Det är ovanligt att inte se friggebodar på tomter i Sverige. Vanligast är växthus eller vedbodar. Reglerna kring friggeboden stiftades för över 30 år sedan av dåvarande bostadsministern, Birgit Friggebod. Regeln skulle innebära lättnader för myndigheter och fastighetsägare. Genom åren har ytan utökats från 10 kvadratmeter till dagens 15 kvadratmeter.

Definition

Vad är en friggebod?

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som uppförs i direkt närhet till en en- eller tvåbostadshus. Följer du reglerna kring friggeboden krävs varken bygglov eller anmälan. Byggnaden skall fortfarande uppfylla alla regler i:
• Plan- och bygglagen, PBL
• Plan- och byggförordningen, PBF
• Boverkets byggregler, BBR
• Boverkets konstruktionsregler, EKS
En typisk regel som många missar är reglerna om brandspridning mellan byggnader som beskrivs i kapitel 5 i BBR. Om reglerna inte uppfylls kan byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift för den olovliga byggnationen.

Vad är skillnaden mellan friggebod och attefallshus?

Dels är det skillnad på storleken, dels att attefallshus kan användas som permanentbostad. Friggeboden får vara 15 kvadratmeter och attefallshuset 25 kvadratmeter och under 2020 utökas detta till 30 kvadratmeter. Läs mer om denya reglerna för attefallshus!

Regler och krav

Sammanfattning av reglerna kring friggebod

• Det skall finnas en- eller tvåbostadshus på tomten
• Friggeboden skall vara en komplementbyggnad
• Får högst uppta 15 kvadratmeter BYA
• Det kan finnas flera friggebodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga ovanstående 15 kvm
• Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter från medelmarknivån
• Den skall placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
• Den skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller annan gräns
◦ Du kan placera det närmare men då krävs grannmedgivande
• Att friggeboden inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan
• Friggeboden får strida mot gällande detaljplan vad gäller placering på prickmark eller uppfylld byggrätt

Vilka mått får en friggebod ha?

Det är yttermåtten som får uppgå till högst 15 kvadratmeter. För att få största möjliga nytta av friggeboden skulle vi rekommendera exempelvis måtten: 5 meter X 3 meter eller 4 meter X 3,75 meter. För att få maximal nytta av takhöjden rekommenderar vi att man använder sig av ett pulpettak på några få graders lutning för att få bort regn.

Hur stor får en friggebod vara?

Friggeboden får vara maximalt 15 kvadratmeter BYA. Det kan finnas flera friggebodar på tomten och då är det den sammanlagda ytan som får vara 15 kvadratmeter. Friggeboden kan dock ha vind och källare, se längre ner på sidan. Friggebodens nockhöjd får sträcka sig 3,0 meter från medelmarknivån. Medelmarknivån kan beräknas på olika sätt och “manipuleras” för att större byggnader skall tillåtas. Många använder pulpettak på friggeboden för att få maximal takhöjd invändigt.

Hur får en friggebod se ut?

Friggeboden skall ha en lämplig färg, form och materialval. Den skall även uppfylla andra tekniska krav som finns angivet ovan. I miljöer som är skyddade på grund av kulturvärde krävs det alltid bygglov för att uppföra en friggebod. Många bygger spaljéer och andra vindskydd i direkt anslutning till friggeboden när denna används som bastu till exempel.

Tekniska krav, såsom brandspridning mellan byggnader etc

Om friggeboden ligger minst 8,0 meter från andra byggnader behöver inte brandspridning mellan byggnader beaktas. Om det är kortare avstånd måste detta beaktas i projekteringsfasen och utföras korrekt under byggtiden. Ta kontakt med en byggfirma eller brandkonsult om du har frågor angående brandspridning.

Vind, loft och källare på en friggebod

Om det är lämpligt geotekniskt kan du ordna källare för din friggebod. Du kan även ordna med vind eller loft om de tekniska kraven uppfylls.

Var på tomten får man placera en friggebod?

Du kan placera den var du vill inom hemfridszonen. En dom slog fast att 30 meter är inte tillräckligt nära men varje enskilt fall skall bedömas separat.

Placering på prickmark

Det är godkänt att placera friggeboden på prickmark. Se avsnittet angående medgivande från grannar.

Byggrätten får överskridas

Friggeboden får byggas även om byggrätten är uppfylld sedan tidigare.

Medgivande från grannar

Om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste grannar ge sitt medgivande. Det är dock inte alla sakägare som kan lämna ett medgivande. Ta kontakt med din kommun om vad som gäller i just ditt fall.

Strandskyddsdispens krävs fortfarande

Om du placerar friggeboden närmare än 100 meter från en sjö eller ett vattendrag måste Länsstyrelsen ge dig en strandskyddsdispens. Börja med att ta kontakt med din kommun för att se vad som gäller för just dig.

Nära allmänna vägar

Det kan finnas restriktioner gällande vad du får göra nära allmänna vägar, detta på grund av trafiksäkerheten. Kontakta din kommun gällande vad som gäller nära vägar.

Vad får en friggebod användas till?

I regelverken kallas det komplementbyggnad och precis som det låter skall detta vara ett komplement till ditt bostadshus. Friggeboden används vanligtvis som:
• Uthus
• Garage
• Carport
• Förråd
• Växthus
• Gäststuga
• Bastu
• Båthus
• Poolhus

Känns inte friggebod rätt så kan ett annat alternativ vara att titta på bygglov för fritidshus

Krävs anmälan för en friggebod?

Om du skall installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp krävs det en anmälan till din kommun. 

Kan friggeboden kräva bygglov?

Kommuner kan i vissa fall bestämma att det krävs bygglov för att uppföra en friggebod. Detta anges i den aktuella detaljplanen. Bor du utanför detaljplan kan det fortfarande finnas områdesbestämmelser.

Ändring av friggeboden

Om det görs ändringar på friggeboden efter att den är färdigbyggd kan det krävas bygglov eller anmälan. Det kan till exempel vara att du vill:
• Byta fasadfärg
• Byta fasadmaterial
• Byta taktäckningsmaterial
• Ta upp ett fönster
• Sätta in en dörr
• Bärande konstruktion ändras
• Installation av vatten, avlopp, eldstad eller ventilation

Kan man bygga en friggebod själv?

Ja, många bygger sina friggebodar själva för att spara pengar. Det finns väldigt många bygghandlare som kan lyfta färdiga friggebodar på plats direkt från en lastbil. Om du räknar tiden som du lägger ner så kommer den färdigbyggda varianten vara mycket billigare i slutändan.

Glöm inte att du behöver ritningar som du kan följa under byggtiden.

Vilka byggregler gäller för friggeboden?

Som tidigare nämnt skall byggregler från Boverket uppfyllas även om du inte ansöker om bygglov eller skickar in en anmälan till din kommun. Om du köper en färdig friggebod är det viktigt att du får intyg och egenkontroller att friggeboden uppfyller byggreglerna som gäller i Sverige och Europa.

Du kan läsa mer om EKS och nu gällande konstruktionsregler.

Priser

Vad kostar det att bygga friggebod?

En friggebod kan variera väldigt mycket i kostnad. Köper du material kan du klara dig på ca. 10 000 kr. Om du ska ha ett nyckelfärdigt med inredning kan det kosta uppemot 750 000 kr.

Vill du bygga själv men behöver bygglovsritningar eller konstruktionsritningar kan du kontakta oss – Vi levererar ritningar från 6 500 kr inkl. moms.