fbpx

Medelmarknivå - Beräkning och betydelse

SAMMANFATTNING

 • Medelmarknivån används för att mäta byggnadshöjden, vilket är särskilt viktigt när marknivåerna runt byggnaden är oregelbundna.
 • Det är viktigt att beräkna byggnadshöjden korrekt eftersom det ofta finns bestämmelser som reglerar byggnaders höjd i detaljplaner, och om byggnaden inte uppfyller dessa kan bygglovsärendet avslås.
 • Beräkningsgrundande fasad är den sida av huset som man mäter byggnadshöjden på, och det är viktigt att ha detta i åtanke när man planerar att bygga nytt eller bygga till, särskilt inom detaljplanerade områden.

Välkommen till vår artikel om medelmarknivå! När det kommer till byggnadshöjd är medelmarknivån en viktig faktor att beakta, särskilt när marken runt omkring är oregelbunden. Att beräkna byggnadshöjden korrekt är avgörande eftersom detaljplaner ofta har bestämmelser som reglerar höjden på byggnader. Om dessa bestämmelser inte följs kan ditt bygglovsärende avslås. I denna artikel kommer vi att förklara vad medelmarknivå innebär, varför det är viktigt att beräkna byggnaders höjd och hur man identifierar den beräkningsgrundande fasaden. Läs vidare för att få all information du behöver om detta ämne!

Innehåll

  Medelmarknivå

  Vad är medelmarknivå? 

  Vi beräkning av höjden på en byggnad utgår man från marknivån utmed fasaderna. Om marknivåerna runtom är oregelbundna behöver man beräkna var medelmarknivån går. Om marken är helt plan runtom huset utgår man från marknivån som är, då behövs ingen särskild beräkning. Det finns olika metoder att beräkna var medelmarknivån går utmed en byggnad. Areametoden är en av dem, och den passar bra när marknivån skiljer sig runtom husets alla sidor. 

  Det är från medelmarknivån man mäter byggnadshöjden. Byggnadshöjden mäts från medelmarknivån upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Utstickande byggnadsdelar i takfallet, vanligen takkupor, kan påverka byggnadshöjden beroende på hur stora de är. Se nedan illustration. 

  Läs mer: Hus utan takutsprång – Vanliga frågor och svar

  Varför är det viktigt att beräkna byggnaders höjd?

  Om man bygger inom detaljplan finns i regel alltid en bestämmelse som reglerar byggnaders höjd. Det är då viktigt att veta vilken högsta höjd som gäller och om det till exempel är byggnadshöjd, nockhöjd eller totalhöjd som regleras. Läs mer om olika termer och definitioner av byggnaders höjd på Boverkets hemsida. 

  Det är viktigt att på förhand ta reda på vilka planbestämmelser som gäller för din fastighet. Om byggnaden inte bedöms uppfylla detaljplanens reglering av höjd kan bygglovsärendet komma att avslås hos kommunen. 

  Vad är en beräkningsgrundande fasad?

  Ett ytterligare begrepp att ha koll när man ska bygga nytt eller bygga till är beräkningsgrundande fasad.  Den beräkningsgrundande fasaden är den sida av huset som man mäter byggnadshöjden på. Detta är viktigt när man ska bygga inom detaljplanerat område, eftersom det då finns en byggnadshöjd att förhålla sig till. 

  Beräkningsgrundande fasad bedöms i regel vara den långsida av huset som har störst allmän påverkan (se t ex dessa rättsfall mål nr P 6270-12, P 2053-12 och P 7834-11) Det är t ex den sida som är vänd mot en allmän plats såsom gata. Om huset är av traditionell byggnadstyp, med rektangulär byggnadskropp och sadeltak, är det i regel inte några svårigheter att bedöma vilken fasadsida som blir beräkningsgrundande. Det blir mer komplicerat när en byggnad t ex har olika stora fasadytor vilket uppstår om den till exempel är byggd delvis i sutterräng eller har en takform som är asymmetrisk. Det är kommunen som gör bedömningen av vilken sida som blir beräkningsgrundande.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov – Vanliga frågor och svar

  Varför är det viktigt att ha koll på vilken sida som är beräkningsgrundande fasad? 

  När man bygger man en ny villa, eller gör en tillbyggnad, är det viktigt att ha koll på begreppet beräkningsgrundande fasad och att ha det i åtanke när man väljer placering av huset på en tomt. Har man inte haft beräkningsgrundande fasad i åtanke vid planeringen finns en risk att kommunen i bygglovsprocessen gör bedömningen att byggnadshöjden överskrids. Då kan stora justeringar krävas för att  hålla sig inom planbestämmelserna.

   

  Sammanfattning av dom P 6270-12

  Denna dom gäller en bygglovsansökan för ett förråd på en fastighet. Fastigheten omfattas av en stadsplan från 1977, vilket nu gäller som detaljplan. Enligt planen får uthus eller annan gårdsbyggnad inte uppföras till större höjd än 2,7 meter.
   
  Frågan i målet var om den sökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser om byggnadshöjd samt om en eventuell planavvikelse är att anse som en sådan liten avvikelse som kan godtas.
   
  Byggnaden har en rektangulär planform med pulpettak. Byggnadens nordvästra långsida är vänd mot allmän plats. Med utgångspunkt i det valda fasadplanet, markens medelnivå invid byggnaden och det plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak är byggnadshöjden 3,45 meter. Den i detaljplanen tillåtna höjden är 2,7 meter. Den beräknade byggnadshöjden överstiger därmed tillåten höjd med 0,75 meter.
   
  Domstolen fann att avvikelsen från planen var alltför stor för att kunna anses vara en sådan liten avvikelse som kan godtas. Därför kunde bygglov för den sökta åtgärden inte medges med nu gällande detaljplan. Stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för förrådet upphävdes. Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.
   

  Sammanfattning av dom P 2053-12

  Denna dom handlar om en tvist gällande bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus samt ändrad placering av befintlig eldstad/rökkanal på en fastighet i Kungälvs kommun. Bygglovet beviljades ursprungligen av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun, men överklagades av ägarna till en grannfastighet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade att upphäva nämndens beslut och avslå ansökan om bygglov.
   
  Ägarna till fastigheten som ansökte om bygglov överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva beslutet och fastställa nämndens beslut. De argumenterade för att huset är av traditionell form med två långsidor och två gavlar, och att det är långsidan på huset som utgör beräkningsgrundande fasad.
   
  Grannarna till fastigheten motsatte sig tillbyggnaden och menade att den skulle ta bort deras utsikt över Nordre älv och skapa skugga på deras fastighet. De påpekade också att fastigheten som sökte bygglov var den enda i området som avvek från den ursprungliga byggnormen.
   
  Domstolen bedömde att husets byggnadshöjd var planenlig och att det inte fanns skäl att neka bygglov på denna grund. Domstolen konstaterade också att befintligt bostadshus på fastigheten var planenligt vad gäller avstånd till granntomt. Domstolen bedömde att den olägenhet som påbyggnaden kunde förorsaka grannfastigheten genom att utsikt över Nordre älv försvinner inte kunde ses som ett men för fastigheten. Domstolen menade att grannarna borde ha varit medvetna om att utsikten kunde komma att förändras när de byggde sitt hus, eftersom det var ett 1½-planshus och hade en nockhöjd på över 7 meter.
   
  Domstolen beslutade att upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut, vilket innebar att bygglovet beviljades.

  Sammanfattning av dom P 7834-11

  Denna dom handlar om en tvist gällande bygglov för en byggnad på en fastighet i Trelleborgs kommun. Bygglovet beviljades ursprungligen av Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun, men överklagades av en granne till fastigheten. Länsstyrelsen i Skåne län beslutade att upphäva nämndens beslut och avslå ansökan om bygglov.
   
  Ägaren till fastigheten som ansökte om bygglov överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva beslutet och fastställa nämndens beslut. De argumenterade för att byggnadens höjd och antal våningar var i enlighet med detaljplanen.
   
  Grannen till fastigheten motsatte sig byggnaden och menade att den skulle skapa insyn på hans fastighet och att den översteg den tillåtna byggnadshöjden och antalet våningar enligt detaljplanen.
   
  Domstolen bedömde att byggnadens höjd var 5 meter, vilket översteg den tillåtna höjden på 3 meter enligt detaljplanen. Dessutom bedömde domstolen att byggnaden hade två våningar, vilket var en våning mer än vad som tilläts enligt detaljplanen. Domstolen fann att dessa avvikelser inte kunde anses vara mindre avvikelser som kunde godtas enligt plan- och bygglagen.
   
  Domstolen beslutade att upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa nämndens beslut, vilket innebar att bygglovet beviljade

  Vanliga frågor

  För att beräkna medelmarknivån längs en byggnads alla sidor används olika metoder, såsom areametoden, som lämpar sig väl när markens nivå skiljer sig runt husets olika sidor.

  Om din byggnad överskrider maximal tillåten höjd enligt detaljplanen kan ditt bygglovsärende avslås. Det är viktigt att i förväg ta reda på vilka planbestämmelser som gäller för din fastighet.

  Den beräkningsgrundande fasaden bedöms vanligtvis vara den långsida av huset som har störst allmän påverkan, till exempel om den är vänd mot en allmän plats såsom en gata. Kommunen gör bedömningen av vilken sida som blir beräkningsgrundande.

  Sammanfattning

  Avslutningsvis hoppas vi att denna artikel har gett dig en klarare bild av vad medelmarknivå innebär och varför det är viktigt när det kommer till byggnaders höjdberäkningar inom detaljplanerade områden. Kom ihåg att noga undersöka de planbestämmelser som gäller för din fastighet innan du påbörjar något byggprojekt. Om du behöver ytterligare information eller har fler frågor, tveka inte att utforska våra andra artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo. Vi finns här för att hjälpa dig!

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  6 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer