fbpx

När behöver du inte ett bygglov?

Sammanfattning

 • Reglerna för när du behöver ett bygglov eller en bygganmälan framgår i Plan- och bygglagens nionde kapitel
 • Enkelt sagt kan sägas att bygglov vanligtvis krävs för mer komplicerade projekt (ex. större tillbyggnad) medan bygganmälan krävs för enklare projekt (ex. attefallsåtgärder)
 • Kommunen har tio veckor på sig att handlägga en ansökan om ett bygglov medan tiden för handläggningen av en bygganmälan får vara högst får vara högst fyra veckor

Att veta när man behöver ansöka om ett bygglov och när en enkel bygganmälan räcker kan vara förvirrande. Men det finns faktiskt vissa projekt där du inte behöver slösa tid och pengar på att vänta på ett bygglovsbeslut. Läs vidare för att ta reda på vilka projekt som endast kräver en smidig bygganmälan istället!

Innehåll

  Vilka projekt kräver endast Bygganmälan?

  Definition

  När krävs det bygglov eller bygganmälan?

  Det är i Plan- och bygglagens (PBL) nionde kapitel, Bygglov, rivningslov och marklov m.m, som reglerna kring när du behöver bygglov, anmälan eller andra myndighets godkännanden innan du kan påbörja ditt byggprojekt finns. För gemene man kan det vara svårt att kunna tolka de olika paragrafer som finns i PBL. Det enklaste och mest rekommenderade är att alltid ta kontakt med sin kommun innan man påbörjar sitt projekt. Även om din granne har gjort åtgärder utan bygglov eller bygganmälan kan reglerna ha ändrats med tiden. Vid försäljning och köp av fastigheter är det viktigt att stämma av gamla bygglovsritningar för att kontrollera att inga svartbyggen skett. Även om den otillåtna byggnationen har preskriberats bör byggherren inkomma med bygglovsritningar till kommunen för att rätta till misstaget. Är projektet äldre än 10 år utgår ingen sanktionsavgift.

  I vissa områden krävs det bygglov även om åtgärden i sig inte är bygglovspliktig. Det kan bero på att området har ett kulturhistorsikt värde som kommunen vill ta hand om. Då krävs det ett antikvariskt utlåtande för att inte förvanska byggnader eller området.

  Läs mer: Hus utan bygglov – Vanliga frågor och svar

  Vad skiljer sig mellan bygglov och bygganmälan?

  Det kan sägas att skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är att bygglov används vid mer komplicerade projekt medan bygganmälan skall användas vid enklare byggen. Det är dock samma krav på bygglovsritningar oberoende om du ansöker om bygglov eller bygganmälan. Vi har tagit fram en artikel med vad du behöver tänka på innan du beställer bygglovsritningar.

  Handläggningstiden är kortare för en bygganmälan än för ett bygglov. I ett anmälansärende är handläggningstiden 4 veckor från att ärendet är komplett, jämfört med ett bygglovsärende där handläggningstiden är 10 veckor från att ärendet är komplett. Den verkliga handläggningstiden varierar dock stort över landet. 

  Läs mer: Bygglov och Detaljplan: Vanliga frågor och svar 

  Vanliga åtgärder som kräver bygganmälan

  Attefallshus

  I närheten av bostadshuset kan du uppföra ett attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter BYA. Attefallshuset får inte ha en nockhöjd över 4 meter. Du kan bygga flera attefallshus på tomten men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Attefallshuset kan användas till exempel som:

  • Bostad
  • Bastu
  • Uthus
  • Garage
  • Förråd
  • Växthus
  • Gäststuga
  • Båthus

  Om du avser att bygga attefallshuset närmare än 4,5 meter från din grannes tomt behöver du ett grannmedgivande från berörd part.

  Om du avser att placera attefallshuset inom strandskyddsområde behöver du ett tillstånd enligt miljöbalken. Generellt gäller strandskydd 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmänna vägar och järnvägar kan det också finnas särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller för just din tomt.

  Attefallshuset får byggas även fast byggrätten är uppnådd för fastigheten. Tänk på att det som byggs måste vara anpassat till omgivningen. I detaljplanen, eller i ett annat dokument såsom ett kulturmiljöprogram, kan det vara angivet att området anses som en värdefull miljö. Om så är fallet kan det krävas bygglov för attefallshuset.

  Om du uppför attefallshus i närheten av en försvarsanläggning finns särskilda regler. Ta alltid kontakt med din kommun om du är osäker på vad som gäller för just ditt projekt. 

  Tillbyggnad maximalt 15 kvadratmeter

  Har du ett bostadshus får du enligt attefallsreglerna göra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter BTA. Detta kräver då en anmälan. Tillbyggnaden får dock inte vara högre än det huset som byggs till eller placeras närmare än 4,5 meter tomtgräns. Skulle tillbyggnaden ändå hamna närmare än 4,5 meter behöver du först inhämta ett grannmedgivande. Gäller det strandskydd på den tänkta placeringen behöver dispens sökas hos kommunen. Tillbyggnaden skall klara av de tekniska egenskapskraven som finns i angivet i BBR. Placering behöver beaktas för att inte påverka stads- eller landskapsbilden eller förstöra natur- eller kulturvärden på platsen.

  Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov 

  Takkupor

  Du får enligt attefallsreglerna bygga högst två stycken takkupor på en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Har byggnaden redan en takkupa kan ytterligare en byggas. 

  Om takkupan berör den bärande takkonstruktion går den inte att söka enligt attefallsreglerna. Du måste då söka för åtgärden i ett bygglovsärende. Om du inte påverkar byggnadens konstruktion, det vill säga att du istället placerar takkuporna mellan två takstolar, krävs bara en bygganmälan. 

  Inreda ytterligare en bostad

  Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad i befintlig byggnad. Du behöver dock följa tillgänglighetskraven i BBR och PBL. Åtgärden är anmälningspliktig, men om du även gör yttre förändringar som nya fönster eller dörrar behöver du ansöka om bygglov. Idag råder det bostadsbrist i hela landet och därför är denna typ av investering väldigt bra för plånboken men även för samhället.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov 

  Rivning av byggnad eller del av byggnad

  Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan om du ska riva hela eller delar av en byggnad. Det finns några undantag- t ex om du river en komplementbyggnad, en byggnad uppförd som ekonomibyggnad för jordbruksändamål etc,  då krävs ingen rivningsanmälan. Bor du inom detaljplanelagt område behöver du ansöka om rivningslov för det som är uppfört med bygglov.

  Ändring av en byggnad

  • Ändringen innebär att byggnadens bärande delar påverkas
  • Ändringen påverkar planlösningen avsevärt
  • Ändringen påverkar byggnadens brandskydd
  • Ändringen påverkar byggnadens ventilation eller andra installationer

  Anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

  För några typer av avloppsanläggningar behöver du ansöka om tillstånd medan det för andra räcker att du lämnar in en anmälan.

  • För enskilt avlopp med WC skall du alltid söka tillstånd
  • För avlopp med BDT-vatten* eller om du ska ändra i befintlig anläggning kan det krävas att du söker tillstånd

  BDT-vatten är förkortning för bad-, disk- och tvättvatten.

  Om du känner dig osäker på vad som gäller för just dig ska du kontakta samhällsbyggnadsnämnden i din kommun.

  Vindkraftverk

  Du behöver bygglov för ditt vindkraftverk om verket är:

  • Högre än 20 meter över marken
  • Avståndet till tomtgräns är mindre än kraftverkets höjd
  • Verket har monterats på en byggnad
  • Diametern på vindturbinen är större än 3 meter

  Om ditt vindkraftverk inte stämmer in på något av ovanstående punkter behöver du inte ansöka om bygglov i din kommun. Du behöver inte heller bygglov om du redan har fått ett tillstånd enligt miljöbalken.

  Anmälan enligt miljöbalken skall göras om vindkraftverket är:

  • Högre än 50 meter
  • Två eller fler verk står tillsammans
  • Om det byggs fler verk jämte ett annat vindkraftsverk

  Är du osäker om platsen du ska gräva på har några fornlämningar måste du kontakta länsstyrelsen eller höra med kommunen. Det är dock länsstyrelsen som hanterar fornlämningar som ska tas bort.

  Skärmtak

  Du får också bygga ett skärmtak över följande; om inte skärmtaken tillsammans blir större än 15 kvadratmeter BTA. Skärmtaket ska kraga ut från ett en- eller tvåbostadshus för att undantaget ska gälla.

  • Altaner
  • Balkonger
  • Entréer
  • Uteplatser

  Friggebod

  Friggeboden skall vara som en komplementbyggnad för bostadshuset. Du behöver inte söka bygglov för att uppföra en eller flera friggebodar, men den sammanlagda storleken på tomten får inte överstiga 15 kvadratmeter BYA. Från mark till taknock får friggeboden vara upp till 3 meter. Friggeboden får inte heller byggas ihop med någon annan byggnad utan skall vara fristående. Du får placera friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter men du behöver då inhämta ett grannmedgivande.

  Bor du utanför detaljplanelagt område och vill placera friggeboden nära en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen eftersom trafiksäkerheten kan påverkas. Ta kontakt med din kommun om du känner dig osäker.

  Det styrs inte i detaljplanen om du kan uppföra en friggebod eller inte. Friggeboden får placeras på prickmark och friggebodens yta får vara utöver tomtens byggrätt.

  Bygger du friggebod i närheten av hav, sjö eller vattendrag behöver du kanske strandskyddsdispens. Hör med din kommun om detta är aktuellt i ditt projekt.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov – Vanliga frågor och svar 

  Fasadförändring

  Om du avser att göra en fasadförändring, t.ex. måla om huset eller byta fasadmaterial, behöver du först ta reda på om du bor i ett område med detaljplan eller inte.

  Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du se om det finns några bestämmelser som berör utseendet på fasaden. Du behöver även tänka på att inte göra för omfattande ändringar så att byggnadens eller områdets karaktär förändras.

  Rättsfall

  Följande två rättsfall visar på att anmälningspliktiga åtgärder kan kräva bygglov om förhållanden är sådana:
  1. Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov
  2. Friggebod stod 31,2 meter från bostadshuset och därför ansågs den inte stå i dess omedelbar närheten
  I rättsfall nummer 1 ansåg Mark- och överdomstolen att kommunen inte kan ses som en granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Allmänheten ska ha tillgång till vägen eller den allmänna platsen och då kan inte kommunen som har huvudmannaskap medge det som representant för allmänheten.I rättsfall nummer 2 blev bedömningen att avståndet som var större än 30 meter inte ansågs vara i omedelbar närhet till bostadshuset.Boverket har sedan rättsfall 1 tagit fram en rapport hur kommunen har möjlighet att lämna medgivande till bygglovsbefriade åtgärder. Hela rapporten kan ni läsa här.

  Krav

  Vad händer om jag bygger utan bygglov?

  Om du har missat att ansöka om bygglov eller bygganmälan för en åtgärd som kräver detta kommer du att föreläggas med en sanktionsavgift. Avgiften kommer att skickas ut till dig även om du skickar in bygglovsritningar i efterhand.

  När kommunen får reda på att du har byggt utan bygglov kommer de kontakta dig skriftligen och be dig lämna en förklaring till varför du har byggt utan bygglov. Om det finns möjlighet för dig att få ett bygglov i efterhand kommer kommunen uppmana dig till att skicka in detta omgående. Kan du däremot inte få ett bygglov för den åtgärd som du genomfört kommer du bli tvungen att riva projektet.

  Du kan överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Tänk på att du behöver skicka ditt överklagande senast 21 dagar efter att du fått beslutet från kommunen.

  Tänk på att du inte får göra vad du vill på din tomt bara för att dina grannar har godkänt detta. Det kan bli svårt att sälja fastigheten om bygglov inte finns på samtliga åtgärder som gjorts efter byggnadens uppförande.

  Hur stor är sanktionsavgiften?

  För en tillbyggnad, till ett bostadshus,  på 40 kvadratmeter där du inte ansökt om bygglov hamnar sanktionsavgiften på 29 062 kr. Här ingår inte avgiften för bygglovet som du behöver söka i efterhand. Du kan själv räkna ut sanktionsavgiften via boverkets hemsida.

  Kostnad

  Avgiften för bygganmälan varierar mellan olika kommuner. För att få reda på exakt vad denna handläggning kommer att kosta er kan ni söka på kommunens hemsida eller ta kontakt med byggnadsnämnden. Här är några förslag från olika kommuner och deras avgifter:

  • Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, 4 980 kr
  • Bygga ny komplementbyggnad på småhustomt, max 25 kvm, 4 980 kr
  • Bygga nytt komplementbostadshus på småhustomt, max 25 kvm, 9 000 kr
  • Inreda en ny bostad i enbostadshus, inklusive inre ändringar, 4 800 kr
  • Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, 1 500 kr
  • Mindre inre ändring i småhus (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, håltagning i bärande konstruktion), 1 620 kr
  • Större inre ändring i småhus (t.ex. grundförstärkning eller fler mindre ändringar), 3 840 kr

  Ovanstående avgifter har inhämtats från Stockholm.se den 7 april 2019. Avgifterna kan ändras med tiden och därför bör du kontakta din kommunen för aktuella avgifter.

  Tänk även på att ni behöver ett kartunderlag om det sker en ny- eller tillbyggnad på tomten. Även denna kostnad varierar mellan olika kommuner. Här kommer några exempel på vad denna typ av avgift kan vara:

  Det viktigaste för anmälan är självklart ritningar. Kommunen ställer samma krav på ritningar oavsett om det är bygglov eller en bygganmälan. 

  You can also read more about the process for Swedish building permits in English by clicking here.

  Söka bygglov i efterhand

  Kan jag ansöka om bygglov i efterhand?

  Ja, det är möjligt att ansöka om bygglov i efterhand. Det kallas även för retroaktivt bygglov eller att söka tillbaka i tiden. Om du har genomfört en förändring eller ett nybygge utan att ha fått tillstånd från kommunen kan du ansöka om bygglovet i efterhand.

  Varför skulle jag behöva söka bygglov i efterhand?

  Det finns flera situationer där man kan hamna i behov av att söka bygglov i efterhand. Här är några vanliga scenarion:

  1. Okunskap eller missuppfattning – Ibland kanske du inte var medveten om att du behövde bygglov eller hade felaktig information när du påbörjade arbetet. I dessa fall kan det vara nödvändigt att rätta till situationen genom att ansöka om retroaktivt bygglov.

  2. Underhåll och renovering – Du kanske planerade bara små ändringar vid renoveringen, men upptäckte senare problem som kräver mer ingripande åtgärder än vad reglerna normalt kräver.

  3. Oavsiktlig överträdelse – Ibland händer det misstag och oavsiktliga överträdelser av bestämmelserna, exempelvis då man ändrar sin fastighet utan korrekt tillstånd.

  4. Köp av hus utan rätt dokumentation – När du köper en befintlig fastighet kan det finnas ändringar som tidigare ägare har gjort utan att ha sökt bygglov. För att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att ansöka om bygglov i efterhand.

  Hur går processen till för att söka bygglov i efterhand?

  När du väljer att söka bygglov i efterhand finns det några steg du behöver följa:

  1. Kontakta kommunens plan- och byggenhet – Ta kontakt med kommunens avdelning för planering och byggnation för att få information om vilken dokumentation de kräver samt vad ansökningsavgiften är.

  2. Samla in all relevant dokumentation – Du kommer troligtvis bli ombedd att lämna in ritningar, beskrivningar, fotografier eller andra handlingar som visar hur fastigheten såg ut innan arbetet påbörjades samt en beskrivning av vad som faktiskt har utförts.

  3. Granskning och bedömning – Kommunen kommer sedan granska din ansökan noggrant och göra en bedömning utifrån gällande regler och bestämmelser.

  4. Möjligt samråd eller kontrollbesök – I vissa fall kan kommunen be dig genomföra ett möte eller göra ett kontrollbesök för att undersöka arbetsplatsen och verifiera dina uppgifter.

  5. Beslut – När kommunens granskning är klar kommer de fatta ett beslut om du får retroaktivt bygglov eller inte. Om godkännande ges, får du oftast också betala en avgift för bygglovet.

  Det är viktigt att notera att det inte finns några garantier för att din ansökan om bygglov i efterhand kommer att godkännas. Varje kommun hanterar dessa ärenden individuellt, och besluten baseras på gällande lagstiftning och rådande planbestämmelser.

  Sammanfattningsvis kan det vara möjligt att söka bygglov i efterhand om du har utfört eller genomfört ett arbete utan tillstånd från kommunen. Det bästa sättet att komma igång är genom att kontakta din lokala kommunens avdelning för planering och byggnation för vägledning och information om processen.

  Vanliga frågor

  En bygganmälan kan vara tillräcklig för mindre komplexa projekt, till exempel attefallsåtgärder eller mindre tillbyggnader.

  Handläggningstiden för en komplett ansökan om bygganmälan brukar vara upp till fyra veckor. Observera dock att verklig handläggningstid kan variera mellan olika kommuner.

  Om du har byggt eller genomfört åtgärder som kräver tillstånd utan att ansöka om bygglov eller göra en anmälan kan du bli föremål för sanktionsavgifter. Det är viktigt att alltid vara medveten om gällande regler och söka nödvändiga tillstånd innan du påbörjar ditt projekt.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis, när det kommer till mindre komplexa projekt kan en snabb och smidig bygganmälan vara allt du behöver för att komma igång med ditt byggprojekt utan onödig väntetid och kostnad. Glöm inte att utforska våra andra informativa artiklar nedan eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert!

  Hjälpte artikeln dig?
  7 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer