Varför måste du anlita en kontrollansvarig egentligen?

Med oss får du en erfaren kontrollansvarig som hjälper dig hela vägen till ett godkänt beslut till ett garanterat fast pris.

4.9 av 5.0 i kundomdöme utifrån 54 kunder

Kontrollansvarig

Laszlo Toth

Grundare, VD och kontrollansvarig

Se mig förklara processen

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

4.9 av 5.0 i kundomdöme utifrån 54 kunder

Kontrollansvarig

Laszlo Toth

Grundare, VD och kontrollansvarig

Se mig förklara processen

Vad gör en kontrollansvarig?

Hör Laszlo berätta hur han hjälper dig i ditt projekt

Blev rekommenderad utav en bekant att kontakta Laszlo. Prisbilden var något högre, men vi ångrar oss inte en sekund. Vi har fått hjälp hela vägen. Laszlo är väldigt duktig på att förklara så man förstår hela processen.

Anita P.
Borås

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en yrkesperson som har ett stort kunnande om bygg både på teknisk och juridisk nivå och som har certifierats för sin yrkesroll.

Alla byggnationer eller rivningsprojekt som är av den storleken att de kräver lov eller anmälan från byggnadsnämnden måste ha minst en utsedd kontrollansvarig. Det juridiska ansvaret för att projektet följer gällande lagar och förordningar är byggherrens.

Den kontrollansvarige har däremot, som vi nämnde tidigare, ansvaret att kontrollera att dessa följs.

För att göra detta är den kontrollansvarige med och upprättar en kontrollplan. Den innehåller exempelvis kontrollåtgärder. Det praktiska arbetet består sedan bland annat i att via besök på bygg- eller rivningsplatsen kontrollera att dessa följs. Kontrollerna kompletteras med dokumentation av byggprocessens olika delar. Den som är kontrollansvarig har teknisk utbildning, har arbetat praktiskt inom någon sektor i byggbranschen och ska anses som personligt lämplig.

Just titeln kontrollansvarig är relativt ny då den infördes som begrepp i plan- och bygglagen (hädanefter PBL) år 2011. Den ersätter tidigare motsvarande roll som var kvalitetsansvarig. Förutom att titeln ändrats har rollen som kontrollansvarig ett utökat ansvarsområde som kräver mer förkunskaper och större kompetens. Kontrollansvarig blir du genom att certifieras av en licensutfärdare. Vi återkommer till detta under avsnittet ”Hur blir jag certifierad kontrollansvarig?” nedan.

En oberoende yrkesroll

Den kontrollansvarige ska vara oberoende i förhållande till den aktör som utför projektet som ska kontrolleras. Oberoendet gäller både i informell och formell mening. Det betyder att den som är kontrollansvarig inte ska vara släkt med eller anställd av byggherren som genomför projektet. Till nära släkt räknas förälder, syskon, barn, maka, make eller sambo. Likaså ska den kontrollansvarige inte vara anställd i det företag som genomför projektet. Hen kan däremot arbeta i samma koncern eller företagsgrupp.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som är kontrollansvarig fungerar som en slags översynsman vid bygg- och rivningsprojekt. Men det är en roll som innefattar ett flertal viktiga moment. Till stora delar består dessa av olika typer av dokumentationsarbeten men innefattar också anmälningsplikter och inventeringsarbeten.

Det är byggherren som utser den eller de som ska vara kontrollansvariga i ett projekt och det görs med fördel redan i planeringsstadiet inför projektet. Redan då finns det en hel del viktiga frågor att ta ställning till som kan få stor betydelse när bygget väl satt igång.

Exakt vad den kontrollansvariges arbete innefattar tidigt i ett projekt beror på vad det är för typ av projekt som ska genomföras. Oavsett om det är ett bygg- eller rivningsprojekt brukar det första steget vara att ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen innefattar rutiner vars syfte är att säkerställa att PBL efterlevs. Ett exempel på en arbetsuppgift i samband med rivningar är att den som är kontrollansvarig ska inventera eventuellt farligt avfall. En komplett lista över arbetsuppgifterna för en kontrollansvarig innefattar att:

 • Upprätta en kontrollplan i samråd med byggherren.
 • Att via byggplatsbesök se till att kontrollplaner och andra regler och föreskrifter följs.
 • Meddela byggherren om avvikelser från upprättade kontrollplaner och andra regelverk.
 • Biträda vid inventeringar (exempelvis vid farlig avfall i samband med rivningar).
 • Närvara vid besiktningar, tekniska samråd, arbetsplatsbesök från byggnadsnämnden samt andra kontroller.
 • Dokumentera byggplatsbesök och sammanställa iakttagelser som kan vara av värde för det fortsatta arbetet.
 • Författa ett utlåtande till byggnadsnämnden och byggherren som är ett av underlagen till slutbeskedet.
 • Berätta för byggnadsnämnden om uppdraget lämnas.

Projekt som inte kräver någon kontrollansvarig

Alla byggnationer, rivningar och markåtgärder som kräver lov eller anmälan till byggnadsnämnden måste assisteras av en eller flera kontrollansvariga (beroende på projektets storlek). Det finns dock bygg- eller rivningsprojekt som inte kräver någon kontrollansvarig. Enkelt uttryckt består dessa av projekt som anses som okomplicerade. Du kan läsa mer om regler för attefallshus här. Nedan är ett par exempel:

 • Småändringar på befintliga byggnader.
 • Fasadförändringar som ommålningar eller byte av fasadbeklädnad.
 • Projekt som inte kräver anmälan eller lov.

Certifiering under hela projekttiden - med vissa undantag

Certifieringen för att bli kontrollansvarig måste förnyas med fem års mellanrum. Grundregeln är att en kontrollansvarig ska ha en certifiering som är giltig under hela projekttiden. Det finns dock undantag då certifieringen kan få löpa ut. Det gäller till exempel om den som är kontrollansvarig ska pensionera sig och därför inte har tänkt att förnya sin certifiering. Undantag kan också gälla om projektet tar längre tid än beräknat och certifieringen hinner löpa ut under tiden. Det kan då anses som rimligt att den kontrollansvarige är med och fullföljer hela projektet även om certifieringen löper ut under tiden.

 

Kontrollansvarig – en certifiering i två nivåer

Som kontrollansvarig kan du ha två olika behörigheter:

Behörighet N

Med den här behörigheten kan du ta dig an byggprojekt av enkel eller normal svårighetsgrad. Det kan till exempel röra sig om sådant som till-, ny- och ombyggnationer, rivning av mindre bostadshus (max två våningar) samt ändringar på redan existerande byggnader och idrottsplatser

Behörighet K

Kontrollansvariga med behörighet K har rätt att arbeta med komplicerade uppdrag. Detta berör allt som nämndes under behörighet N men för byggnader med fler än 2 våningar. Det går också att arbeta med anläggningar som används för produkter som är miljö- och hälsofarliga, brandfarliga verksamheter samt cisterner. Utöver det ingår också tele- och radiomaster, vindkraftverk och kabinbanor.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig från LT Ingenjörsbyrå?

En kontrollansvarig kan verka onödigt att anställa, men att ha en certifierad person som hjälper byggherren hela vägen från idé till inflyttning är värd varje krona i slutändan!

Ju större projektet är desto dyrare blir priset för att anlita den kontrollansvariga. Faktorer som påverkar slutnotan är till exempel hur många byggplatsbesök den kontrollansvariga behöver göra för att säkerställa att kontrollplanen efterlevs.

Vi jobbar endast efter fasta priser för våra åtaganden som kontrollansvariga. Är det tid som vi lägger ner på ditt projekt t.ex. diskuterar olika tekniska lösningar med dig så kommer vi att ta betalt för den tiden.

Priser

Mindre projekt

börjar från
9.000 kr
T.ex. Carport eller Attefallshus

Tillbyggnad

börjar från
13.000 kr
T.ex. Tillbyggnad av villa

Nybyggnad

börjar från
18.000 kr
T.ex. Villa/Fritidshus

Du och ditt projekt är tryggt med oss, vi har alla ansvarsförsäkringar som krävs.

En checklista innan du anställer en kontrollansvarig

 • Se om den kontrollansvarig har en äkta certifiering enligt Plan- och bygglagen.

Det är du som byggherre som är ansvarig att den kontrollansvariga har rätt certifiering och har en oberoende ställning.


 • När går certifieringen ut?

Du kan läsa längre upp om vad som händer om certifieringen går ut under projektet.

 

 • Har den kontrollansvariga rätt nivå för ditt projekt? Normal/Komplicerad?

Även här är du som byggherre ansvarig för att kontrollansvarig har rätt nivå på sin certifiering.

 

 • Har den kontrollansvariga alla nödvändiga försäkringar? 

Den kontrollansvarig bör ha en ansvarsförsäkring (120 basbelopp, ca. 5,4 miljoner kronor) som uppfyller kraven i ABK.

 

 • Hur är priset jämfört med andra företag?

Priset är viktigt men inte det som ska avgöra vem du väljer som Kontrollansvarig. En erfaren och eftersökt person kommer att kosta mer.

 

 • Kommunikation är A och O i projektet

Hur känns kommunikationen med personen efter första telefonsamtalet/mailen? Är personen bra på att förklara och berätta vad som gäller?

 

 • Transparens i upplägget

Om du har fått två offerter och det skiljer väldigt mycket i pris på dessa bör du vara aktsam och fråga företaget vad som gäller! Är det ett fastpris eller budget? Ingår reseersättning? Några dolda kostnader som kan tillkomma?

Vi hjälper dig när du behöver en kontrollansvarig

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med kontrollen i följande projekt: 

Nybyggnation av villa

Garage, carport och attefallhus

Tillbyggnad av villa

Tillbyggnad av övriga byggnader

Åtgärder på den bärande konstruktionen

Ändrad användning eller inredning av bostad

Över 600+ nöjda kunder
och mer än 647 genomförda projekt

Vi förverkligar byggdrömmar för privatpersoner, företag och fastighetsägare.

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

September 2020, via Facebook

Blev rekommenderad utav en bekant att kontakta Laszlo. Prisbilden var något högre, men vi ångrar oss inte en sekund. Vi har fått hjälp hela vägen. Laszlo är väldigt duktig på att förklara så man förstår hela processen.

Anita P. — Borås
Juni 2020, via Google

Jag kan varmt rekommendera LT ingenjörsbyrå AB!! Mycket kunniga, toppen bemötande, snabba och kanonbra på alla sätt!!

Cecilia A. — Stockholm
Oktober 2020

Jag är helt nöjd med den hjälp jag fick

Rolf S. — Göteborg

hur vi hjälper dig
med ditt projekt

01
Bygglovet beviljas

När bygglovet har beviljats kommer du mer i kontakt med din kontrollansvariga. Hen kommer att hjälpa dig med vilka tekniska handlingar du ska ta fram.

Read more

02
Genomföra en riskbedömning

Varje projekt är unik och därför ska en riskbedömning upprättas av kontrollansvarig i början av varje projekt.

Read more

03
Upprätta kontrollplan

Kontrollplanen kommer vara som ryggraden i projektet, här anges vilka kontroller som ska göras, av vem och när i projektet.

Read more

04
Tekniskt samråd och startbesked

Du måste få ett startbesked innan du kan börja med några byggarbeten.

Read more

05
Byggstart

Kontrollansvarig går igenom med alla inblandade parter innan byggstart.

Read more

06
Arbetsplatsbesök under projektet

Tillsammans med byggnadsinspektör görs ett flertal arbetsplatsbesök under projektet.

Read more

Slutbesked och inflyttning
Innan du kan börja använda din nya byggnad måste du få ett slutbesked från kommunen.

Read more

Med oss får du både en smidig bygglovsprocess och ett garanterat fast pris på bygglovsritningar.

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Våra projekt

Läs om utvalda projekt där vi har hjälpt våra kunder

Vilka är vi?

LT Ingenjörsbyrå är din personliga bygglovsbyrå. Konsultbyrån grundades i Borås 2017 och består idag av ett högkvalificerat team av ingenjörer och arkitekter som alla har fokus på bygglovsprocessen.

647+

avslutade projekt

4.9

av 5.0 i kundomdöme

Laszlo Toth

Grundare och VD

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer