fbpx

Bygglovsutredningen 2023 - Förenklade regler för smidigare byggprocess

Sammanfattning

 • Bygglovsutredningen tillkom i juni 2021 med syfte att förenkla bygglovsreglerna och göra dem mer ändamålsenliga
 • Exempel på ändringar som föreslås i utredningen är att komplementbyggnader upp till en viss storlek inte ska kräva bygglov eller bygganmälan så länge de inte används som bostad

Välkommen till vår artikel där vi sammanfattar Bygglovsutredningen som presenterades i juni 2021. Syftet med utredningen är att förenkla och göra bygglovsreglerna mer ändamålsenliga, vilket kommer underlätta hela bygglovsprocessen för fastighetsägare och kommuner. I denna artikel tar vi dig igenom de viktigaste ändringarna som föreslås i utredningen, inklusive befrielse från bygglov för komplementbyggnader och nya regler för attefallshus.

Innehåll

  bygglovsutredningen1

  Fler åtgärder som är bygglovsbefriade när Plan- och bygglagen ändras

  Bygglovsutredningen lämnade i juni 2021 ifrån sig betänkandet ”Ett nytt regelverk för bygglov”. Utredningsdirektiven från regeringen var att reglerna för bygglov ska bli
  enklare och mer ändamålsenliga för att därigenom underlätta hela bygglovsprocessen. Samtidigt ska utredningen säkerställa angelägna enskilda och allmänna intressen och säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande av bostäder.

  Den nuvarande Plan- och bygglagen (2010:900) är svåröverskådlig med många
  paragrafer och undantag på undantag. I dagsläget kräver det att man är väl insatt i
  Plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning för att förstå och kunna tolka
  innehållet. Risken är stor att kommunerna, som tar beslut utifrån lagen, tolkar
  innehållet lite olika beroende på handläggare och erfarenhet.

  Bygglovsutredningens förslag innebär en generellt minskad lovplikt men särskild
  eller ökad bygglovsplikt inom vissa områden. Platser där bygglovsplikt fortfarande
  föreslås gälla är när en åtgärd placeras nära gräns till en granne, om åtgärden utförs
  inom område av riksintresse för försvarsmakten eller om det är ett område med
  natur- eller kulturvärden.

  Den generellt minskade lovplikten innebär i många fall större möjligheter för den
  enskilde fastighetsägaren. Till exempel föreslås de så kallade attefallshusen som
  inte kräver varken bygglov eller anmälan att få bli större. Även attefallstillbyggnader
  (där man i dagsläget har möjlighet att bygga till ett en- eller tvåbostadshus upp till 15
  kvadratmeter) föreslås bli upp till 30 kvadratmeter. Även om möjligheterna generellt
  ökar blir det av större vikt för den enskilde att ha koll på reglerna och
  förutsättningarna som råder där byggnation planeras.

  Nedan följer några exempel i korthet på de ändringar som föreslås i
  bygglovsutredningen:

  – Bygglovsbefriade komplementbyggnader, s k attefallshus, kräver varken
  bygglov eller anmälan upp till viss storlek (gäller dem som inte används som
  bostad, så kallade Komplementbostad)

  – Komplementbostadshusen kommer däremot bli bygglovspliktiga. De kommer
  fortsatt få strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

  – Möjligheten att inreda en ytterligare bostad i ett en- eller tvåbostadshus
  genom endast anmälan tas bort (det var även den en “attefallsregel”). Det blir istället bygglovspliktigt.

  – Tillbyggnader både inom och utanför planlagt område, t ex ett uterum eller ett
  stort skärmtak, kan tillåtas på alla hus (inte bara småhus som nu), dvs bland annat flerbostadshus. Detta om de har en brutto- eller öppenarea som inte överstiger 30 kvadratmeter.

  – Det blir bygglovsfritt att göra fasadändringar på en- och tvåbostadshus och
  komplementbyggnader om de inte vetter mot en allmän plats.

  – Ändrad användning av en eller flera byggnader, där storleken på lokalen eller
  lokalerna, sammantaget inte överstiger 50 kvadratmeter bruttoarea kommer
  inte kräva bygglov. Detta gäller om platsen är belägen utanför detaljplan och
  utanför sammanhållen bebyggelse.

  Den förändrade lagen, som varit ute på remiss, träder förhoppningsvis i kraft under
  2023 och bidrar till att förenkla och tydliggöra hela bygglovsprocessen.

  Vanliga frågor

  Nej, vissa typer av åtgärder kommer fortfarande att kräva bygglov beroende på olika faktorer som placering nära grannar eller områden med natur- eller kulturvärden.

  Förslagen innebär generellt sett minskad lovplikt vilket ger fastighetsägare större möjlighet till eget beslut när det gäller mindre åtgärder såsom attefallshus. Det blir även lättare att genomföra fasadändringar utan behov av bygglov.

  Den förändrade lagen är för närvarande på remiss och förväntas träda i kraft under 2023.

  Sammanfattning

  I sammanfattning har Bygglovsutredningen tagit ett stort steg framåt mot enklare och mer flexibla bygglovregler. Med de föreslagna ändringarna kommer fastighetsägare att kunna genomföra sina projekt med mindre administrativt arbete, samtidigt som viktiga intressen beaktas. Om du vill läsa mer om dessa spännande förändringar eller behöver hjälp med ditt eget byggprojekt, tveka inte att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå eller boka ett kostnadsfritt möte med vår erfarna bygglovsexpert Laszlo.

  Hjälpte artikeln dig?
  5 av 5 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer