Sammanfattning av Bygglovsutredningen

bygglovsutredningen1

Fler åtgärder som är bygglovsbefriade när Plan- och bygglagen ändras

Bygglovsutredningen lämnade i juni 2021 ifrån sig betänkandet ”Ett nytt regelverk för bygglov”. Utredningsdirektiven från regeringen var att reglerna för bygglov ska bli
enklare och mer ändamålsenliga. Samtidigt ska utredningen säkerställa angelägna
enskilda och allmänna intressen och säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande av
bostäder.

Den nuvarande Plan- och bygglagen (2010:900) är svåröverskådlig med många
paragrafer och undantag på undantag. I dagsläget kräver det att man är väl insatt i
Plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning för att förstå och kunna tolka
innehållet. Risken är stor att kommunerna, som tar beslut utifrån lagen, tolkar
innehållet lite olika beroende på handläggare och erfarenhet.

Bygglovsutredningens förslag innebär en generellt minskad lovplikt men särskild
eller ökad bygglovsplikt inom vissa områden. Platser där bygglovsplikt fortfarande
föreslås gälla är när en åtgärd placeras nära gräns till en granne, om åtgärden utförs
inom område av riksintresse för försvarsmakten eller om det är ett område med
natur- eller kulturvärden.

Den generellt minskade lovplikten innebär i många fall större möjligheter för den
enskilde fastighetsägaren. Till exempel föreslås de så kallade attefallshusen som
inte kräver varken bygglov eller anmälan att få bli större. Även attefallstillbyggnader
(där man i dagsläget har möjlighet att bygga till ett en- eller tvåbostadshus upp till 15
kvadratmeter) föreslås bli upp till 30 kvadratmeter. Även om möjligheterna generellt
ökar blir det av större vikt för den enskilde att ha koll på reglerna och
förutsättningarna som råder där byggnation planeras.

Nedan följer några exempel i korthet på de ändringar som föreslås i
bygglovsutredningen:

– Bygglovsbefriade komplementbyggnader, s k attefallshus, kräver varken
bygglov eller anmälan upp till viss storlek (gäller dem som inte används som
bostad, så kallade Komplementbostad)

– Komplementbostadshusen kommer däremot bli bygglovspliktiga. De kommer
fortsatt få strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

– Möjligheten att inreda en ytterligare bostad i ett en- eller tvåbostadshus
genom endast anmälan tas bort (det var även den en “attefallsregel”). Det blir istället bygglovspliktigt.

– Tillbyggnader både inom och utanför planlagt område, t ex ett uterum eller ett
stort skärmtak, kan tillåtas på alla hus (inte bara småhus som nu), dvs bland annat flerbostadshus. Detta om de har en brutto- eller öppenarea som inte överstiger 30 kvadratmeter.

– Det blir bygglovsfritt att göra fasadändringar på en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader om de inte vetter mot en allmän plats.

– Ändrad användning av en eller flera byggnader, där storleken på lokalen eller
lokalerna, sammantaget inte överstiger 50 kvadratmeter bruttoarea kommer
inte kräva bygglov. Detta gäller om platsen är belägen utanför detaljplan och
utanför sammanhållen bebyggelse.

Den förändrade lagen, som nu är ute på remiss, är föreslagen att träda i kraft januari
2023.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Vill du läsa mer?

Läs fler artiklar om bygglov vi har skrivit på faktabanken

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer