt längd, dimension och kvalité. Det du behöver göra är att följa instruktionerna och bygga ihop projektet likt ett pussel. Glöm inte att fråga efter bygglovsritningar från leverantören som du köper byggsatsen av. I annat fall kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan du köpa nyckelfärdiga garage och carports?

Ja, att köpa nyckelfärdiga garage eller carports kan vara ett bekvämt och smidigt sätt att få till en bra lösning för bilen. Byggtiden är endast några dagar eftersom det mesta tillverkas i fabrikerna innan leverans. Montörerna på plats är specialiserade på just denna typen av montering.

Vad kostar det att bygga ett garage?

Kostnaden för att bygga garage varierar beroende på flertalet faktorer:

 • Carport, enkelgarage, dubbelgarage med lägenhet som övervåning
 • Storlek
 • Antalet fönster, dörrar, avlopp etc.
 • Solceller, oljeavskiljare, tryckluft
 • Isoleringstjocklek
 • Grundläggning
 • Svåra markförhållanden
 • Lösvirke, kapat&klart, moduler eller nyckelfärdigt?
 • Hantverkare eller bygger själv?

Enligt erfarenhet hamnar ett färdigt garage på mellan 3 000 kr/kvm – 15 000 kr/kvm. I det övre intervallet så får du en standardlägenhet på övervåningen. Har du speciella önskemål eller markförhållanden så räcker inte 15 000 kr/kvm.

Tips när du jämför offerter för garage

Det kan vara lockande att välja den billigaste offerten, men i slutändan kan det bli mycket dyrare än vad ni tänkt er. Att kunna jämföra offerter kan vara svårt. Är du som beställare bestämd och vet vad du har för krav på byggnaden så är det inga problem. Ställ krav på en tydlig offert och begär att få kostnaderna uppdelade. Några frågor som är bra att ha med sig när man ska ta in offerter:

 • Hur mycket är det isolerat? Grund, väggar och tak?
 • Typ av garageport? Isoleringsvärde på garageport?
 • Val av takmaterial? Tegel eller plåt?
 • Ingår det fönster och dörrar i priset? Vilken kvalité i så fall?
 • Ingår grundarbetet?
 • Ingår återställning och ytskikt efter projekt?
 • Ingår hängrännor och stuprör? Hur ansluts dessa?
 • Ingår el, vatten och avlopp?
 • Försäkringar och garantier?
 • Leverans och frakt?
 • Etablering och bodar?
 • Kran och lyftkostnader?

Hjälpte denna artikeln dig?
8 av 11 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer