Här nedan går vi igenom hur du skall kunna estimera kostnaden för ditt bygglov. Så hur mycket kostar egentligen ett bygglov? 

Den totala kostnaden för ett bygglov kan variera kraftigt. Det är flera olika faktorer som påverkar den totala summan under resans gång och det som i början verkar vara ett billigt alternativ kan i slutändan bli ett saftigt belopp. Därför har vi här nedan sammanfattat olika punkter som påverkar den totala kostnaden vid en bygglovsansökan och som kan vara bra att känna till innan man påbörjar sitt projekt. Missa inte listan med de vanligaste kostnaderna för bygglovsärenden här.

LT Ingenjörsbyrå AB har samlat ihop all information du behöver om hur mycket ett bygglov verkligen kostar.

Innehåll

Definition

Bygglovsavgiften är uppdelad på olika delar. I grunden så är kostnaden en ekvation av tjänstemännens lön samt hur lång tid det tar för varje del i bygglovet. Generellt skall bygglov även vara delvis skattefinansierat. Det betyder att kommunen står för en del av kostnaden själva.

Det är i Plan- och bygglagen som taxan för byggnadsnämndens arbete regleras. Där regleras även att kommunens avgift inte får överstiga den genomsnittliga kostnaden för den typen av besked, beslut eller handläggning. Taxan skall även beslutas av kommunfullmäktige.

Det finns som sagt ingen nationell bestämmelse om vad ett bygglov får kosta. Därför kan det skilja väldigt mycket mellan kommuner. Vissa kommuner, som Robertfors, har kostnadsfria bygglov för permanentbostadshus för att få fler invånare till kommunen.

Bygglovens olika delar

Många byggherrar anser att bygglovskostnaden är orimligt höga, men tänk på att många av delarna som redovisas nedan ser du inte. Till exempel administration och arkivering av ditt ärende. Första delen av bygglovet består av följande delar:

Del A

 • Administration och arkivering av ditt ärende
  • Administration i POIT
 • Planprövning
 • Kontroll av ritningar
  • Byggnadens placering
  • Yttre utformning
  • Färgsättning
  • Användbarhet
  • Tillgänglighet
  • Måttgranskning
 • Tomtens planering
  • Utfarter
  • Parkering
  • Gångvägar
  • Dagvattenhantering
  • Fyllning och schaktning
  • Skred och högvatten
 • Platsbesök under projektet
   

Del B

Enligt Plan- och bygglagen har kommunerna rätt att ta ut en avgift för att bygglovet har nytta av detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Det är dock inte alla kommuner som gör detta. Kostnaden som du ser i exemplet nedan kan vara högre än bygglovsavgiften.

Exempel från Göteborgs stad för en villa:

Planavgift 50 000 kr

Bygglovsavgift inkl. startbesked 23 000 kr

Nybyggnadskarta 7 000 kr

Utstakning 8 000 kr

Lägeskontroll 3 500 kr

Totalt 91 500 kr

 

Del C

Kommunen ansvarar även för att upprätta nybyggnadskartor samt utföra mättjänster så som utstakning, inmätning etc. Dessa kostnader är något som tillkommer i din bygglovsansökan. Kartprodukter är dyrare desto fler detaljer som skall finnas på kartan. Har fastigheten ej mätts in i modern tid kommer nybyggnadskartan att vara som dyrast  då kommunens mättekniker måste åka ut till din fastighet för att mäta in tomtgräns och byggnader på nytt.

Bygglovsavgiften är uppdelad i olika delar. I grunden är kostnaden en ekvation av tjänstemännens lön samt tiden det tar för varje del i bygglovet. Generellt skall bygglov även vara delvis skattefinansierat. Det betyder att kommunen står för en del av kostnaden själva.

Det är i Plan- och bygglagen som taxan för byggnadsnämndens arbete regleras. Där regleras även att kommunens avgift inte får överstiga den genomsnittliga kostnaden för den typen av besked, beslut eller handläggning. Taxan ska även beslutas av kommunfullmäktige.

Det finns som sagt ingen ingen nationell bestämmelse om vad ett bygglov får kosta. Därför kan det skilja väldigt mycket mellan kommuner. Vissa kommuner, som Robertfors, har kostnadsfria bygglov för permanentbostadshus för att få fler invånare till kommunen.

Nya bestämmelser från 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 har regeringen infört en ny bestämmelse som reglerar hur bygglovsavgiften skall reduceras om den planerade handläggningstiden överstiger 10 veckor. Dessutom har det reglerats att startbesked skall meddelas inom 4 veckor efter bygglovets godkännande.

Tidsfristen skall räknas från:

 1. Den dagen då ärendet inkom till nämnden eller
 2. Den senaste dagen då byggherren frivilligt kompletterat ärendet

Det som även har uppdaterats är att kompletteringsbegäran skall meddelas till byggherren senast 3 veckor efter att ärendet inkommit. Detta kommer att förkorta handläggningstiden genom att du slipper vänta 10 veckor för att sedan få besked om att du saknat något i ditt ärende.

Byggnadsnämnden har rätt att förlänga handläggningstiden, en gång med ytterligare 10 veckor, på grund av handläggningen eller att utredningen i ärendet tagit längre tid än beräknat. Handläggningstiden för anmälan får också förlängas men då med endast 4 veckor.

Det som även regleras i de nya bestämmelser är kravet på skriftlig information till den sökande. Den skriftliga informationen skall gälla vid begäran om komplettering samt för att ständigt hålla den sökande uppdaterad med vilka tider och datum som gäller för tidsfristen.

Pris

Hur skiljer sig kostnaden för att skicka in anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd?

Kostnaden för anmälan är oftast billigare än ett bygglov för nybyggnation. Detta beror på att den tekniska svårigheten är begränsad samt att många bygganmälningar får strida mot detaljplanen utan att behöva att höra sakägare, det vill säga exempelvis tillfråga grannar om deras inställning till bygget.

Tips för att få ett billigare bygglov

Många betalar onödigt mycket för sina bygglov. Det beror ofta på att kunden valt den billigaste bygglovsbyrån och dessa har inte haft tillräckligt god kvalité på ritningar och övrig dokumentation. Intern kvalitetsgranskning är en viktig del för bygglovsritningar. Ett extra tekniskt samråd på grund av att bygglovsbyrån varit slarvig kan kosta dig uppemot 18 000 kr. Anställ därför en byrå som är lite dyrare men genomför arbetet med kvalité. Du får gärna läsa mer om våra priser på bygglovsritningar.

Våra 4 tips för att få ett billigare bygglov:

 • Följ detaljplanen
  • Byggrätt
  • Byggnadshöjd
  • Avstånd till tomtgräns
  • Utformning
  • Färgsättning
 • Använd en kunnig ingenjörsbyrå
 • Se om plankostnad gäller för tomten du ska köpa
 • Rita ett mindre hus

Glöm inte heller att kolla upp ifall du behöver en kontrollansvarig för ditt kommande projekt.

Exempel på olika åtgärder

Nedan kostnader är hämtade från Uppsala kommuns sida om taxor och avgifter för bygglov den 31 juli 2019.

Altan/Inglasad altan

Mindre än 15 kvm, 7 700 kr

Attefallshus

7 700 kr

Braskamin

2 400 kr

Carport/Garage

Utan tekniskt samråd, 7 100 kr

Med tekniskt samråd, 11 800 kr

Fönster

3 500 kr

Inglasning av balkong

7 100 kr

Inreda ytterligare bostad

8 800 kr

Komplementbyggnad

Utan tekniskt samråd, 7 100 kr

Med tekniskt samråd, 11 800 kr

Marklov

6 500 kr

Mur/Plank

7 770 kr

Ny balkong

7 100 kr

Nybyggnation av villan

Minder än 100 kvm, 30 600 kr

Större än 100 kvm, 44 700 kr

Större utvändig renovering

15 300 kr

Takkupa

Ej bygglovspliktig, 5 300 kr

 

Tillbyggnad

Huvudbyggnad utan tekniskt samråd, 9 400 kr

Huvudbyggnad med tekniskt samråd, 18 800 kr

Komplementbyggnad utan tekniskt samråd, 7 100 kr

Komplementbyggnad med tekniskt samråd, 11 800 kr

Uterum

Mindre än 15 kvm, 7 700 kr

Större än 15 kvm, 9 400 - 18 800 kr

Växthus

7 100 kr

Ändrad användning

14 200 kr

Exempel på övriga kostnader vid bygglov

Nedan kostnader är hämtade från Uppsala.se den 31 juli 2019.

Baskarta

4 550 kr

Byte av kontrollansvarig

4 700 kr

Extra arbetsplatsbesök

9 400 kr

Extra samråd och startbesked

7 100 kr

Fullständig nybyggnadskarta

9 100 kr

Förenklad nybyggnadskarta

4 550 kr

Förhandsbesked

15 300 kr

Interimistiskt slutbesked

utan extra platsbesök, 7 100 kr

med extra platsbesök, 17 700 kr

Kopiera allmän handling

8 kr / sida (A3)

Lägeskontroll

Startavgift, 4 punkter, 4 700 kr

Tillägg per punkt, 100 kr / punkt

Utstakning

Startavgift max 4 punkter, 8 800 kr

Tillägg för ytterligare punkter, 200 kr / punkt

Grov utstakning, 80 % av kostnaden för ovanstående utstakning

Utstakning flera gånger i samma ärende, 60 % av kostanden för ovanstående utstakning

JUST NU,: LEVERANSTID PÅ BYGGLOVSRITNINGAR ENDAST 7 DAGARSKICKA OFFERT