fbpx

Vad är detaljplan? - Allt du behöver veta

SAMMANFATTNING

 • En detaljplan är en juridiskt bindande ritning som reglerar användningen och utformningen av mark och vatten inom en kommun.
 • Processen att skapa en detaljplan involverar flera steg, inklusive samråd, granskning, och antagande av kommunfullmäktige.
 • Detaljplanen spelar en central roll i alla byggprojekt, och flera parter kan påverka dess utformning och innehåll.

Planerar du ett byggprojekt? Eller är du bara nyfiken på hur städer och samhällen utformas? Oavsett, kommer du att stöta på begreppet ’detaljplan’. Detaljplaner är en integrerad del av stadsplaneringen och påverkar allt från utformningen av enskilda byggnader till den övergripande layouten av hela stadsdelar.

I denna artikel kommer vi att dyka djupt ner i ämnet detaljplaner. Vi kommer att besvara de mest vanliga frågorna: Vad är en detaljplan? Hur skapas den? Vilken roll spelar den i byggprojekt? Och vem kan påverka dess innehåll? Vår förhoppning är att ge dig en tydligare bild av denna viktiga aspekt av bygg- och utvecklingsprojekt.

Så, om du är redo att bli en mer informerad medborgare, husägare, entreprenör eller bara en kunskapstörstande läsare, låt oss börja vår resa genom detaljplanernas värld.

Innehåll

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar användningen av mark och fastigheter inom ett specifikt område. Detaljplanen bestämmer bland annat vilken typ av bebyggelse som får uppföras, hur marken får användas och vilka grönområden som ska bevaras.

  Hur tas en detaljplan fram?

  För att ta fram en detaljplan genomförs flera steg. Först görs en planprocess där kommunen tar fram förslag till planinnehåll. Sedan skickas förslaget ut på samråd där berörda parter kan lämna synpunkter. Efter samrådet görs eventuella justeringar innan den slutliga planen antas av kommunfullmäktige.

  Läs mer om hur en detaljplanskarta tas fram hos Lantmäteriet.

  Hur lång tid tar det att få igenom en detaljplan?

  Tiden det tar att få igenom en detaljplansprocess varierar beroende på olika faktorer, såsom storlek på området och eventuella överklaganden. Generellt kan det ta mellan 1-3 år från start till att detaljplanen vinner laga kraft.

  Läs mer om genomförandetiden för en detaljplan här.

  Kan du ge exempel på en detaljplan?

  Ett exempel på en detaljplan är ”Detaljplan för bostäder i centrala staden”. I denna plan kan det finnas bestämmelser om att bygga flerbostadshus, parkeringsplatser och grönområden inom ett specifikt område i stadens centrum.

  Läs mer om exempel på olika typer av detaljplaner här.

  Behöver man bygglov även om det finns en godkänd detaljplan?

  Ja, även om det finns en godkänd detaljplan behövs fortfarande ett separat bygglov för att få uppföra eller ändra bebyggelse. Detaljerade ritningar och beskrivningar måste lämnas in till kommunen för granskning innan bygglovet kan beviljas.

  Läs mer om vad som krävs vid ansökan av bygglov med befintlig detaljplankarta här.

  När vinner en detaljplan laga kraft?

  En detaljplan vinner laga kraft när den har antagits av kommunfullmäktige och det inte längre går att överklaga beslutet. Detta innebär att planen blir juridiskt bindande och gäller för området som planen avser.

  Läs mer om när en detaljplan vinner laga kraft här.

  Vilka regler finns för detaljplankartor?

  För att underlätta tolkningen av en detaljplankarta används olika beteckningar och symboler. Dessa kan inkludera markanvändning, byggnadsregler, grönområden, vägar med mera. Beteckningarna är standardiserade och följer riktlinjer från Boverket.

  Läs mer om olika beteckningar på en detaljplanskarta här.

  Var hittar jag information om min fastighets detaljplan?

  Du kan hitta information om din fastighets detaljplan genom att kontakta din kommun eller genom att söka i kommunens digitala karttjänster. Kommunen har ansvar för att tillhandahålla allmänheten med information om gällande planbestämmelser.

  Läs mer om hur du hittar information om din fastighets detaljplan här.

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan?

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på olika faktorer, såsom storlek på området och antal involverade parter. Det kan vara kommunen eller den som ansöker om planen som står för kostnaderna.

  Läs mer om kostnader relaterade till att ta fram en detaljplan här.

  Är en godkänd detaljplan juridiskt bindande?

  Ja, när en detaljplan har vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande. Det innebär att alla markägare och fastighetsägare inom planområdet måste följa de regler och bestämmelser som finns i planen.

  Läs mer om vad det innebär när en detaljplan är juridiskt bindande här.

  FrågaSvar
  Vad är en detaljplan?En juridiskt bindande plan som reglerar markanvändningen inom ett område.
  Hur tas en detaljplan fram?Genom en planprocess med samråd och antagande av kommunfullmäktige.
  Hur lång tid tar det att få igenom en detaljplan?Mellan 1-3 år beroende på olika faktorer.
  Kan du ge exempel på en detaljplan?”Detaljplan för bostäder i centrala staden”.

  Vanliga frågor om detaljplaner (FAQ)

  Syftet med en detaljplan är att skapa ordning och struktur kring användningen av mark och fastigheter inom ett specifikt område. Det ger också möjlighet att säkerställa att bebyggelsen harmoniserar med den befintliga miljön och uppfyller kraven på hållbarhet och tillgänglighet.

  I processen för att ta fram en detaljplan kan flera parter vara involverade, såsom kommunen, fastighetsägare, boende i närområdet, myndigheter och intresseorganisationer. Dessa parter har möjlighet att lämna synpunkter och påverka planens utformning under samrådsprocessen.

  Om du inte följer detaljplanens regler kan kommunen vidta olika åtgärder för att se till att planen efterlevs. Det kan innebära att du måste ändra eller riva den olagliga bebyggelsen, eller att du får betala vite för varje dag som överträdelsen pågår.

  Ja, det är möjligt att ändra en befintlig detaljplan om det finns behov av förändringar. En sådan process kräver dock oftast samma typ av planarbete och antagande som vid framtagandet av en ny detaljplan.

  En godkänd detaljplan kan ha positiv inverkan på fastighetens värde då den ger tydliga riktlinjer för vad som får byggas och användas inom området. Det kan öka intresset från potentiella köpare eller investerare.

  Boverket är en statlig myndighet som har ansvar för att ge vägledning och stödja kommunerna i deras arbete med bland annat plan- och byggfrågor. Boverket utfärdar även riktlinjer och föreskrifter som kommunerna ska följa vid framtagandet av detaljplaner.

  Ja, det är möjligt att överklaga en antagen detaljplan om man anser att den strider mot lagar eller andra bestämmelser. Överklagandet prövas då av länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

  Sammanfattning

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar markanvändningen inom ett specifikt område. Den tas fram genom en planprocess där berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter. Det kan ta mellan 1-3 år för en detaljplan att få laga kraft efter antagande. Även med en godkänd detaljplan krävs separat bygglov för att uppföra eller ändra bebyggelse. En godkänd detaljplan blir juridiskt bindande när den vinner laga kraft och måste följas av markägare och fastighetsägare inom området.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  4 av 4 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.