Exempel på ritning och handling

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med bygglovsritningar från idé till färdiga handlingar.

Kommunernas uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och fastigheter. För att göra detta behöver kommunen kunna göra en bedömning av din planerade åtgärd. Då behövs det fackmannamässiga ritningar och andra handlingar.

Alla bygglovsansökningar och bygganmälan kräver idag samma kvalitet och detaljnivå på dina ritningar. Självklart kräver större åtgärder fler ritningar och handlingar.

Du kan självklart upprätta egna ritningar för ditt projekt, du sparar pengar på detta sättet. Men samtidigt behöver du räkna med att det tar längre tid och mer huvudvärk än att anlita företag som arbetar med detta varje dag.

 

Definition

Vad är en ritning?

Begreppet ritning finns definierat i Fastighetslexikon 2008. “En ritning är ett färdigt dokument som redovisas på papper eller bildskärm som beskriver ett eller flera fysiska objekt i huvudsaken grafiskt, skalenligt och symbolisk form.”

Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!

Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!

Vilka krav finns det för en ritning till bygglov eller bygganmälan?

Vill du veta vilka krav som finns för de ritningar som du lämnar in till byggnadsnämnden i din kommun? Vi har tagit fram, Krav på bygglovsritningar, en sida som förtydligar vilka krav som ska uppfyllas. Alla bygglovshandläggare gör en egen bedömning därför finns inget rätt eller fel så länge som du har tillräckligt med information.

Vad är en handling?

Handlingar är information, oftast i textform istället för grafiskt som ritningar är. Det finns olika typer av handlingar som kan krävas för just ditt ärende. Längre ner har vi beskrivit de vanligaste handlingarna som du kan behöva.

Vilken ritning behöver du för din bygglovsansökan eller bygganmälan?

Det är omöjligt att säga exakt vilken ritning som krävs för din åtgärd. Alla bygglovshandläggare gör en egen bedömning av varje ärende. Alla dina ritningar ska dock vara fackmannamässigt. Vad innebär fackmannamässiga ritningar?

Det som alltid ska finnas med i en ansökan eller anmälan till kommunen:

– Befintliga ritningar hur byggnaden såg ut innan åtgärden

– Planlösning för åtgärden

– Fasadritning för åtgärden

– Sektionsritning för åtgärden

– Situationsplan för åtgärden

Hitta din gamla ritning för ditt hus

Dina gamla husritningar är en offentlig handling och därför finns dessa väldigt ofta i kommunens arkiv. Du behöver veta adressen eller fastighetsbeteckningen för ditt hus för att kommunen ska kunna hjälpa dig. Om det skulle saknas kan vi enkelt ta fram digitala ritningar utifrån bilder på ditt hus.

Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!

Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!

Exempel på olika typer av ritningar

Planritning

Planritningen är ritningar över alla våningsplanen sett rakt ovanifrån. På planlösningen kommer du se hur stora de olika rummen är och hur den fasta inredningen är. Här kan du läsa mer om planritningar.

Ritningar-2

Fasadritning

En fasadritning visar byggnaden rakt framifrån och alla fasader ska redovisas även om alla fasader inte berörs av din åtgärd. Vill du få en utförligare beskrivning av fasadritningar?

Sektionsritning

Sektionsritning är en genomskärning igenom byggnaden, vertikalt. En sektionsritning ska visa rumshöjderna, byggnadshöjden, taklutning och vilken grundläggning som planeras. Läs mer om sektionsritningar här.

Situationsplan

Situationsplanen visar din tomt med alla byggnader på tomten och den åtgärd som planeras sett ovanifrån. För att kunna upprätta en situationsplan måste kartunderlag inhämtas från kommunen, läs mer under Nybyggnadskarta. Här får du en ännu bättre överblick om vad en situationsplan är för något.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs för att kunna upprätta situationsplanen. Nybyggnadskarta finns i olika typer och detaljnivå beroende på vilken åtgärd du planerar.

  • Normal nybyggnadskarta används vid nybyggnation av villor eller större byggnader inom detaljplanerat område.
  • Enkel nybyggnadskarta används inom detaljplanerat område vid tillbyggnader eller nybyggnation av mindre byggnader t.ex. garage.
  • Kartutdrag (primärkarta) används framförallt vid väldigt enkla tillbyggnader som carport eller när du söker bygglov för trädäck.

Markplaneringsritning

Markplaneringsritning visar hur marken används efter den planerade åtgärden. Hur ska in- och utfart, parkering och sophämtning ordnas. Men även hur du förändrar marknivån och tar hand om dagvattnet på din fastighet.

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är en bred definition med många olika typer av ritningar. Vi har gjort en sammanfattning för allt du behöver veta om konstruktionsritningar.

Detaljritning

En detaljritning är en förstoring av en specifik detalj av byggnaden. Det kan t.ex. vara anslutning mellan befintlig och ny byggnadsdel, förslag på grundläggning, utformning räcken eller plank.

Marksektionsritning

Marksektionsritning är precis som en vanlig sektionsritning en genomskärning. Men nu visas även genomskärningen på marken. Här syns hur marken sänks eller fylls upp samt vilken höjd som byggnaderna placeras. Vill du läsa mer om marklov?

Andra typer av ritningar

Andra typer av ritningar som kan behövas under din bygglovsprocess bestäms av din handläggare när det är dags för startbeskedet. För själva bygglovsbeslutet behövs varken konstruktionsritningar eller olika typer av installationsritningar.

Vi rekommenderar alltid att först skicka in bygglovsritningar för att se att åtgärden kommer att godkännas innan vi tar fram konstruktionsritningar, energiberäkning eller andra typer av ritningar.

Exempel på olika typer av handlingar

Teknisk beskrivning

Om vissa detaljer eller lösningar är svåra att förklara genom en ritning kan en teknisk beskrivning användas som komplement. Det kan t.ex. uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet vid användning som beskrivs i textform.

Exempel på teknisk beskrivning

Energiberäkning

Energiberäkning visar hur mycket energi som krävs för att värma upp byggnaden samt vid användning av olika apparater. Vid tillbyggnader eller mindre åtgärder är detta ej möjligt att beräkna utan då beräknas transmissionsförlusterna för de nya byggnadsdelarna. En så kallad U-värdesberäkning.

Exempel på energiberäkning

Exempel på U-värdesberäkning

Kontrollplan

Alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller bygganmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen redogör vilka kontroller som ska göras innan, under samt efter åtgärden. Det är för att kommunerna ska kunna se om alla lagkrav och tekniska egenskaper uppfylls.

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation upprättas av en sakkunnig inom brand. Vid vissa enklare ärenden räcker att någon hos brandkåren upprättar ett intyg eller utlåtande. Vid större projekt behöver du anlita en brandkonsult. Du själv kan inte upprätta.

Exempel på brandskyddsdokumentation

Grannemedgivande

Grannemedgivande krävs då du planerar en åtgärd som avviker från den aktuella detaljplanen. För grannemedgivande krävs att du har dina bygglovsritningar färdiga som din granne kan titta på.

Exempel på grannemedgivande

Intyg

Det finns många olika typer av intyg som kan behövas i ditt projekt. Det vanligaste är sotarintyg. Sotarintyg används för att intyga att din eldstad, braskamin eller skorsten har installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Detsamma gäller för köksfläktar som använder en skorsten.

Utlåtande från sakkunnig

Olika typer av utlåtande kan krävas i vissa specifika fall där byggnadsnämnden inte har tillräckligt med kunskap att göra en bedömning. Det kan till exempel vara utlåtande från tillgänglighetssakkunnig (TIL2) eller utlåtande från kontrollansvarig inför slutbesked.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

Ladda ner Gratis Guide med 10 st. Vanliga Fallgropar när du ska Bygga Hus!

Skriv in din e-post så skickar jag dig PDF-filen inom 2 minuter!

.

Vi hjälper dig hela vägen. Slipp huvudvärk med kommunen!

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över 600 nöjda Kunder
och mer än 647 genomförda projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 57 recensioner

Läs alla recensioner

December 2022, Via Google

Fick hjälp med Fasad och Planritningar till huset. Laszlo och hans medarbetare är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc.

Johan Hermansson
November 2022, Via Google

Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

Robert Olsson
November 2022, Via Google

Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

Hasse Johansson
Ladda mer