fbpx

Vad Kostar Ett Bygglov?

Sammanfattning

 • Kostnaden för ett bygglov avseende nybyggnation av villa kan uppgå till 100 000 SEK men kostnaderna kan variera kraftigt från kommun till kommun och projekt till projekt
 • Du kan hålla nere kostnaderna och handläggningstiden för ett bygglov genom att säkerställa att du innehar korrekta handlingar för att på så sätt undvika krav på kompletteringar

Att få reda på kostnaden för ett bygglov kan vara en knepig uppgift. Det finns många faktorer som påverkar priset och det kan skilja sig åt från kommun till kommun. Men oroa dig inte! Vi har samlat all information du behöver för att kunna estimera kostnaden för ditt bygglov. Läs vidare för att ta reda på vad som spelar roll när det kommer till prissättningen, och hur du kan hålla nere kostnaderna.

Räkna ut vad ditt bygglov kostar, exempel från Göteborg

Räkna ut vad ditt bygglov kostar, exempel från Göteborg

När du skickar in formuläret bokar du direkt tid för ett uppstartsmöte närmaste dagarna för att gå igenom med din projektledare alla detaljer för ritningar och projektet. Innan uppstartsmötet kommer våra bygglovsexperter att stämma av detaljplanen för ditt projekt.

Innehåll

  vad kostar ett bygglov

  Här nedan går vi igenom hur du skall kunna estimera kostnaden för ditt bygglov. Så hur mycket kostar egentligen ett bygglov?

  Den totala kostnaden för ett bygglov kan variera kraftigt. Det är flera olika faktorer som påverkar den totala summan under resans gång och det som i början verkar vara ett billigt alternativ kan i slutändan bli ett saftigt belopp. Därför har vi här nedan sammanfattat olika punkter som påverkar den totala kostnaden vid en bygglovsansökan och som kan vara bra att känna till innan man påbörjar sitt projekt. 

  Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov 

  Video - Vad kostar bygglov?

  Definition

  Bygglovsavgiften är uppdelad på olika delar. I grunden så är kostnaden en ekvation av tjänstemännens lön samt hur lång tid det tar för varje del i bygglovet. Generellt skall bygglov även vara delvis skattefinansierat. Det betyder att kommunen står för en del av kostnaden själva.

  Det är i Plan- och bygglagen som taxan för byggnadsnämndens arbete regleras. Där regleras även att kommunens avgift inte får överstiga den genomsnittliga kostnaden för den typen av besked, beslut eller handläggning. Taxan skall även beslutas av kommunfullmäktige.

  Det finns som sagt ingen nationell bestämmelse om vad ett bygglov får kosta. Därför kan det skilja väldigt mycket mellan kommuner för att hantera en ansökan med bygglovsritningar. Vissa kommuner, som Robertfors, har kostnadsfria bygglov för permanentbostadshus för att få fler invånare till kommunen.

  Läs mer: Behöver du hjälp med bygglov? 

  Bygglovens olika delar

  Många byggherrar anser att bygglovskostnaden är orimligt höga,  både för ordinarie men även tidsbegränsade bygglov, men tänk på att många av delarna som redovisas nedan ser du inte. Till exempel administration och arkivering av ditt ärende. Första delen av bygglovet består av följande delar:

  Del A

  • Administration och arkivering av ditt ärende
   • Administration i POIT
  • Planprövning
  • Kontroll av ritningar
   • Byggnadens placering
   • Yttre utformning
   • Färgsättning
   • Användbarhet
   • Tillgänglighet
   • Måttgranskning
  • Tomtens planering
   • Utfarter
   • Parkering
   • Gångvägar
   • Dagvattenhantering
   • Fyllning och schaktning
   • Skred och högvatten
  • Platsbesök under projektet

  Del B

  Enligt Plan- och bygglagen har kommunerna rätt att ta ut en avgift för att bygglovet har nytta av detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Det är dock inte alla kommuner som gör detta. Kostnaden som du ser i exemplet nedan kan vara högre än bygglovsavgiften.

  Exempel från Göteborgs stad för en villa:

  Planavgift 50 000 kr

  Bygglovsavgift inkl. startbesked 23 000 kr

  Nybyggnadskarta 7 000 kr

  Utstakning 8 000 kr

  Lägeskontroll 3 500 kr

  Totalt 91 500 kr

  Del C

  Kommunen ansvarar även för att upprätta nybyggnadskartor samt utföra mättjänster så som utstakning, inmätning etc. Dessa kostnader är något som tillkommer i din bygglovsansökan. Kartprodukter är dyrare desto fler detaljer som skall finnas på kartan. Har fastigheten ej mätts in i modern tid kommer nybyggnadskartan att vara som dyrast  då kommunens mättekniker måste åka ut till din fastighet för att mäta in tomtgräns och byggnader på nytt.

  Bygglovsavgiften är uppdelad i olika delar. I grunden är kostnaden en ekvation av tjänstemännens lön samt tiden det tar för varje del i bygglovet. Generellt skall bygglov även vara delvis skattefinansierat. Det betyder att kommunen står för en del av kostnaden själva.

  Det är i Plan- och bygglagen som taxan för byggnadsnämndens arbete regleras. Där regleras även att kommunens avgift inte får överstiga den genomsnittliga kostnaden för den typen av besked, beslut eller handläggning. Taxan ska även beslutas av kommunfullmäktige.

  Det finns som sagt ingen ingen nationell bestämmelse om vad ett bygglov får kosta. Därför kan det skilja väldigt mycket mellan kommuner. Vissa kommuner, som Robertfors, har kostnadsfria bygglov för permanentbostadshus för att få fler invånare till kommunen.

  Läs mer: Vad kostar en detaljplan? – Allt du behöver veta 

  Nya bestämmelser från 1 juli 2019

  Från och med 1 juli 2019 har regeringen infört en ny bestämmelse som reglerar hur bygglovsavgiften skall reduceras om den planerade handläggningstiden överstiger 10 veckor. Dessutom har det reglerats att startbesked skall meddelas inom 4 veckor efter bygglovets godkännande.

  Tidsfristen skall räknas från:

  1. Den dagen då ärendet inkom till nämnden eller
  2. Den senaste dagen då byggherren frivilligt kompletterat ärendet

  Det som även har uppdaterats är att kompletteringsbegäran skall meddelas till byggherren senast 3 veckor efter att ärendet inkommit. Detta kommer att förkorta handläggningstiden genom att du slipper vänta 10 veckor för att sedan få besked om att du saknat något i ditt ärende.

  Byggnadsnämnden har rätt att förlänga handläggningstiden, en gång med ytterligare 10 veckor, på grund av handläggningen eller att utredningen i ärendet tagit längre tid än beräknat. Handläggningstiden för anmälan får också förlängas men då med endast 4 veckor.

  Det som även regleras i de nya bestämmelser är kravet på skriftlig information till den sökande. Den skriftliga informationen skall gälla vid begäran om komplettering samt för att ständigt hålla den sökande uppdaterad med vilka tider och datum som gäller för tidsfristen.

  Pris

  Hur skiljer sig kostnaden för att skicka in anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd?

  Kostnaden för anmälan är oftast billigare än ett bygglov för nybyggnation. Detta beror på att den tekniska svårigheten är begränsad samt att många bygganmälningar får strida mot detaljplanen utan att behöva att höra sakägare, det vill säga exempelvis tillfråga grannar om deras inställning till bygget.

  Tips för att få ett billigare bygglov

  Många betalar onödigt mycket för sina bygglov. Det beror ofta på att kunden valt den billigaste bygglovsbyrån och dessa har inte haft tillräckligt god kvalité på ritningar och övrig dokumentation. Intern kvalitetsgranskning är en viktig del för bygglovsritningar. Ett extra tekniskt samråd på grund av att bygglovsbyrån varit slarvig kan kosta dig uppemot 18 000 kr. Anställ därför en byrå som är lite dyrare men genomför arbetet med kvalité. Tänk också på att om giltighetstiden för bygglovet löper ut så måste du ansöka om ett nytt bygglov, vilket kostar ytterligare pengar, samt att hålla koll på vilka datum som gäller om du har ett tidsbegränsat bygglov då överträdelse av tidsfristen kan leda till vite.

  Tidsfristen skall räknas från:

  • Följ detaljplanen
   • Byggrätt
   • Byggnadshöjd
   • Avstånd till tomtgräns
   • Utformning
   • Färgsättning
  • Använd en kunnig ingenjörsbyrå
  • Se om plankostnad gäller för tomten du ska köpa
  • Rita ett mindre hus

  Glöm inte heller att kolla upp ifall du behöver en kontrollansvarig för ditt kommande projekt.

  Exempel på olika åtgärder

  Nedan kostnader är hämtade från Uppsala kommuns sida om taxor och avgifter för bygglov den 31 juli 2019.

  Mindre än 15 kvm, 7 700 kr

  7 700 kr

  2 400 kr

  Utan tekniskt samråd, 7 100 kr

  Med tekniskt samråd, 11 800 kr

  3 500 kr

  Utan tekniskt samråd, 7 100 kr

  Med tekniskt samråd, 11 800 kr

  6 500 kr

  7 770 kr

  7 100 kr

  Minder än 100 kvm, 30 600 kr

  Större än 100 kvm, 44 700 kr

  Ej bygglovspliktig, 5 300 kr

  Huvudbyggnad utan tekniskt samråd, 9 400 kr

  Huvudbyggnad med tekniskt samråd, 18 800 kr

  Komplementbyggnad utan tekniskt samråd, 7 100 kr

  Komplementbyggnad med tekniskt samråd, 11 800 kr

  Mindre än 15 kvm, 7 700 kr

  Större än 15 kvm, 9 400 – 18 800 kr

  Bygglov Växthus kostar 7 100 kr

  Exempel på övriga kostnader vid bygglov

  Nedan kostnader är hämtade från Uppsala.se den 31 juli 2019.

  4 550 kr

  15 300 kr

  utan extra platsbesök, 7 100 kr

  med extra platsbesök, 17 700 kr

  8 kr / sida (A3)

  Startavgift, 4 punkter, 4 700 kr

  Tillägg per punkt, 100 kr / punkt

  Startavgift max 4 punkter, 8 800 kr

  Tillägg för ytterligare punkter, 200 kr / punkt

  Grov utstakning, 80 % av kostnaden för ovanstående utstakning

  Utstakning flera gånger i samma ärende, 60 % av kostanden för ovanstående utstakning

  Vanliga frågor

  Priset varierar beroende på flera faktorer, inklusive projektets omfattning och var i landet du befinner dig. I genomsnitt kan priset ligga mellan 50 000 SEK och 100 000 SEK.

  Kostnaden täcker vanligtvis tjänstemännens lön, handläggningstiden samt eventuella kartor eller mättjänster som behövs.

  En av de bästa sätten att spara pengar är genom att se till att ha korrekta och fullständiga handlingar när du ansöker om bygglov. På så sätt undviker du att behöva göra kompletteringar som kan förlänga handläggningstiden och öka kostnaderna.

  Sammanfattning: Viktiga Punkter om Priset för Bygglov

  • Byggnadslovens totala kostnad varierar beroende på projektets storlek, kommunens taxor och andra faktorer.
  • Ett korrekt utfört ansökningsmaterial minskar risken för kompletteringar, vilket i sin tur minskar både tids- och kostnadskravet.
  • Kommunen tar en del av byggnadslovsavgiften själva genom skattefinansiering.

  Vill du läsa mer om byggrelaterade ämnen eller boka ett kostnadsfritt möte med vår expert Laszlo? Klicka här för att hitta fler intressanta artiklar eller kontakta oss direkt.

  Hjälpte artikeln dig?
  6 av 6 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer