Om du har planer på att bygga attefallshus men inte kommit igång med bygget så är det hög tid att göra det nu. De nya reglerna vid bygge av attefallshus har börjat gälla vilket innebär att den totala ytan nu utökats från 25 till 30 kvadratmeter! Här nedan har vi samlat ihop allt du behöver veta före och under byggprocessen med ditt attefallshus. Om du är i behov av inspiration kan du nedan även se vårt arkiv med flertalet exempel på husritningar. Tveka inte på att höra av dig till oss på LT Ingenjörsbyrå AB för en kostnadsfri rådgivning, vi anpassar samtliga bygglovsritningar efter era önskemål. Vi är även certifierade för att kunna erbjuda tjänsten som kontrollansvarig vid samtliga bygglovsprojekt.

LT Ingenjörsbyrå AB har koll på de senaste reglerna kring attefallshus på 30 kvm. Nya attefallsregler 1 mars 2020.

Innehåll

Regler för attefallshus

Nya regler för attefallshus från 1 mars 2020

Det nya lagförslaget skickades i juli 2019 ut på en sista remissrunda. De nya reglerna tillämpas från och med den 1 mars 2020.

Det nya lagförslaget innebär 3 stora förändringar från tidigare regler:

 1. De nya reglerna innebär fortfarande att du får använda attefallsreglerna för att sammanlagt göra utbyggnader på 40 kvm BTA. Men istället för tidigare 25 kvm attefallshus + 15 kvm attefallsutbyggnad får du nu fördela den totala utbyggnaden annorlunda. Du kan bygga 30 kvm attefallshus och 10 kvm attefallsutbyggnad.
 2. Reglerna kring attefallstillbyggnaden ändras också. Nu kommer de återstående 10 kvadratmetrarna räknas på BYA (byggnadsyta) istället för BTA. Det betyder att du kan bygga ut i två våningar om du har ett tvåvåningshus idag.
 3. Det som blir negativt för privatpersoner är den mer omfattande lovprocessen där grannar har lättare att överklaga din byggnation.

De nya reglerna kommer innebära att attefallshus passar ännu mer som permanentbostad med de tillkommande 2-3 kvadratmetrarna BOA. Detta ger bättre möbleringsmöjligheter och större frihet med möbleringen för den boende.

Tidigare regler innan 1 mars 2020 - Anmälningsplikt

Du kan uppföra ett attefallshus även om byggrätten för fastigheten redan är uppfylld. Huset för endast vara 25 kvadratmeter bruttoarea och ha en nockhöjd på maximalt 4,0 meter. Byggnadsnämnden kan endast kräva bygglov och neka ett attefallshus om området har särskilt värdefull miljö.

Det krävs att det redan finns en huvudbyggnad på fastigheten innan du ska bygga ett attefallshus. Du kan inte samordna nybyggnation av huvudbyggnad och attefallshus i samma bygglovsansökan.

Du får bygga flera attefallshus men sammanlagt maximalt 25 kvadratmeter.Om du uppför attefallshuset närmare tomtgräns än 4,5 meter behövs även grannmedgivande att inhämtas.

Se en enkel sammanfattning i videon nedan:

När behövs bygglov för attefallshus?

Det krävs alltid bygglov för ditt attefallshus om något av följande uppfylls:

 • Kommunen har angivit i detaljplanen att området är särskilt bevarandevärt eller har en värdefull miljö.
 • Om byggnaden på fastigheten är särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
 • Om attefallshuset anses byggas inom säkerhetsområdet för totalförsvaret, flygplats eller skjutfält.

Strandskydd och andra tillstånd

Det är okej att uppföra ett attefallshus på en fastighet som redan är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Attefallshuset får dock inte störa allmänheten från att ha tillträde till strandlinjen. Skulle reglerna ändras kommer din kommun att meddela detta när du skickar in en ansökan för att uppföra attefallshuset.

Bygger du nära järnvägsområde finns särskilda regler, ta kontakt med din kommun om du har järnväg i närheten av din fastighet.

LT Ingenjörsbyrå AB är experter inom bygglovsfrågor om attefallshus. Vi gör även verklighetstrogna 3D-illustrationer för våra kunder.
Attefallshus vid strandlinjen höjer värdet på hela fastigheten

Vad får attefallshus användas till?

Du kan använda ditt attefallshus på två olika sätt, antingen som komplementbostadshus eller som komplementbyggnad. Det är ganska stor skillnad, därför behöver du redan under idéstadiet veta vad attefallshus skall användas till. Om du väljer att använda attefallshuset som en komplementbostad kan du antingen uppföra det som:

 • Fritidshus
 • Permanentbostad

Om attefallshuset ska användas som komplementbostad skall det finnas samma funktioner som i en vanlig bostad.

Uppförs attefallshuset som en komplementbyggnad kan det istället användas till:

 • Uthus
 • Garage
 • Förråd
 • Växthus
 • Gäststuga
 • Bastu
 • Båthus

Längre ner på sidan har vi skrivit om hur det fungerar att byta från komplementbostadshus till komplementbyggnad.

Vilka ritningar krävs för attefallshus?

Ritningsmässigt spelar det ingen roll om det endast är en bygganmälan eller bygglov som krävs för attefallshuset. Det ska vara samma kvalité och omfattning på ritningarna för båda ärendena. Vill du läsa mer om vilka ritningar som är obligatoriska för attefallshus?

Nu är det ok att bygga attefallshus på 30 kvm. LT Ingenjörsbyrå har koll på alla regler kring detta.
Planlösning för attefallshus 30 kvm

 

Nu är det ok att bygga attefallshus på 30 kvm. LT Ingenjörsbyrå har koll på alla regler kring detta.
Fasadritningar av attefallshus 30 kvm

Vilka byggregler gäller?

För attefallshus gäller samma regler som för andra byggnader, bedömningen görs utifrån användningsområdet:

 • Boverkets byggregler, BBR
 • Boverkets konstruktionsregler, EKS

Det är hårdast krav om attefallshuset skall användas som en permanentbostad.

Krävs kontrollansvarig för attefallshus?

Ja, det krävs kontrollansvarig. Det är alltid en bedömning från kommun till kommun men vi har sett att nyckelfärdiga attefallshus som används som bastu, förråd etc. inte kräver kontrollansvarig i samma utsträckning som de som skall användas mer frekvent, som till exempel bostad. LT Ingenjörsbyrå AB arbetar i Västra Sverige såväl som i Stockholmstrakten som kontrollansvarig.

Vilka regler gäller utanför detaljplanen för attefallshus?

Byggen utanför detaljplanen är en svår bedömning. Oftast är det inga problem att uppföra ett attefallshus även utanför detaljplanen. Vissa kommuner kan dock ha områdesbestämmelser som gör att attefallshus inte kan uppföras på fastigheten. Ta kontakt med din kommun för att vara på den säkra sidan, annars kan du ta hjälp av oss. Vi gör förstudier för att reda ut frågetecken angående ditt projekt.

Vilka regler gäller om du ändrar användningen?

Om du avser att ändra användningen av attefallshuset måste du skicka in en ansökan om ändrad användning till kommunen. Det är enklare att byta från bostad till förråd än tvärtom. Detta eftersom kraven på bostad är hårdare. Du ska alltid uppfylla BBR, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS.

Skatteregler vid uthyrning av attefallshus

Det är många idag som hyr ut sitt attefallshus till studenter eller turister via AirBnB. Det blir ett bra tillskott i kassan för många, dock behöver du se upp med dagens skatteregler. Du kan alltid kontakta Skatteverket eller läsa om reglerna kring Hyra ut bostad.

Hur är regelverket gällande källare?

Boverkets byggregler har ingen begränsning för att uppföra byggnader med källare. Lagen säger att det ska vara lämpligt främst geotekniskt.

Vi har ett aktuellt projekt just nu som är ett attefallshus med källare. Vi hjälper dig gärna kring dina frågor om attefallshus med källare. Det finns några knep för att lyckas med sitt attefallshus och få mer än dubbelt så mycket bostadsyta. Många delar av attefallshuset och källaren för att det ska bli två separata bostadsenheter.

LT Ingenjörsbyrå kan hjälpa dig när du vill bygga ett attefallshus med källare!
Attefallshus med källare

Attefallshus och friggebod på samma fastighet?

Ja, det är möjligt. Dock får den totala ytan inte överstiga 40 kvm. Du kan därför uppföra ett attefallshus efter de nya reglerna från 2020 på 30 kvm och sedan en fristående friggebod på 10 kvm som förvaring på tomten.

Kan man bo i ett attefallshus året runt?

Ja, om du väljer att isolera ditt attefallshus tillräckligt för att klara Boverkets Byggregler. Då kommer ditt attefallshus att ha ett behagligt klimat året runt. Det är många som väljer att bygga attefallshus och hyra ut till studenter. Storleken på 25 kvadratmeter passar perfekt för en student eller för turister.

Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!