Kontrollerat & Klart av LT Ingenjörsbyrå

Vad innebär upplägget "Kontrollerat & Klart"?

LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i Västra och Södra Sverige. Vi har flera samarbetspartners som kan hjälpa dig i andra delar av Sverige.

Jag, Laszlo Toth, är delaktig i fler än 100 byggprojekt varje år. Med tanke på antalet projekt har vi utvecklat en helt bekymmersfri process för dig som byggherre.

I vårt åtagande som kontrollansvariga så ingår det som krävs enligt Plan- och bygglagen.


1. Start av uppdrag och bygglov

När du har bestämt dig för att vi ska hjälpa dig med ditt byggprojekt, att bistå dig som certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

I vårt åtagande som kontrollansvarig så ingår följande delar:

PBL 10 § 11 En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden. Lag (2020:603).

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Skillnaden mellan area och yta

En yta är något man kan ta på, till exempel en väggyta eller en golvyta. Med area menar man den uppmätta storleken på en yta. Ibland kan golvarean vara mindre än golvytan, t.ex. om en del av golvytan inte anses brukbar. Alltså bör man vara noga med benämningarna “yta” eller “area”, då det kan vara en väsentlig skillnad på dessa.

Mätvärd area

För att en area skall vara mätvärd måste utrymmet vara tillgängligt, ha golv samt en rumshöjd på mer än 190 cm. Mätvärd area handlar alltså om att utrymmet ska kunna användas till att bo i.

Atemp

Atemp är en definition som används vid energiberäkningar och energiprestanda. Det betyder helt enkelt att det är den invändiga arean för varje våningsplan som värms upp till mer än 10 grader celsius. Atemp ska kunnas beräknas enkelt för såväl nya som gamla byggnader. 

Byggnadsarea (BYA)

Enkelt beskrivet är byggnadsarea den yta som byggnaden upptar på marken. Hur begreppet definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009.

Byggnadsarea (BYA) används ofta i bestämmelser av kommunen för att styra tätheten för ett område. I detaljplanen hittar man ofta tillåten byggnadsarea. Byggnadsarea (BYA) efterfrågas alltid i bygglovsansökan.

Följande skall inte räknas in i byggnadsarea (BYA):

 • Normalt takutsprång
 • Yttertrappa vid entré
 • Mindre skärmtak i anslutning till entré
 • Balkonger/uteplatser över 3 meter från marknivån
 • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån

En utstickande byggnadsdel har en mätvärd area om följande uppfylls:

 • Byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre än 3,00 meter ovan mark och dess horisontella djup är större än 0,50 meter eller
 • Byggnadsdelens lägsta punkt är belägen 3,00 – 5,00 meter ovan mark och dess framkant ligger mer än 1,50 meter utanför underliggande fasadliv.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Bruttoarea (BTA)

Den sammanlagda arean för varje våningsplan benämns som bruttoarea BTA). Hur begreppet bruttoarea (BTA) definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009. Om du har snedtak räknas 60 centimeter utanför den linje som har rumshöjd på minst 190 centimeter (mätvärd area). Bruttoarea (BTA) omfattar alltså en större yta än det som anges som mätvärd area. 

I bruttoarean (BTA) räknas följande in:

 • Innervägg och omslutande vägg
 • Yttervägg mot ljusgårds bottenplan
 • Inredning
 • Trappa och ramp inklusive hål
 • El- och vvs-installationer
 • Hiss- och installationsschakt

I bruttoarea (BTA) skall följande inte räknas in:

 • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt
 • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea 
 • Indragen entré
 • Ljusgårds övre del

Bruttoarea (BTA) används ofta i bestämmelser gällande flerbostadshus, industrilokaler, affärer, kontor och andra byggnader med stora volymer.

Ljus Bruttoarea

Ljus bruttoarea används ofta vid exploateringsprojekt, planprogram och planutredningar. Begreppet ljus bruttoarea finns beskrivet i standarden SS 21054:2009 i i Bilaga A. Ljus bruttoarea är dock något som används väldigt olika i praktiken.

Boarea (BOA)

Boarea (BOA) används ofta för bostadsrätter och hyreskontrakt. Tillsammans med biytor som biarea (BIA) utgör boytan byggnadens totalyta. Boarea (BOA) är också den sammanlagda yta som uppges i kontrakt för en bostads storlek, och som säljaren eller hyresvärden kan få betalt för. Hur begreppet boarea (BOA) definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009.

Bruksarea (BRA)

Enkelt beskrivet är bruksarea (BRA) den sammanlagda ytan av varje separat enhet. Till exempel kan handelslokaler delas in i butik, lager och personalutrymmen, vilka sammantaget utgör ytans bruksarea (BRA). Bruksarea kan vara både vara lokalarea (LOA) och avsett för boende. Se även beskrivning av Lokalarea (LOA).

Biarea (BIA)

Om garage, pannrum, soprum och andra utrymmen kan nås inifrån bostaden så räknas de alltid som biarea (BIA). Biarea (BIA) är utrymmen som är upprättade för att endast användas vissa delar av året.

Lokalarea (LOA)

Lokalarea är bruksarea (BRA) som har annat ändamål än boende. Exempel på lokalarea (LOA) är kontor, butik, lager/förvaring, personal/grupputrymmen, teknik/verkstadslokaler och laborativa lokaler. Se även beskrivningen av bruksarea (BRA). 

Öppenarea (OPA)

Öppenarea (OPA) kallas en öppen yta för vistelse eller förvaring som ligger i anslutning till en byggnad. Det  kan till exempel vara ytan under en altan som nyttjas som förvaring eller carport. Hur begreppet öppenarea (OPA) definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009.

Öppenarea (OPA) ingår vid beräkning av byggnadsarea (BYA), men inte i bruttoarea (BTA). Om detaljplanen reglerar bruttoarean (BTA) för områdets täthet kan det därför vara viktigt att kombinera bruttoarea (BTA) med öppenarea (OPA).

Hjälpte denna artikeln dig?
Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer