fbpx

Detaljplan Juridiskt Bindande: Vanliga Frågor och Svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du veta mer om vad det innebär när en detaljplan är juridiskt bindande? Hur tas egentligen en sådan plan fram? Vad kostar det?
 • I denna artikel besvarar vi dessa och fler vanliga frågor om detaljplaners juridiska status, processen bakom dem och deras innehåll.
 • Läs vidare för att få en bättre förståelse av hur detaljplaner fungerar och vilken roll de spelar i stadsutvecklingen.

Innehåll

  , Detaljplan Juridiskt Bindande: Vanliga Frågor och Svar

  Vad innebär det att en detaljplan är juridiskt bindande?

  När en detaljplan har vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande. Det betyder att planen måste följas vid all nybyggnation eller förändring av befintliga byggnader inom området som planen gäller för. Alla åtgärder måste vara i linje med de bestämmelser och regler som finns i detaljplanen.

  Läs mer om vad det innebär när en detaljplan vinner laga kraft.

  Hur tas en detaljplan fram?

  En detaljplan tas fram av kommunen och processen kan variera något beroende på vilken kommun det handlar om. I stora drag går processen ut på att ta fram ett förslag till plan, genomföra samråd där allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter, göra eventuella justeringar baserat på dessa synpunkter, och slutligen anta planen efter granskning hos Lantmäteriet.

  Du kan läsa mer om hela processens olika steg i vår artikel om vad en detaljplansprocess innebär.

  Vilken tidshorisont gäller för genomförandet av en detaljplan?

  Tidshorisonten för genomförandet av en detaljplan kan variera beroende på olika faktorer. Det finns ingen fastställd tidsram som gäller generellt för alla planer. Vissa planer kan vara mer komplexa och ta längre tid att genomföra, medan andra kan vara relativt snabbt genomförda.

  Mer information om tidshorisonten för genomförande av en detaljplan hittar du i vår artikel.

  Kan ni ge exempel på hur en detaljplan ser ut?

  En detaljplan består vanligtvis av flera olika delar, inklusive textbestämmelser och kartor. Textbestämmelserna innehåller regler och riktlinjer för vad som är tillåtet inom det aktuella området, till exempel vilken typ av bebyggelse som får uppföras eller vilka markanvändningar som är tillåtna.

  Du kan läsa mer om de olika delarna i en detaljplansstruktur samt se ett konkret exempel på hur en detaljplan kan se ut i vår artikel om exempel på struktur och innehåll i en detaljplan.

  Vad är skillnaden mellan en detaljplan och ett bygglov?

  En detaljplan är ett juridiskt dokument som reglerar markanvändningen inom ett visst område. Den fastställer vilken typ av bebyggelse som är tillåten och vilka regler som gäller för byggnationen. Ett bygglov å andra sidan är en tillståndsgivning från kommunen att få genomföra en specifik byggnadsåtgärd, exempelvis uppförande av en ny byggnad eller ändring av befintlig bebyggelse.

  Läs mer om skillnaden mellan detaljplan och bygglov i vår artikel.

  Vad innebär det när en detaljplan vinner laga kraft?

  När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att planen har blivit godkänd utan möjlighet till överklagande. Detta innebär att planens bestämmelser blir juridiskt bindande och måste följas vid all nybyggnation eller förändring av befintliga byggnader inom området som planen gäller för.

  Du kan läsa mer om vad det innebär när en detaljplan vinner laga kraft i vår artikel om processen efter antagandet av en detaljplan.

  Vilket organ ansvarar för tillsyn över hur detaljplankraven efterlevs?

  Ansvaret för tillsyn över hur detaljplankraven efterlevs ligger hos kommunen. Kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande organ har i uppgift att kontrollera att alla åtgärder inom området som detaljplanen gäller för följer de regler och bestämmelser som finns i planen.

  Läs mer om vilken roll Boverket spelar när det kommer till tillsyn över detaljplankrav i vår artikel.

  Vad betyder de olika beteckningarna på en detaljplan?

  På en detaljplan kan det finnas olika beteckningar, såsom DP, DPN eller MP. Dessa är förkortningar för ”DetaljPlan”, ”DetaljPlanNivå” och ”MiljoPåverkan”. De används för att ange vilken typ av plan det handlar om samt vilken nivå av miljökonsekvensbeskrivning som krävs.

  Du kan läsa mer om olika beteckningar på en detaljplan och deras innebörd i vår artikel.

  Hur ser man kartan över en specifik detaljplan?

  Kartan över en specifik detaljplan finns tillgänglig hos kommunen där planen gäller. Du kan oftast hitta den genom att besöka kommunens webbplats och söka efter information om aktuella detaljplaner. Det går även att besöka kommunens kontor för att ta del av kartan och övriga handlingar.

  Läs mer om hur man kan få tillgång till kartan över en detaljplan i vår artikel.

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan?

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom planens storlek och komplexitet. Det är kommunen som ansvarar för att bekosta arbetet med att ta fram planen, men det finns även möjlighet för exploatörer eller fastighetsägare inom området att bidra ekonomiskt.

  Du kan läsa mer om kostnaderna för att ta fram en detaljplan i vår artikel.

  Är en detaljplan juridiskt bindande?

  Ja, när en detaljplan har vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande. Det betyder att alla åtgärder inom området som planen gäller för måste följa de bestämmelser och regler som finns i planen. Detaljplankraven ska efterlevas vid all nybyggnation eller förändring av befintliga byggnader inom området.

  Vanliga frågor

  När en detaljplan har vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande. Det betyder att planen måste följas vid all nybyggnation eller förändring av befintliga byggnader inom området som planen gäller för.

  En detaljplan tas fram av kommunen och processen kan variera något beroende på vilken kommun det handlar om.

  Tidshorisonten för genomförandet av en detaljplan kan variera beroende på olika faktorer.

  En detaljplansstruktur består vanligtvis av flera delar, inklusive textbestämmelser och kartor.

  En detaljplan reglerar markanvändningen inom ett visst område medan ett bygglov är tillståndsgivning från kommunen att få genomföra specifika byggnadsåtgärder.

  När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att planen har blivit godkänd utan möjlighet till överklagande.

  Ansvaret för tillsyn över hur detaljplankraven efterlevs ligger hos kommunen.

  Sammanfattning

  En juridiskt bindande detaljplan måste följas vid all nybyggnation eller förändring av befintliga byggnader inom området som planen gäller för. Detaljplanen tas fram av kommunen och genomgår olika steg innan den antas och blir juridiskt bindande. Tidshorisonten för genomförandet kan variera, och kostnaden för att ta fram en detaljplan beror på flera faktorer. En detaljplansstruktur består vanligtvis av textbestämmelser och kartor, och skillnaden mellan en detaljplan och ett bygglov är att den förra reglerar markanvändningen medan det senare är tillståndsgivning från kommunen

  Har du fler frågor?
  Boka ett möte med Laszlo!

  Boka Samtal med Laszlo

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer