Nya regler för din friggebod som du måste känna till innan du börjar bygga

På villatomter och fritidshustomter runt om i Sverige är friggeboden en vanlig syn. De kan vara utformade som vedbodar, förråd, garage, poolhus, bastu eller växthus med väggar och tak av glas. På senare år har allt fler friggebodar kunnat användas som en avskild gäststuga. Detta eftersom friggebodens tillåtna yta har utökats. Friggeboden blev ett begrepp när reglerna för en så kallad komplementbyggnad stiftades av dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo för över 30 år sedan. Den nya regeln för friggebodar innebar lättnader för myndigheter och fastighetsägare, och satte fart på hemmabyggandet över hela landet. Genom åren har storleken på friggeboden ändrats och utökats till att få omfatta en byggnadsarea på 15 kvadratmeter. Den tidigare byggnadsarean var 10 kvadratmeter.

Definition

Vad är en friggebod?

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som uppförs i direkt närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Följer du de nya reglerna kring friggeboden krävs varken bygglov eller anmälan. Däremot måste byggnaden fortfarande uppfylla alla nya regler för friggeboden som finns i:
• Plan- och bygglagen, PBL
• Plan- och byggförordningen, PBF
• Boverkets byggregler, BBR
• Boverkets konstruktionsregler, EKS

En typisk regel för friggeboden som många missar är reglerna kring friggebodar om brandspridning mellan byggnader som beskrivs i kapitel 5 i BBR. Om reglerna inte uppfylls kan byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift för den olovliga byggnationen.

Behöver du professionell hjälp med dina bygglovsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får snabbt beslut från kommunen. Vi har flera anställda som arbetat som bygglovshandläggare tidigare!

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Vad är skillnaden mellan friggebod och attefallshus?

Dels är det skillnad på tillåten storlek mellan friggebod och attefallshus, dels kan attefallshus användas som permanentbostad. De nya reglerna för friggeboden tillåter ett mått om 15 kvm, medan storleken för attefallshuset under år 2020 har utökats till 30 kvm. Många tror felaktigt att reglerna tillåter en friggebod om 20 kvm, vilket alltså inte stämmer. Om du vill bygga en friggebod om 20 kvm ska kan du läsa om reglerna för attefallshus här.

Regler och krav

Sammanfattning av nya regler kring friggeboden

• Det skall sedan tidigare finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
• Friggeboden skall vara en komplementbyggnad
• En friggebod får högst uppta en storlek om 15 kvadratmeter BYA
• På en tomt får det finnas flera friggebodar, men den sammanlagda ytan får inte överstiga ett mått om 15 kvm för friggebodarna totalt.
• Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter från medelmarknivån
• Friggeboden skall placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
• En friggebod skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller annan gräns. Du kan få placera det närmare, men då krävs grannmedgivande
• Inget bygglov krävs för friggeboden enligt gällande detaljplan
• Friggeboden får strida mot gällande detaljplan vad gäller placering på prickmark eller uppfylld byggrätt

LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer friggebod.
LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer måtten på friggebod.

Vilka mått får en friggebod ha?

Det är friggebodens yttermått som får uppgå till högst 15 kvm. För att få största möjliga nytta rekommenderar vi följande mått för friggeboden: 5 m x 3 m, alternativt 4 m x 3,75 m. För att få maximal nytta av takhöjden föreslår vi att du använder dig av ett så kallat pulpettak på några få graders lutning. Det ger en genomgående bra takhöjd samtidigt som lutningen ger tillräcklig avrinning av regn. 

Vilken storlek får en friggebod ha totalt?

Friggeboden får maximalt ha ett mått om 15 kvm BYA. Det får finnas flera friggebodar på en och samma tomt, men då är det den sammanlagda ytans storlek på friggebodarna som får vara 15 kvm. Friggeboden kan dock ha både vind och källare, se längre ner på sidan. Friggebodens nockhöjd får sträcka sig 3,0 meter från medelmarknivån. Medelmarknivån kan beräknas på olika sätt och “manipuleras” för att större byggnadsvolymer ska kunna tillåtas. Många använder pulpettak på friggeboden för att få maximal takhöjd invändigt. Om du har tankar på att bygga en friggebod om 20 kvm, titta på reglerna för attefallshus som tillåter en BYA om 30 kvm. 

När du har koll på alla regler är det dags att sätta igång!

Titta efter vad ditt projekt kommer att kosta hos Skånska Byggvaror.

Hur får en friggebod se ut?

Friggeboden ska ha en lämplig färg, form och materialval. Friggeboden ska även uppfylla de tekniska krav som du kan läsa om nedan. I miljöer som är skyddade på grund av kulturvärde krävs det alltid bygglov för att friggeboden ska få uppföras. Många väljer att bygga spaljéer och andra vindskydd i direkt anslutning till friggeboden, till exempel  i de fall när friggeboden inreds som bastu.

Finns det tekniska krav på en friggebod?

Ja, om friggeboden ligger mindre än 8,0 meter från andra byggnader behöver tekniska krav kring brandspridning mellan byggnader beaktas i projekteringsfasen. Under byggtiden måste kontroller göras att det utförs korrekt. Om däremot friggeboden ligger längre bort än 8,0 meter från andra byggnader gäller inte detta krav. Ta kontakt med en byggfirma eller brandkonsult om du har frågor angående brandspridning.

Får jag bygga vind, loft och källare på min friggebod?

Ja, om det är lämpligt geotekniskt kan du ordna källare för din friggebod. Du kan även ordna med vind eller loft så länge de tekniska kraven uppfylls.

Var på tomten får jag placera en friggebod?

Du kan placera din friggebod var du vill inom den så kallade hemfridszonen. En dom som uppmärksammats i sammanhanget slog fast att 30 meter är inte tillräckligt nära. Varje enskilt fall ska dock bedömas separat.

Får jag bygga friggeboden på prickmark?

Ja, det är godkänt att placera friggeboden på prickmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Läs mer i avsnittet som handlar om medgivande från grannar.

Vad händer om byggrätten överskrids?

Ingenting, eftersom friggeboden får byggas även om byggrätten är uppfylld sedan tidigare.

Behövs medgivande från grannar för att bygga friggebod?

Ja, om du vill placera din friggeboden närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste du be grannen om grannemedgivande. Men det är inte alla så kallade sakägare som kan lämna ett medgivande. Ta kontakt med din kommun om vad som gäller i just ditt fall.

Kan jag få strandskyddsdispens för min friggebod?

Runt de flesta strandlinjer för hav, sjöar och ibland andra vattendrag i Sverige finns en strandskyddszon. Zonen är minst 100 meter bred men kan vara utökad. Grundregeln är att all ny byggnation inom den strandskyddade zonen kräver dispens för att få uppföras. Dispensen utfärdas av kommunen och länsstyrelserna har överprövanderätt. Kontakta din kommun för att få information kring dispens för att uppföra friggebod.

Får jag bygga min friggebod nära allmän väg?

Det beror på. Det kan finnas restriktioner för hur nära allmänna vägar man får bygga friggebodar, detta på grund av trafiksäkerheten. Kontakta din kommun om vad som gäller kring friggebodar nära vägar.

Vad får en friggebod användas till?

I regelverken kallas friggebod för komplementbyggnad, och precis som det låter ska friggeboden vara ett komplement till ditt bostadshus. Friggeboden används vanligtvis som:

• Uthus
• Garage
• Carport
• Förråd
• Växthus
• Gäststuga
• Bastu
• Båthus
• Poolhus

Känns inte friggebod som rätt val för dig, så kan ett alternativ vara att titta på attefallshus. Läs mer här. 

Krävs anmälan för en friggebod?

Ja, i vissa fall. Om du skall installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i din friggebod krävs det en anmälan till din kommun. 

Kan det krävas bygglov för friggeboden?

Ja, kommuner kan i vissa fall bestämma att en friggebod kräver bygglov för att få uppföras. Detta anges i den aktuella detaljplanen. Bor du utanför detaljplan kan det fortfarande finnas områdesbestämmelser. Ta kontakt med din kommun för att höra vad som gäller. 

Vad gäller vid ändring av friggeboden?

Om du vill göra vissa ändringar på friggeboden efter att den är färdigbyggd, kan det för friggeboden krävas bygglov eller anmälan till kommunen. Det kan till exempel vara att du vill:
• byta fasadfärg
• byta fasadmaterial
• byta taktäckningsmaterial
• ta upp ett fönster
• sätta in en dörr
• ändra bärande konstruktion
• installera vatten, avlopp, eldstad eller ventilation

Kan jag bygga en friggebod själv?

Ja, många bygger sina friggebodar själva, till exempel för att spara pengar. Tänk på att det finns gott om bygghandlare som kan lyfta färdigmonterade friggebodar direkt från en lastbil till den plats på din tomt som du sett ut. Om du räknar tiden som du lägger ner för att bygga själv så kommer den färdigbyggda varianten vara mycket billigare i slutändan.

Glöm heller inte att om du bygger din friggebod själv behöver du ritningar som du kan följa under byggtiden.

Vilka byggregler gäller för friggeboden?

Som vi tidigare nämnt måste du uppfylla byggreglerna från Boverket, även om du inte ansöker om bygglov för din friggebod, eller skickar in en anmälan till din kommun. Om du köper en nyckelfärdig friggebod är det viktigt att du får intyg och egenkontroller på att friggeboden uppfyller alla nya regler, vilket inkluderar de byggregler som gäller i Sverige och Europa.

Här kan du läsa mer om Boverkets konstruktionsregler EKS.

Priser

Vad kostar det att bygga friggebod?

Priset på en friggebod varierar väldigt mycket. Köper du material själv till din friggebod kan du hålla dig runt cirka 10 000 kr. Om du köper en nyckelfärdig friggebod med inredning, kan priset på friggeboden vara uppemot 750 000 kr.

Vill du bygga friggebod själv och behöver bygglovsritningar eller konstruktionsritningar är du välkommen att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå – vi levererar ritningar till din friggebod från 6 500 kr inkl. moms.

Se priser från Skånska byggvaror på färdiga friggebodar,

t.ex. Friggebod Eira från ca. 40 000 kr. 

Hjälpte denna artikeln dig?
18 av 21 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer