fbpx

Marklov - Ansök enkelt och snabbt

Sammanfattning

 • Marklov ansöker du om när du ska genomföra markförändringar på din fastighet
 • Exempel på när du kan behöva marklov är när du ska asfaltera din uppfart eller schakta marken
 • Marklov krävs vanligen inte utanför detaljplanerat område eller om markförändringen är mindre än 50 cm

Ska du genomföra markförändringar på din fastighet? Då kan det vara nödvändigt att ansöka om marklov. I denna artikel kommer vi att förklara vad marklov innebär, vilka regler som gäller och hur du ansöker om det. Läs vidare för att få reda på allt du behöver veta om marklov.

Innehåll

  Marklov

  Ska du till exempel bygga en stödmur, fälla ett träd eller asfaltera din uppfart kan du behöva ansöka om marklov.  Nedan har vi förklarat reglerna som gäller för marklov och vad du behöver tänka på när du ansöker om marklov. Till din ansökan krävs olika ritningar för att kommunen skall göra en bedömning av din tänkta åtgärd. Vi hjälper såväl privatpersoner som företag med marklovsritningar och är behjälpliga under hela processen. Är du osäker på om du behöver marklov eller inte? Ring oss eller ta kontakt med din kommun. 

  Nedan hittar ni en kort och enkel beskrivning om vad marklov innebär, vilka krav ritningarna skall uppfylla samt marklovets kostnader.

  Läs mer: Överklaga Bygglov

  Marklov1

  Marklov

  Vad är marklov?

  Marklov är, precis som bygglov, en ansökan om lov som du skickar in till din kommun. Det är samma process som för ett bygglov. Skillnaden mellan marklov och bygglov är att i ett ärende rörande marklov ansöker du endast om markförändringar som sker på din fastighet. Har du ett större projekt, som till exempel nybyggnation av villa, så kan marklov vara en del av bygglovet för huset och då behöver du inte ansöka om marklov separat. Är du osäker på om du berörs av reglerna för marklov är det alltid bäst att kontakta din kommun och ställa frågan!

  Vad gäller för marklov?

  För marklov gäller följande:

  • Åtgärden får inte strida mot detaljplanen (möjligtvis kan en liten avvikelse godkännas).
  • Åtgärden får inte strida mot detaljplanens syfte.
  • Åtgärden får inte påverka området negativt så att exploatering försvåras.
  • Åtgärden får inte försvåra för vissa anläggningar, t.ex. flygplatser, militära anläggningar samt kärnreaktorer.
  • Åtgärden får inte orsaka störningar eller olägenheter för omgivning, exempelvis så skall dagvatten kunna ledas bort på ett säkert sätt och inte påverka grannar.
  • Du får inte påbörja projektet innan du har erhållit ett marklov med startbesked.

  Tänk på att om medelmarknivån förändras vid en byggnad kan byggnadshöjden också påverkas och då kan byggnaden bli olovlig.

  Du får påbörja projektet först 4 veckor efter att det har offentliggjorts i Post- och Inrikestidningar.

  Marklov inom skydds- och säkerhetsområden

  I områdesbestämmelser kan kommunen införa krav på marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Detta får endast ske inom ett område som är avsett för bebyggelse eller ligger nära en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

  Anläggningar som kan kräva ett skydds- eller säkerhetsområde är:

  • Totalförsvarets anläggningar, t.ex. befästningar, ammunitionsförråd, radio- och radarstationer eller teleanläggningar.
  • Statliga flygplatser och andra flygplatser för allmänt bruk.
  • Kärnreaktorer eller andra kärnenergianläggningar.
  • Vindkraftverk eller miljöfarliga anläggningar

  Ta kontakt med er kommun för att få reda på om det finns anläggningar som berörs.

  Vad krävs för marklov?

  Fackmannamässiga ritningar är alltid en förutsättning för att få godkända bygglovsritningar.

  • Ansökan om marklov
  • Markplaneringsritning

  Markplaneringsritningar visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktning, murar och andra åtgärder. Markplaneringen ses från ett fågelperspektiv och skall redovisa hur marken ser ut idag och hur den kommer att se ut efter projektet. Lämplig skala kan vara 1:200 eller 1:400. Som underlag behöver du eller en arkitekt inhämta ett kartutdrag på fastigheten. Detta är enklast att göra via kommunens hemsida. Tänk på att följande skall vara med på markplaneringsritningar:

  • Vilka träd som fälls, bevaras eller skall de ersättas med nya?
  • Hur tar man sig till entrén?
  • Hur är biluppställning planerad?
  • Vad blir det för markbeläggningsmaterial? Asfalt?
  • Visa anslutning till vatten och avlopp
  • Hur tas dagvatten omhand på fastigheten?
  Markplaneringsritning1
  • Marksektion

  Marksektionen visar hur marken ändras med hjälp av en genomskärning. Sektionen skall visa befintliga och nya marknivåer och även avstånd till tomtgräns. Dagvatten skall även tas om hand på den egna fastigheten. Normalt är att lämna ca. 1 meter innan tomtgräns för att kunna planera ett dike som tar hand om dagvattnet. Det är väldigt viktigt att den nya och gamla marknivån möts innan tomtgräns.

  Marksektionsritning2
  • Fasadritningar/elevationer

  Elevationer visar hur marken förändras från sidan. T.ex. om du byggt en stödmur, då visar den hur det ser ut att betrakta åtgärden från alla väderstreck.

  Fasadritning1
  • Detaljritningar

  Detaljritningar skall vara i lämplig skala. Det kan t.ex. vara skala 1:20 för nya staket. Detaljerna som skall redovisas är bland annat hur stora mellanrum som finns mellan ribborna på ett staket om det är aktuellt med ett sådant i ansökan. Har du gjort terrasseringar med stödmurar är det viktigt att visa vad för typ av stödmur som byggts- är det natursten eller betong, tex? Det finns krav i Boverkets byggregler som berör säkerhet vid användning samt skydd mot olyckor på tomter

  Detaljritning1
  • Kontrollplan

  Använd gärna vår kontrollplan som inspiration eller i sin helhet kostnadsfritt när du ansöker om marklov.

  • Projektbeskrivning och teknisk beskrivning
  • Fotografier

  Skicka gärna med fotografier för att byggnadsnämnden skall få en bättre förståelse för fastighetens förutsättningar och möjligheter.

  • Riskanalys

  Riskanalys skall tas fram om det finns risk för vibrationer som kan påverka omgivningen. Vibrationer kan uppkomma vid exempelvis sprängnings-, pålnings-, schaktnings-, packnings- och spontningsarbeten. I riskanalysen skall det anges vilka byggnader som tros påverkas och vilka gränsvärden som får uppnås under projektet. Byggnader som ligger inom riskområdet skall besiktigas innan och efter projektet. Byggnaderna brukar ofta förses med sensorer som mäter vibrationerna.

  När krävs marklov?

  Du behöver marklov vid schaktning eller fyllning om höjden förändras mer än 50 cm uppåt eller nedåt och om området omfattas av en detaljplan. Om det anges i detaljplanen så kan det även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering. Utanför detaljplanelagt område krävs det marklov i närheten av flygplatser och militära anläggningar. Om man i detaljplanen har bestämt ett höjdläge krävs det inget marklov för att återställa till denna höjd.

  Tänk även på att om du bor inom 100-300 meter från sjö eller vattendrag behöver du ansöka om strandskyddsdispens i samband med marklov. Skyddszonerna runt sjöarna är olika breda så kolla med din kommun var strandskyddslinjen går. 

  Det krävs marklov både för tomter och allmänna platser.

  När krävs inte marklov?

  Är fastigheten utanför detaljplanelagt område behövs oftast inte marklov. Vid större markprojekt är det rekommenderat att ta kontakt med byggnadsnämnden för att kontrollera detta.

  Det krävs inte heller marklov om marken förändras mindre än 50 cm.

  Det krävs inte marklov om du vill plantera fruktträd på din villatomt.

  Det brukar sällan vara nödvändigt att upprätta ett marklov när du bygger ett attefallshus, men detta kan skilja sig från fall till fall.

  Krävs det marklov för trädfällning?

  I den aktuella detaljplanen står det om du behöver ansöka om marklov för trädfällning eller skogsplantering. Det är alltid bra att ta kontakt med kommunens ekolog om vilka träd som får fällas. Det är inte accepterat att fälla träd och ersätta det genom att plantera ett nytt träd. Att fälla träd utan marklov kan vara väldigt dyrt och i t ex Landskrona är sanktionsavgiften 11 125 kr per träd.

  Krävs det marklov om jag ska asfaltera?

  Det krävs bygglovsritningar om du anlägger en ny parkeringsplats. Ska du endast asfaltera så kan det krävas marklov för att du påverkar markens genomsläpplighet. Ta kontakt med er kommun och berätta vad du har för planer. De kommer hjälpa er med gällande områdesbestämmelser. Viktigt är att du även får svaret skriftligen antingen via post eller via e-post om det skulle uppstå frågor från grannar eller vid husförsäljning.

  Kan jag frivilligt skicka in marklov?

  För att spara flera tusen kronor är det enklast att först ta kontakt med kommunen och berätta om sina planer. Du kan skicka in ett marklov även om du inte behöver göra det enligt dagens lagstiftning. Då får du ärendet prövat och kan vara lugn vid frågor från grannar eller vid husförsäljning. Du kan även behöva marklov om du ska schakta marken för att bygga en balkong eller en pool.

  Om en obebyggd tomt skall bebyggas

  Vid exploatering av nya områden gäller följande:

  • Naturförutsättningarna skall så lång möjligt tas till vara.
  • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
  • Det skall finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
  • Det skall finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
  • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats skall enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
  • Risken för olycksfall skall begränsas.
  • Vid fritidshem, förskolor och skolor skall det finnas tillräckligt med fri yta.

  Vad kostar marklov?

  Det skiljer väldigt mycket mellan olika kommuner. Vissa kommuner använder löpande timtaxa medan andra har fasta priser även på marklov. För att få en exakt kostnadsbild skall du ta kontakt med din kommun.

  Har du planerat att göra ett projekt som omfattar flera ansökningar samtidigt. som t.ex. inglasad altan, räcker det att du ansöker om bygglov och anger att det även kommer ske markförändringar. Detta sparar er flera tusen kronor eftersom ni inte behöver göra en separat ansökan om marklov.

  Krävs det marklov för mur och stödmur?

  Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt förändra murar och plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Även om en mur inte är lovpliktig skall den uppfylla samtliga krav i Plan- och bygglagen.

  För murar spelar det ingen roll om de är fristående eller med en jordfylld sida.

  Det finns idag ingen specifikation på vad som räknas som en väsentlig ändring. Detta bedöms från fall till fall av byggnadsnämnden. Det skall vara en samlad bedömning av följande faktorer:

  • Höjd

  Höjden har en viss betydelse för bygglovsplikten. Det finns dock ingen specifik gräns. Det är inte heller enbart höjden som är avgörande om muren blir bygglovspliktig eller ej.

  • Längd

  Längden har betydelse för bygglovsplikten. Det finns dock ingen specifik gräns. Det är inte heller enbart längden som är avgörande om muren blir bygglovspliktig eller ej.

  • Utförande och beständighet

  Om konstruktionen ger ett beständigt uttryck eller inte kan ha betydelse för bygglovsplikten.

  • Genomsiktlighet

  Genomsiktligheten har betydelse för bygglovsplikten. Murar är oftast inte genomsiktliga och därför är denna punkt av mindre vikt.

  • Utformning i övrigt

  Det kan vara andra egenskaper av muren som påverkar bygglovsplikten.

  • Omgivningspåverkan

  Exempel på omgivningspåverkan kan vara skymd sikt, skuggning, trafiksäkerhet och påverkan på stads- och landskapsbilden.

  • Läge

  Läget på muren kan vara avgörande om det krävs bygglov eller inte. Om muren är placerad nära en tomtgräns och ger en avhållande effekt kan det påverka beslutet.

  • Ändamål

  Ändamålet för muren kan ha en påverkan på lovplikten, exempelvis om den avses vara som ett insynsskydd.

  Vanliga frågor

  Marklov krävs när du ska göra markförändringar på din fastighet, såsom bygga en stödmur, fälla ett träd eller asfaltera din uppfart.

  För att få beviljat marklov måste åtgärden följa detaljplanen och inte strida mot dess syfte. Det får inte heller orsaka negativa konsekvenser för området eller störningar för grannarna.

  Om ditt projekt inkluderar både bygg- och markförändringar kan du oftast söka endast ett gemensamt lov istället för separata tillstånd.

  Kostnaden varierar beroende på kommunen. Kontakta din kommun direkt för exakt prisinformation.

  Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område eller om markförändringarna är mindre än 50 cm, kan det vara möjligt att slippa ansöka om marklov. Kontakta dock alltid byggnadsnämnden för att bekräfta detta.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis, när du planerar att genomföra markförändringar på din fastighet är det viktigt att känna till reglerna och processen kring marklov. Genom att följa rätt procedurer och ha korrekta ritningar kan du undvika problem och säkerställa ett framgångsrikt projekt.

  Kontakta oss idag för mer information eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert.

  Upptäck även våra andra informativa artiklar nedan:

  För övrigt har jag tagit bort de upprepade sektionerna ”Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!” och ”Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!”

  Hjälpte artikeln dig?
  6 av 7 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer