fbpx

Allt du behöver veta om strandskydd

SAMMANFATTNING

 • Strandskyddet i Sverige är en lagstiftning som skyddar vissa områden längs landets stränder från exploatering.
 • Det syftar till att bevara natur- och kulturvärden samt säkerställa allmänhetens tillgång till stränderna.
 • Strandskyddet begränsar byggandet och markanvändningen i dessa områden för att bevara och främja en långsiktig hållbarhet.

Strandskyddet i Sverige spelar en avgörande roll när det kommer till att skydda våra stränder från exploatering och bevara deras naturliga skönhet. Genom att begränsa byggandet och markanvändningen längs kusten och stora insjöar ser vi till att naturen får fortsätta blomstra samtidigt som allmänheten kan njuta av våra fantastiska strandområden.

Innehåll

  strandskydd

  Vad är strandskydd?

  Lagstiftning om strandskydd

  Under det svenska lagstiftningssystemet är strandskyddet en viktig del av miljöskyddet. De är lagligt skyddade områden längs kusten och stora insjöar, samt längs vissa floder och bäckar. Strandskyddet är uppdelat i två delar: allmänna och särskilda strandskydd.

  Allmänna och särskilda strandskydd

  Allmänna strandskyddet gäller längs alla kuster, insjöar och vattendrag. Det innebär att det inte är tillåtet att bygga nya byggnader, anlägga vägar, gräva eller utföra andra åtgärder som kan skada natur- och kulturmiljön eller hindra allmänhetens tillträde till området.

  Särskilda strandskydd gäller i områden där det finns särskilt stora intressen av att bevara natur- och kulturmiljön eller friluftslivet. I dessa områden kan strandskyddet utökas upp till 300 meter från strandlinjen.

  Varför finns strandskydd?

  Skydda naturen

  Strandskyddets främsta syfte är att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden. Strandområden är ofta mycket känsliga för mänsklig påverkan, och det är därför viktigt att de skyddas. Strandskyddet bidrar till att skydda vattenlevande växter och djur, samt att bevara strandområdenas unika flora och fauna.

  Gynna rekreation

  Strandskyddet har också till uppgift att gynna friluftslivet och ge allmänheten tillträde till stränderna. Det är en del av den svenska allemansrätten.

  Strandskyddets påverkan

  Påverkan på miljön

  Strandområden har stor betydelse för ekosystemet. De fungerar som en naturlig barriär som skyddar inlandet mot översvämningar och erosion. De bidrar också till att förbättra vattenkvaliteten genom att filtrera föroreningar och skydda mot övergödning.

  Påverkan på samhället

  Strandskyddet har också en stor inverkan på samhället. Det hjälper till att bevara det unika svenska landskapet och bidrar till att främja turismen. Dessutom garanterar det allmänhetens tillgång till stränderna, vilket är en viktig aspekt av den svenska allemansrätten.

  Hur man ansöker om dispens från strandskydd

  Processen

  Att ansöka om dispens från strandskyddet kan vara en komplicerad process. Det kräver förståelse för lagstiftningen och en noggrann planering av den planerade aktiviteten. Om du funderar på att ansöka om dispens, bör du först konsultera en expert för att förstå alla krav och begränsningar.

  Vanliga frågor

  Några av de vanligaste frågorna som ställs när man ansöker om dispens inkluderar: Vad är syftet med aktiviteten? Hur kommer den att påverka strandområdet och dess ekosystem? Hur kommer den att påverka allmänhetens tillgång till området?

  Betydelsen av strandskydd för framtiden

  Klimatförändringar

  Med tanke på de pågående klimatförändringarna blir strandskydd allt viktigare. Strandområden fungerar som naturliga skydd mot havsnivåhöjning och extremt väder, och det är därför viktigt att vi gör allt vi kan för att skydda dem.

  Människans roll

  Vi alla har en roll att spela när det gäller att skydda våra stränder. Genom att vara medvetna om strandskyddets vikt och genom att agera ansvarsfullt kan vi hjälpa till att bevara dessa viktiga områden för framtida generationer.

  Tips för att respektera strandskydd

  Var medveten

  Förståelse för varför strandskyddet finns och vad det innebär är det första steget mot att respektera det. Informera dig själv och andra om dess betydelse och följ alla regler och bestämmelser.

  Var proaktiv

  Var inte bara passiv när det gäller strandskydd. Om du ser någon som bryter mot reglerna, rapportera det till de lokala myndigheterna. Och om du planerar en aktivitet i ett strandskyddsområde, se till att du förstår alla krav och begränsningar och ansöker om dispens om det behövs.

  FAQ

  1. Vad innebär strandskydd?

  Strandskyddet är ett skydd vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Normalt är alla områden inom 100 meter från strandkanten skyddade. Strandskyddet finns för att se till att allmänheten har tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Dispens söks vanligtvis hos kommunen, men i vissa fall hos Länsstyrelsen om det exempelvis rör naturreservat eller biotopskyddsområden1.

  2. Vilka särskilda skäl behövs för att få dispens från strandskyddet?

  För att få dispens från strandskyddet behöver något av följande särskilda skäl vara uppfyllda:

  • området är ianspråktaget, exempelvis befintlig hemfridszon eller tomtplatsavgränsning kring ett bostadshus eller stuga
  • området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg
  • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten
  • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
  • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet1.

  3. Vad är de viktigaste reglerna för byggnader och anläggningar nära strandlinjen?

  Allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras, det krävs normalt en fri passage mellan strandkanten och de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Åtgärden får inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet, om platsen är särskilt viktig för en art är det inte säkert att strandskydd kan beviljas1.

  4. Gäller strandskyddet fortfarande om jag har fått dispens?

  Trots ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder endast att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för1.

  5. Vad är undantagen från strandskyddsbestämmelserna?

  Länsstyrelsen har beslutat om undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder om du uppfyller vissa krav. En kompletteringsåtgärd kan vara byggande av uthus som förråd eller en annan komplementbyggnad till en huvudbyggnad, en mindre tillbyggnad eller vissa underhållsåtgärder.

   

  Några länkar för att läsa vidare:

  1. Naturvårdsverkets sida om strandskydd: Denna sida innehåller grundläggande information om vad strandskydd är och varför det är viktigt. Den förklarar också reglerna kring strandskydd och när dispens kan beviljas.

  2. Länsstyrelsens sida om strandskydd: Här finns mer detaljerad information om strandskydd, inklusive en förklaring av när och hur man kan ansöka om dispens från strandskyddet.

  3. Boverkets sida om attefallshus och strandskydd: Denna länk leder till en sida som innehåller information om reglerna för attefallshus (små komplementbostäder) inom strandskyddsområden.

  4. Sida om strandskyddsdomar: Denna länk leder till en artikel som diskuterar nyligen fattade domar rörande strandskydd.

  Vanliga frågor

  Strandskyddet spelar en viktig roll för att skydda ekosystemet och bevara den biologiska mångfalden längs våra stränder. Det hjälper till att upprätthålla goda livsvillkor för djur- och växtliv samt bidrar till rening av vattenkvaliteten.

  För att ansöka om dispens behöver du noggrant planera din aktivitet, förstå lagstiftningen samt kontakta relevant expertis för rådgivning. Dispensprocessen kan vara komplex, men med rätt kunskap kan du navigera genom den framgångsrikt.

  Strandskyddet bidrar till att bevara vårt unika svenska landskap och främjar turismen. Dessutom garanterar det allmänhetens rätt att njuta av stränderna, vilket är en viktig del av allemansrätten.

  Länsstyrelsen kan besluta om undantag från strandskyddsbestämmelserna för vissa kompletteringsåtgärder, såsom byggande av uthus eller mindre tillbyggnader. Det är dock viktigt att notera att dispens inte innebär permanent upphävande av strandskyddet.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis spelar strandskyddet en avgörande roll när det kommer till bevarandet av våra strandområden och säkerställandet av deras tillgänglighet för allmänheten. Genom att vara medvetna om reglerna kring strandskydd samt agera ansvarsfullt kan vi alla hjälpa till att bevara dessa viktiga områden för framtida generationer.

  Vill du läsa mer om liknande ämnen? Kolla in våra andra artiklar nedan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert, Laszlo. Han står redo att svara på dina frågor och ge dig den bästa vägledningen när det kommer till strandskydd och annan byggrelaterad information.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer