fbpx

Detaljplan genomförandetid - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vad är detaljplan genomförandetid och hur påverkar det byggprocessen?
 • Läs vidare för att få svar på vanliga frågor om tidsramar, förlängningar och konsekvenser av att inte hinna genomföra åtgärder inom den fastställda tiden.
 • Upptäck också vad som krävs trots att en detaljplan har vunnit laga kraft.

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är detaljplan genomförandetid?

  Detaljplan genomförandetid är den tidsperiod som fastställs för att utföra åtgärder enligt en detaljplan. Det innebär att under denna tid kan bygglov sökas och byggnation eller markanvändning kan påbörjas.

  Läs mer om vad en detaljplan är här.

  Hur lång tid tar det att få ett beslut om genomförandetiden?

  Tiden för att få ett beslut om genomförandetiden varierar beroende på kommunen och projektets komplexitet. Generellt sett brukar processen ta mellan 6-12 månader från det att ansökan lämnas in till dess att beslut fattas.

  För mer information om hur lantmäteriet hanterar detaljplansärenden, se Lantmäteriets roll i detaljplaneärenden.

  Kan man förlänga genomförandetiden för en detaljplan?

  Ja, det går oftast att förlänga genomförandetiden för en detaljplan. Om planens syfte inte har uppnåtts inom den ursprungliga tidsramen kan kommunen fatta beslut om förlängning av tidsfristen.

  Vad händer om man inte hinner genomföra åtgärder inom den fastställda tiden?

  Om åtgärderna enligt detaljplanen inte har genomförts inom den fastställda tiden kan planen upphävas. Det innebär att de rättsliga förutsättningarna för bygglov eller markanvändning inte längre gäller och nya beslut måste fattas.

  Läs mer om vad som händer när en detaljplan upphävs på Boverkets webbplats.

  Krävs det bygglov även om detaljplanen har laga kraft?

  Ja, trots att en detaljplan har vunnit laga kraft krävs fortfarande ett separat bygglov för att utföra åtgärder såsom nybyggnation eller ändrad markanvändning. Bygglovet prövar bland annat tekniska egenskaper och brandskydd i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

  För mer information om processen för att söka bygglov, se vår artikel Detaljplan och bygglov – Vad är skillnaden?.

  Vad innebär det att en detaljplan har vunnit laga kraft?

  En detaljplan anses ha vunnit laga kraft när den inte längre kan överklagas. Det betyder att planen är juridiskt bindande och gäller som grund för beslut om bygglov eller markanvändning.

  Läs mer om vad det innebär när en detaljplan har vunnit laga kraft på Boverkets webbplats.

  Vilka regler styr genomförandetiden för en detaljplan?

  Genomförandetiden för en detaljplan styrs av Plan- och bygglagen (PBL) samt kommunens egna bestämmelser. PBL innehåller generella regler och riktlinjer för hur planering, byggande och markanvändning ska ske i Sverige.

  För mer information om de juridiska aspekterna av en detaljplans genomförandetid, se vår artikel Detaljplan – Boverkets föreskrifter.

  Vad betyder de olika beteckningarna i en detaljplanskarta?

  I en detaljplanskarta används olika symboler och färger för att visa olika typer av markanvändning eller bebyggelse. Exempelvis kan grönt representera parkmark, blått representera vattenområden och rött representera bostadsbebyggelse.

  Läs mer om beteckningarna i en detaljplanskarta på Lantmäteriets webbplats.

  Vad kostar det att upprätta en detaljplan?

  Kostnaden för att upprätta en detaljplan varierar beroende på kommunen och projektets omfattning. Det kan innefatta kostnader för utredningar, samråd, granskning och eventuell juridisk hjälp. Generellt sett kan kostnaderna ligga mellan 100 000 – 500 000 kronor eller mer.

  För mer information om vad som påverkar kostnaden för en detaljplan, se vår artikel Vad kostar det att upprätta en detaljplan?.

  Är genomförandetiden i en detaljplan juridiskt bindande?

  Ja, genomförandetiden i en detaljplan är juridiskt bindande. Det innebär att åtgärder inom planområdet måste utföras inom den fastställda tidsramen för att vara giltiga.

  Vanliga frågor

  Detaljplan genomförandetid är den tidsperiod som fastställs för att utföra åtgärder enligt en detaljplan.

  Tiden för att få ett beslut om genomförandetiden varierar beroende på kommunen och projektets komplexitet. Generellt sett brukar processen ta mellan 6-12 månader från det att ansökan lämnas in till dess att beslut fattas.

  Ja, det går oftast att förlänga genomförandetiden för en detaljplan. Om planens syfte inte har uppnåtts inom den ursprungliga tidsramen kan kommunen fatta beslut om förlängning av tidsfristen.

  Om åtgärderna enligt detaljplanen inte har genomförts inom den fastställda tiden kan planen upphävas. Det innebär att de rättsliga förutsättningarna för bygglov eller markanvändning inte längre gäller och nya beslut måste fattas.

  Ja, trots att en detaljplan har vunnit laga kraft krävs fortfarande ett separat bygglov för att utföra åtgärder såsom nybyggnation eller ändrad markanvändning.

  En detaljplan anses ha vunnit laga kraft när den inte längre kan överklagas. Det betyder att planen är juridiskt bindande och gäller som grund för beslut om bygglov eller markanvändning.

  Genomförandetiden för en detaljplan styrs av Plan- och bygglagen (PBL) samt kommunens egna bestämmelser.

  Sammanfattning

   Detaljplan genomförandetid är den fastställda tidsperiod då åtgärder inom en detaljplans område kan utföras. Beslut om genomförandetiden tar vanligtvis mellan 6-12 månader. Om åtgärderna inte hinner genomföras inom tidsramen kan planen upphävas och nya beslut behöver fattas. Trots att en detaljplan har vunnit laga kraft krävs fortfarande ett separat bygglov för att utföra åtgärder i enlighet med planen.

   

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.