fbpx

Ritningar för Bygglov 2023 - Exempel och Tips

Sammanfattning

 • En ritning är ett dokument som beskriver ett eller flera objekt i grafisk, skalenlig och symbolisk form
 • Exempel på ritningar är arkitektritningar, planritningar samt konstruktionsritningar

Välkommen till vår artikel om ritningar! I denna guide kommer vi att utforska olika typer av ritningar som används vid bygglov och andra byggrelaterade ärenden. Ritningar är viktiga dokument som beskriver objekt i grafisk, skalenlig och symbolisk form. Genom att ha korrekta och detaljerade ritningar kan du säkerställa att din planerade åtgärd överensstämmer med lagar och regler samt underlättar kommunikationen med byggnadsnämnden. Läs vidare för att lära dig mer om olika typer av ritningar, vanliga misstag att undvika och mycket mer!

Innehåll

  Kommunens uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och fastigheter. För att göra detta behöver kommunen kunna göra en bedömning av din planerade åtgärd. Då behövs det fackmannamässiga ritningar och andra handlingar, exempelvis arkitektritningar eller husritningar.

  Alla bygglovsansökningar och bygganmälan kräver idag samma kvalitet och detaljnivå på dina bygglovsritningar. Självklart kräver större åtgärder fler ritningar och handlingar.

  Du kan självklart upprätta egna ritningar för ditt projekt, du sparar pengar på detta sättet. Men samtidigt behöver du räkna med att det tar längre tid och mer huvudvärk än att anlita företag som arbetar med detta varje dag.

  Definition

  Vad är en ritning?

  Begreppet ritning finns definierat i Fastighetslexikon 2008. “En ritning är ett färdigt dokument som redovisas på papper eller bildskärm som beskriver ett eller flera fysiska objekt i huvudsaken grafiskt, skalenligt och symbolisk form.”

  Vilka krav finns det för en ritning till bygglov eller bygganmälan?

  Vill du veta vilka krav som finns för de ritningar som du lämnar in till byggnadsnämnden i din kommun?  Alla bygglovshandläggare gör en egen bedömning därför finns inget rätt eller fel så länge som du har tillräckligt med information och vi har därför skapat en flik på vår hemsida som heter ”Krav på bygglovsritningar” där du kan läsa mer om olika krav.

  Vad är en handling?

  Handlingar är information, oftast i textform istället för grafiskt som ritningar är. Det finns olika typer av handlingar som kan krävas för just ditt ärende. Längre ner har vi beskrivit de vanligaste handlingarna som du kan behöva.

  Vilken ritning behöver du för din bygglovsansökan eller bygganmälan?

  Det är omöjligt att säga exakt vilken ritning som krävs för din åtgärd. Alla bygglovshandläggare gör en egen bedömning av varje ärende. Alla dina ritningar ska dock vara fackmannamässigt. Vad innebär fackmannamässiga ritningar?

  Det som alltid ska finnas med i en ansökan eller anmälan till kommunen:

  – Befintliga ritningar hur byggnaden såg ut innan åtgärden

  – Planlösning för åtgärden

  – Fasadritning för åtgärden

  – Sektionsritning för åtgärden

  – Situationsplan för åtgärden

  Hitta din gamla ritning för ditt hus

  Dina gamla husritningar är en offentlig handling och därför finns dessa väldigt ofta i kommunens arkiv. Du behöver veta adressen eller fastighetsbeteckningen för ditt hus för att kommunen ska kunna hjälpa dig. Om det skulle saknas kan vi enkelt ta fram digitala ritningar utifrån bilder på ditt hus.

  Exempel på olika typer av ritningar

  Planritning

  Planritningen är ritningar över alla våningsplanen sett rakt ovanifrån. På planlösningen kommer du se hur stora de olika rummen är och hur den fasta inredningen är.

  Ritningar-2

  Fasadritning

  En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och alla fasader ska redovisas även om alla fasader inte berörs av din åtgärd.

  Sektionsritning

  Sektionsritning är en genomskärning igenom byggnaden, vertikalt. En sektionsritning ska visa rumshöjderna, byggnadshöjden, taklutning och vilken grundläggning som planeras.

  Situationsplan

  Situationsplanen visar din tomt med alla byggnader på tomten och den åtgärd som planeras sett ovanifrån. För att kunna upprätta en situationsplan måste kartunderlag inhämtas från kommunen, läs mer under Nybyggnadskarta.

  Nybyggnadskarta

  Nybyggnadskarta behövs för att kunna upprätta situationsplanen. Nybyggnadskarta finns i olika typer och detaljnivå beroende på vilken åtgärd du planerar.

  • Normal nybyggnadskarta används vid nybyggnation av villor eller större byggnader inom detaljplanerat område.
  • Enkel nybyggnadskarta används inom detaljplanerat område vid tillbyggnader eller nybyggnation av mindre byggnader t.ex. garage.
  • Kartutdrag (primärkarta) används framförallt vid väldigt enkla tillbyggnader som carport eller när du söker bygglov för trädäck.

  Markplaneringsritning

  Markplaneringsritning visar hur marken används efter den planerade åtgärden. Hur ska in- och utfart, parkering och sophämtning ordnas. Men även hur du förändrar marknivån och tar hand om dagvattnet på din fastighet.

  Konstruktionsritningar

  Konstruktionsritningar är en bred definition med många olika typer av ritningar. Vi har gjort en sammanfattning för allt du behöver veta om konstruktionsritningar.

  Detaljritning

  En detaljritning är en förstoring av en specifik detalj av byggnaden. Det kan t.ex. vara anslutning mellan befintlig och ny byggnadsdel, förslag på grundläggning, utformning räcken eller plank.

  Marksektionsritning

  Marksektionsritning är precis som en vanlig sektionsritning med genomskärning. Men nu visas även genomskärningen på marken. Här syns hur marken sänks eller fylls upp samt vilken höjd som byggnaderna placeras. 

  Andra typer av ritningar

  Andra typer av ritningar som kan behövas under din bygglovsprocess bestäms av din handläggare när det är dags för startbeskedet. För själva bygglovsbeslutet behövs varken konstruktionsritningar eller olika typer av installationsritningar.

  Vi rekommenderar alltid att först skicka in bygglovsritningar med exempelvis arkitektritningar för att se att åtgärden kommer att godkännas innan vi tar fram konstruktionsritningar, energiberäkning och andra dokument när du vill rita hus.

  Exempel på olika typer av handlingar

  Teknisk beskrivning

  Om vissa detaljer eller lösningar är svåra att förklara genom en ritning kan en teknisk beskrivning användas som komplement. Det kan t.ex. uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet vid användning som beskrivs i textform.Exempel på teknisk beskrivning

  Energiberäkning

  Energiberäkning visar hur mycket energi som krävs för att värma upp byggnaden samt vid användning av olika apparater. Vid tillbyggnader eller mindre åtgärder är detta ej möjligt att beräkna utan då beräknas transmissionsförlusterna för de nya byggnadsdelarna. En så kallad U-värdesberäkning.Exempel på energiberäkningExempel på U-värdesberäkning

  Kontrollplan

  Alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller bygganmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen redogör vilka kontroller som ska göras innan, under samt efter åtgärden. Det är för att kommunerna ska kunna se om alla lagkrav och tekniska egenskaper uppfylls.Exempel på kontrollplan för tillbyggnad

  Brandskyddsdokumentation

  Brandskyddsdokumentation upprättas av en sakkunnig inom brand. Vid vissa enklare ärenden räcker att någon hos brandkåren upprättar ett intyg eller utlåtande. Vid större projekt behöver du anlita en brandkonsult. Du själv kan inte upprätta.Exempel på brandskyddsdokumentation

  Grannemedgivande

  Grannemedgivande krävs då du planerar en åtgärd som avviker från den aktuella detaljplanen. För grannemedgivande krävs att du har dina bygglovsritningar färdiga som din granne kan titta på.Exempel på grannemedgivande

  Intyg

  Det finns många olika typer av intyg som kan behövas i ditt projekt. Det vanligaste är sotarintyg. Sotarintyg används för att intyga att din eldstad, braskamin eller skorsten har installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Detsamma gäller för köksfläktar som använder en skorsten.

  Utlåtande från sakkunnig

  Olika typer av utlåtande kan krävas i vissa specifika fall där byggnadsnämnden inte har tillräckligt med kunskap att göra en bedömning. Det kan till exempel vara utlåtande från tillgänglighetssakkunnig (TIL2) eller utlåtande från kontrollansvarig inför slutbesked.

  Vanliga frågor

  Bygglovsritningar behöver du när du ska ansöka om bygglov. Det är ett samlingsnamn för planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan.

  En befintlig ritning bör visa hur byggnaden såg ut innan den planerade åtgärden genomfördes.

  En planritning visar våningsplanen sett ovanifrån, medan en fasadritning visar hur byggnaden ser ut framifrån.

  Det beror på vilken typ av åtgärd du planerar. Vissa projekt kräver konstruktionsritningar för att visa detaljerade byggnadsdelar och strukturer.

  Ja, gamla husritningar kan vara till hjälp som referensmaterial eller som underlag för att upprätta nya ritningar.

  Sammanfattning

  Sammanfattning i punktform:
  – Var noga med att inkludera befintliga ritningar samt plan-, fasad-, sektions- och situationsplaner i din bygglovsansökan.
  – Använd fackmannamässiga ritningar för att öka dina chanser till godkännande från kommunen.
  – Glöm inte bort andra handlingar såsom teknisk beskrivning, energiberäkning och kontrollplan när det behövs.
  – Ta kontakt med vår expert Laszlo för att boka ett kostnadsfritt möte och få hjälp med din bygglovsprocess.

  Hjälpte artikeln dig?
  9 av 9 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer