En kontrollansvarig har ett flertal arbetsuppgifter i samband med byggnationer, rivningar och andra stora byggprojekt. Bland annat skall de säkerställa att det finns rutiner som syftar till att bygglagstiftningen efterlevs. Nedan kan du läsa vidare om vad kontrollansvariga gör och vad som krävs för att bli certifierad kontrollansvarig.

 

Innehåll

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är en yrkesperson som har ett stort kunnande om bygg både på teknisk och juridisk nivå samt har certifierats för sin yrkesroll. Alla byggnationer eller rivningsprojekt som är av den storleken att de kräver lov eller anmälan från byggnadsnämnden måste ha minst en utsedd kontrollansvarig. Det juridiska ansvaret för att projektet följer gällande lagar och förordningar är byggherrens. Den kontrollansvarige har däremot, som tidigare nämnt, ansvaret att kontrollera att dessa efterföljs.

För att göra detta är den kontrollansvarige med och upprättar en kontrollplan. Den innehåller exempelvis kontrollåtgärder. Det praktiska arbetet består sedan bland annat i att via besök på bygg- eller rivningsplatsen kontrollera att dessa efterföljs. Kontrollerna kompletteras med dokumentation av byggprocessens olika delar. Den som är kontrollansvarig har teknisk utbildning, har arbetat praktiskt inom någon sektor i byggbranschen och skall anses som personligt lämplig.

Just titeln kontrollansvarig är relativt ny då den infördes som begrepp i plan- och bygglagen (hädanefter PBL) år 2011. Den ersätter tidigare motsvarande roll som var kvalitetsansvarig. Förutom att titeln ändrats har rollen som kontrollansvarig ett utökat ansvarsområde som kräver mer förkunskaper och större kompetens. Kontrollansvarig blir du genom att certifieras av en licensutfärdare. Vi återkommer till detta under avsnittet ”Hur blir jag certifierad kontrollansvarig?” nedan.

En oberoende yrkesroll

Den kontrollansvarige skall vara oberoende i förhållande till den aktör som utför projektet som skall kontrolleras. Oberoendet gäller både i informell- och formell mening. Det betyder att den som är kontrollansvarig inte skall vara släkt med eller anställd av byggherren som genomför projektet. Till nära släkt räknas förälder, syskon, barn, maka, make eller sambo. Likaså skall den kontrollansvarige inte vara anställd i det företag som genomför projektet. Hen kan däremot arbeta i samma koncern eller företagsgrupp.

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som är kontrollansvarig fungerar som en slags översynsman vid bygg- och rivningsprojekt. Men det är en roll som innefattar ett flertal viktiga moment. Till stora delar består dessa av olika typer av dokumentationsarbeten men innefattar också anmälningsplikter och inventeringsarbeten.

Det är byggherren som utser den eller de som skall vara kontrollansvariga i ett projekt och det görs med fördel redan i planeringsstadiet inför projektet. Redan då finns det en hel del viktiga frågor att ta ställning till som kan få stor betydelse när bygget väl satt igång.

Exakt vad den kontrollansvariges arbete innefattar tidigt i ett projekt beror på vad det är för typ av projekt som skall genomföras. Oavsett om det är ett bygg- eller rivningsprojekt brukar det första steget vara att ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen innefattar rutiner vars syfte är att säkerställa att PBL efterlevs. Ett exempel på en arbetsuppgift i samband med rivningar är att den som är kontrollansvarig skall inventera eventuellt farligt avfall. En komplett lista över arbetsuppgifterna för en kontrollansvarig innefattar att:

 • Upprätta en kontrollplan i samråd med byggherren.
 • Att via byggplatsbesök se till att kontrollplaner och andra regler och föreskrifter följs.
 • Meddela byggherren om avvikelser från upprättade kontrollplaner och andra regelverk.
 • Biträda vid inventeringar (exempelvis vid farlig avfall i samband med rivningar).
 • Närvara vid besiktningar, tekniska samråd, arbetsplatsbesök från byggnadsnämnden samt andra kontroller.
 • Dokumentera byggplatsbesök och sammanställa iakttagelser som kan vara av värde för det fortsatta arbetet.
 • Författa ett utlåtande till byggnadsnämnden och byggherren som är ett av underlagen till slutbeskedet.
 • Berätta för byggnadsnämnden om uppdraget lämnas.

Projekt som inte kräver någon kontrollansvarig

Alla byggnationer, rivningar och markåtgärder som kräver lov eller anmälan till byggnadsnämnden måste assisteras av en eller flera kontrollansvariga (beroende på projektets storlek). Det finns dock bygg- eller rivningsprojekt som inte kräver någon kontrollansvarig. Enkelt uttryckt består dessa av projekt som anses som okomplicerade. Du kan läsa mer om regler för attefallshus här. Nedan är ett par exempel:

 • Småändringar på befintliga byggnader.
 • Fasadförändringar som ommålningar eller byte av fasadbeklädnad.
 • Projekt som inte kräver anmälan eller lov.

Certifiering under hela projekttiden - Med vissa undantag

Certifieringen för att bli kontrollansvarig måste förnyas med fem års mellanrum. Grundregeln är att en kontrollansvarig skall ha en certifiering som är giltig under hela projekttiden. Det finns dock undantag då certifieringen kan få löpa ut. Det gäller till exempel om den som är kontrollansvarig skall pensionera sig och därför inte har tänkt att förnya sin certifiering. Undantag kan också gälla om projektet tar längre tid än beräknat och certifieringen hinner löpa ut under tiden. Det kan då anses som rimligt att den kontrollansvarige är med och fullföljer hela projektet även om certifieringen löper ut under tiden.

Vad kostar det att anlita en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig tjänar i regel bra men priset varierar beroende på erfarenheten hos personen och storleken på projekt. Du som behöver en kontrollansvarig för ett byggprojekt kan utgå från en grundkostnad på åtminstone 30 000-35 000:- exklusive moms. Ju större projektet är, desto dyrare blir priset för att anlita den kontrollansvarige. Faktorer som påverkar slutnotan är till exempel hur många byggplatsbesök den kontrollansvarige behöver göra för att säkerställa att kontrollplanen efterlevs.

 

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med dina byggprojekt genom att vara certifierad kontrollansvarig.

Vi hjälper dig med dina byggprojekt enligt våra verksamhetsområden på bilden ovan. Skulle du bo eller ha ditt projekt utanför dessa områden kan du gärna höra av dig eftersom vi ständigt söker nya områden att etablera oss på.

Kontrollansvarig i Stockholm Kontrollansvarig i Göteborg Kontrollansvarig i Borås Kontrollansvarig i Uppsala Kontrollansvarig i Jönköping Kontrollansvarig i Halmstad

Hur blir jag certifierad kontrollansvarig?

Genom att skaffa dig certifiering för att bli kontrollansvarig. För att kunna skaffa det krävs att du lever upp till ett antal krav. Du behöver ha åtminstone några års erfarenhet av att arbeta i byggbranschen. En certifierad kontrollansvarig skall ha kunskap, lämplighet och erfarenhet som krävs för arbetsuppgifterna.

Certifiering för att bli kontrollansvarig utfärdas av företag som tilldelats den rättigheten av Swedac (myndigheten som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan). De sysslar med att utfärda licenser och certifieringar för olika typer av kvalitetskontroller och andra mätinstrument. Det finns när detta skrivs tre svenska företag som fått rätten att utfärda certifieringar till att bli kontrollansvarig och det är någon av dessa du skall vända dig till:

 • Incert
 • Kiwa Sverige
 • SP Certifiering

Kontrollansvarig - en certifiering i två nivåer

Som kontrollansvarig kan du ha två olika behörigheter:

Behörighet N
Med den här behörigheten kan du ta dig an byggprojekt av enkel eller normal svårighetsgrad. Det kan till exempel röra sig om sådant som till-, ny- och ombyggnationer, rivning av mindre bostadshus (max två våningar) samt ändringar på redan existerande byggnader och idrottsplatser

Behörighet K
Kontrollansvariga med behörighet K har rätt att arbeta med komplicerade uppdrag. Detta berör allt som nämndes under behörighet N men för byggnader med fler än 2 våningar. Det går också att arbeta med anläggningar som används för produkter som är miljö- och hälsofarliga, brandfarliga verksamheter samt cisterner. Utöver det ingår också tele- och radiomaster, vindkraftverk och kabinbanor.

Hur är det att arbeta som kontrollansvarig?

Personer som arbetar som kontrollansvariga beskriver det som ett omväxlande, självständigt och flexibelt jobb. I yrkesrollen kommer du som arbetar som kontrollansvarig att komma i kontakt med många olika slags människor. Det är därför bra om du besitter egenskaper som god social kompetens och har förmågan att ta ansvar och fatta beslut. Det är en flexibel yrkesroll på så vis att många som jobbar som kontrollansvariga jobbar deltid och kombinerar det med andra jobb.

Finns det arbetstillfällen för kontrollansvariga?

Det finns gott om arbetstillfällen för den som är certifierad kontrollansvarig, särskilt i storstadsregionerna där det ständigt dyker upp nya byggprojekt . Om du har erfarenhet av byggbranschen och väljer att skaffa certifiering som kontrollansvarig kan du därför räkna med att jobba mycket.

Vad får en kontrollansvarig i lön?

En kontrollansvarig kan räkna med att få mer än vad en kvalitetsansvarig får i lön. Exakt hur mycket går dock inte att säga då det varierar från fall till fall. Faktorer som inverkar på din lön är din erfarenhet och hur komplexa projekt du kan jobba med. Om du har behörighet K (se avsnittet ”Kontrollansvarig – en certifiering i två nivåer” ovan) kan du räkna med högre arvoden. Hur långa projekten är påverkar förstås också hur mycket du får betalt.

Hur länge måste jag utbilda mig för att bli kontrollansvarig?

En vanlig karriärväg för kontrollansvariga är att de börjar med att jobba i någon annan roll i byggbranschen. Utbildningen för att bli kontrollansvarig tar i genomsnitt inte mer än fyra dagar. Det representerar dock inte helheten för vad som krävs för att ha en realistisk chans att få en certifiering. För det krävs att du har många års erfarenhet av att jobba i byggbranschen. Det krävs också att du har en teknisk utbildning av något slag. Utbildningen kan till exempel vara som ingenjör, arkitekt eller någon annan yrkesutbildning inom bygg. Du behöver också vara påläst i Boverkets regelverk, europeiska standarder, plan- och bygglagen samt andra tillämpliga regelverk. Till sist tittar man också på din personliga lämplighet (exempelvis din sociala kompetens).

När du är certifierad kontrollansvarig

När du har certifiering kan du välja att lista dig som kontrollansvarig på Boverkets hemsida. Du blir då tillgänglig för byggherrar som skall starta projekt som kräver en kontrollansvarig. Du kan också välja att inte lista dig hos Boverket och istället enbart arbeta mot kunder du själv tagit kontakt med. Med tanke på hur många kontrollansvariga som redan arbetat många år i branschen är det inte ovanligt att göra så.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!