Marklov

Ska du till exempel bygga en stödmur, fälla ett träd eller asfaltera din uppfart kan du behöva ansöka om marklov. Nedan har vi förklarat reglerna som gäller för marklov och vad du behöver tänka på när du ansöker om marklov. Till din ansökan krävs olika ritningar för att kommunen skall göra en bedömning av din tänkta åtgärd. Vi hjälper såväl privatpersoner som företag med marklovsritningar och genom hela processen. Beställ bygglovsritningar för marklov här. Är du osäker på om du behöver marklov eller inte? Ta kontakt med din kommun. 

Nedan hittar ni en kort och enkel beskrivning om vad marklov innebär, vilka krav ritningarna skall uppfylla samt marklovets kostnader.

Marklov

Vad är marklov?

Marklov är, precis som bygglov, en ansökan om lov som du skickar in till din kommun. Det är samma process som för ett bygglov. Skillnaden mellan marklov och bygglov är att marklov ansöker du om det endast är markförändringar som sker på din fastighet. Har du ett större projekt, som till exempel nybyggnation av villa, så kan marklov vara en del av bygglovet för huset och då behöver du inte ansöka om marklov separat. Är du osäker på om du berörs av reglerna för marklov är det alltid bäst att kontakta din kommun och ställa frågan!

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vad gäller för marklov?

För marklov gäller följande:

 • Åtgärden får inte strida mot detaljplanen (möjligtvis kan en liten avvikelse godkännas).
 • Åtgärden får inte strida mot detaljplanens syfte.
 • Åtgärden får inte påverka området negativt så att exploatering försvåras.
 • Åtgärden får inte försvåra för vissa anläggningar, t.ex. flygplatser, militära anläggningar samt kärnreaktorer.
 • Åtgärden får inte orsaka störningar eller olägenheter för omgivning, exempelvis så skall dagvatten kunna ledas bort på ett säkert sätt och inte påverka grannar.
 • Du får inte påbörja projektet innan du har erhållit ett marklov med startbesked.

Tänk på att om medelmarknivån förändras vid en byggnad kan byggnadshöjden också påverkas och då kan byggnaden bli olovlig.

Du får påbörja projektet först 4 veckor efter att det har offentliggjorts i Post- och Inrikestidningar.

Marklov inom skydds- och säkerhetsområden

I områdesbestämmelser kan kommunen införa krav på marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Detta får endast ske inom ett område som är avsett för bebyggelse eller ligger nära en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Anläggningar som kan kräva ett skydds- eller säkerhetsområde är:

 • Totalförsvarets anläggningar, t.ex. befästningar, ammunitionsförråd, radio- och radarstationer eller teleanläggningar.
 • Statliga flygplatser och andra flygplatser för allmänt bruk.
 • Kärnreaktorer eller andra kärnenergianläggningar.
 • Vindkraftverk eller miljöfarliga anläggningar

Ta kontakt med er kommun för att få reda på om det finns anläggningar som berörs.

Vad krävs för marklov?

Fackmannamässiga ritningar är alltid en förutsättning för att få godkända bygglovsritningar.

 • Ansökan om marklov
 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningar visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktning, murar och andra åtgärder. Markplaneringen ses från ett fågelperspektiv och skall redovisa hur marken ser ut idag och hur den kommer att se ut efter projektet. Lämplig skala kan vara 1:200 eller 1:400. Som underlag behöver du eller en arkitekt inhämta ett kartutdrag på fastigheten. Detta är enklast att göra via kommunens hemsida. Tänk på att följande skall vara med på markplaneringsritningar:

 • Vilka träd som fälls, bevaras eller skall de ersättas med nya?
 • Hur tar man sig till entrén?
 • Hur är biluppställning planerad?
 • Vad blir det för markbeläggningsmaterial? Asfalt?
 • Visa anslutning till vatten och avlopp
 • Hur tas dagvatten omhand på fastigheten?
 • Marksektion

Marksektionen visar hur marken ändras med hjälp av en genomskärning. Sektionen skall visa befintliga och nya marknivåer men även avstånd till tomtgräns. Dagvatten skall även tas omhand på den egna fastigheten. Normalt är att lämna ca. 1 meter innan tomtgräns för att kunna planera ett dike som tar hand om dagvattnet. Det är väldigt viktigt att den nya och gamla marknivån möts innan tomtgräns.

 • Fasadritningar/elevationer

Elevationer visar hur marken förändras från sidan. T.ex. om du skulle betrakta fastigheten från gatunivå.

 • Detaljritningar

Detaljritningar skall vara i lämplig skala. Kan t.ex. vara 1:20 för nya staket. Detaljerna som skall redovisas är bland annat hur stora mellanrum som finns mellan ribborna på staketet. Det finns krav i Boverkets byggregler som berör säkerhet vid användning samt skydd mot olyckor på tomter.

 • Kontrollplan

Använd gärna vår kontrollplan som inspiration eller i sin helhet kostnadsfritt när du ansöker om marklov. Ladda ner kontrollplan för marklov här.

 • Projekt- och teknisk beskrivning
 • Fotografier

Skicka gärna med fotografier för att byggnadsnämnden skall få en bättre förståelse för fastighetens förutsättningar och möjligheter.

 • Riskanalys

Riskanalys skall tas fram om det finns risk för vibrationer som kan påverka omgivningen. Vibrationer kan uppkomma vid exempelvis sprängnings-, pålnings-, schaktnings-, packnings- och spontningsarbeten. I riskanalysen skall det anges vilka byggnader som tros påverkas och vilka gränsvärden som får uppnås under projektet. Byggnader som ligger inom riskområdet skall besiktigas innan och efter projektet. Byggnaderna brukar ofta förses med sensorer som mäter vibrationerna.

När krävs marklov?

Du behöver marklov vid schaktning eller fyllning om höjden förändras mer än 50 cm uppåt eller nedåt och området skall ha en detaljplan. Om det anges i detaljplanen, kan det även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering. Utanför detaljplanelagt område krävs det marklov i närheten av flygplatser och militära anläggningar. Om man i detaljplanen har bestämt ett höjdläge krävs det inget marklov för att återställa till denna höjd.

Tänk även på att om du bor inom 100 meter från sjö eller vattendrag behöver du ansöka om strandskyddsdispens i samband med marklov.

Det krävs marklov både för tomter och allmänna platser.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

När krävs inte marklov?

Är fastigheten utanför detaljplanelagt område behövs oftast inte marklov. Vid större markprojekt är det rekommenderat att ta kontakt med byggnadsnämnden för att kontrollera detta.

Det krävs inte heller marklov om marken förändras mindre än 50 cm.

Det krävs inte marklov om du vill plantera fruktträd på din villatomt.

Det brukar sällan vara nödvändigt att upprätta ett marklov när du bygger ett attefallshus. Här kan du läsa om de exakta bygglovsreglerna för attefallshus.

Krävs det marklov för trädfällning?

I den aktuella detaljplanen står det om du behöver ansöka om marklov för trädfällning eller skogsplantering. Det är alltid bra att ta kontakt med kommunens ekolog om vilka träd som får fällas. Det är inte accepterat att fälla träd och ersätta det genom att plantera ett nytt träd. Att fälla träd utan marklov kan vara väldigt dyrt, i Landskrona är sanktionsavgiften 11 125 kr per träd.

Krävs det marklov om jag ska asfaltera?

Det krävs bygglov om du anlägger en ny parkeringsplats. Skall du endast asfaltera så kan det krävas marklov för att du påverkar markens genomsläpplighet. Ta kontakt med er kommun och berätta vad du har för planer. De kommer hjälpa er med gällande områdesbestämmelser. Viktigt är att du även får svaret skriftligen antingen via post eller via e-post om det skulle uppstå frågor från grannar eller vid husförsäljning.

Kan jag frivilligt skicka in marklov?

För att spara flera tusen kronor är det enklast att först ta kontakt med kommunen och berätta om sina planer. Du kan skicka in ett marklov även om du inte behöver göra det enligt dagens lagstiftning. Då får du ärendet prövat och kan vara lugn vid frågor från grannar eller vid husförsäljning.

Om en obebyggd tomt skall bebyggas

Vid exploatering av nya områden gäller följande:

 • Naturförutsättningarna skall så lång möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det skall finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det skall finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats skall enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall skall begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor skall det finnas tillräckligt med fri yta.

Vad kostar marklov?

Det skiljer väldigt mycket mellan olika kommuner. Vissa kommuner använder löpande timtaxa medan andra har fasta priser även på marklov. För att få en exakt kostnadsbild skall du ta kontakt med din kommun.

Har du planerat att göra ett projekt som omfattar flera ansökningar samtidigt. som t.ex. inglasad altan, räcker det att du ansöker om bygglov och anger att det även kommer ske markförändringar. Detta sparar er flera tusen kronor eftersom ni inte behöver göra en separat ansökan om marklov.

Krävs det marklov för mur och stödmur?

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt förändra murar och plank. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Även om en mur inte är lovpliktig skall den uppfylla samtliga krav i Plan- och bygglagen.

För murar spelar det ingen roll om de är fristående eller med en jordfylld sida.

Det finns idag ingen specifikation på vad som räknas som en väsentlig ändring. Detta bedöms från fall till fall av byggnadsnämnden. Det skall vara en samlad bedömning av följande faktorer:

 • Höjd

Höjden har en viss betydelse för bygglovsplikten. Det finns dock ingen specifik gräns. Det är inte heller enbart höjden som är avgörande om muren blir bygglovspliktig eller ej.

 • Längd

Längden har betydelse för bygglovsplikten. Det finns dock ingen specifik gräns. Det är inte heller enbart längden som är avgörande om muren blir bygglovspliktig eller ej.

 • Utförande och beständighet

Om konstruktionen ger ett beständigt uttryck eller inte kan ha betydelse för bygglovsplikten.

 • Genomsiktlighet

Genomsiktligheten har betydelse för bygglovsplikten. Murar är oftast inte genomsiktliga och därför är denna punkt av mindre vikt.

 • Utformning i övrigt

Det kan vara andra egenskaper av muren som påverkar bygglovsplikten.

 • Omgivningspåverkan

Exempel på omgivningspåverkan kan vara skymd sikt, skuggning, trafiksäkerhet och påverkan på stads- och landskapsbilden.

 • Läge

Läget på muren kan vara avgörande om det krävs bygglov eller inte. Om muren är placerad nära en tomtgräns och ger en avhållande effekt kan det påverka beslutet.

 • Ändamål

Ändamålet för muren kan ha en påverkan på lovplikten, exempelvis om den avses vara som ett insynsskydd.

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer