Här beskrivs hela bygglovsprocessen från idé till inflyttning. De olika stegen varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. LT Ingenjörsbyrå hjälper er hela vägen från just er idé till ett färdigt bygglov. Vi hjälper er även med frågor angående detaljplaner och andra bestämmelser. Innan du kastar dig in i bygglovsprocessen vill vi rekommendera vår portal för inspirerande husritningar. Vi tror att du kommer att hitta ett projekt vi arbetat med tidigare som faller dig i smak.

Alla byggprojekt börjar med en idé som byggherre har. LT Ingenjörsbyrå AB hjälper att omvandla detta till bygglovsritningar.

1. Ta kontakt med din kommun!

För att på enklaste och snabbaste sättet ta reda på vad ni har för möjligheter på just er fastighet behöver ni ta kontakt med kommunen. Idag har många kommunen specifika telefon- eller besökstider. Detta kan du se på deras hemsida.

Ni behöver ha med er enklare skisser och mått för att kunna lämna rätt information till kommunens bygglovshandläggare. Ni kommer tillsammans med bygglovshandläggare att gå igenom detaljplanen för er fastighet och andra stadsplaner. Några frågor som är bra att ni tittat igenom innan ni besöker kommunen:

 • Kommer ut- eller tillbyggnaden vara större än 15 kvm? Läs mer om byggreglerna för attefallshus.
 • Har ni några grannar som gjort liknande projekt tidigare?
 • Hamnar de nya delarna närmare än 4,5 meter tomtgränsen?
 • Vem kommer utföra projektet? Entreprenör eller själva?

Räkna med minst 10 veckors handläggningstid när ni upprättar er tidsplan.

 

2. Bygglovsansökan med ritningar

När ni vet på ett ungefär vad ni har tänkt att göra för projekt, storlek och utformning kan ni ta kontakt med en arkitektbyrå eller en ingenjörsbyrå som upprättar bygglovsritningar som oss! De viktigaste ritningar som behöver vara med i en bygglovsansökan är följande:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Markplaneringsritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan

Andra handlingar som också bör vara med i en bygglovsansökan:

Från mars till och med augusti är det väldigt högt tryck på landets olika byggnadsnämnder. Räkna med att dessa månader kan det vara längre än 10 veckors handläggningstid. Ansökan handläggs efter kronologisk ordning, Det är ett vanligt missförstånd att projektets storlek avgör handläggningstiden.

 

3. Bygglovsbeslut

Nu har bygglovsbeslutet fattats. Tänk på att du inte får påbörja ditt projekt förens 4 veckor efter att bygglovsbeslutet har offentlig gjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

I bygglovsbeslutet står det om vilka villkor som ni ska uppfylla för att få starta med projektet. T.ex. är det väldigt ofta som det krävs ett tekniskt samråd. I bygglovsbeslutet står även vad bygglovet kostar samt kontaktuppgifter och annan viktig information till er som byggherre.

 

4. Tekniskt samråd

Kommunen kallar till ett tekniskt samråd om det är aktuellt för projektet. Villkor för att det ska krävas ett tekniskt samråd är följande:

 • det krävs en kontrollansvarig för bygglovet
 • ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt
 • byggherren själv har begärt ett sådant samråd

I kallelsen anges vilka handlingar som ni behöver förbereda inför mötet. Ofta hålls det tekniska samrådet på arbetsplatsen. Dokument som ofta krävs inför det tekniska samrådet är följande:

 • Konstruktionsritningar och statiska beräkningar
 • Teknisk beskrivning behöver vara ifylld och komplett
 • Installationsritningar som har projekterats gäller främst EL & VVS.

Under det tekniska samrådet går kommunen med den kontrollansvariga igenom följande:

 • Hur har arbetet planerat?
 • Vilken organisation finns under projektet?
 • Vilka punkter har tagits upp i kontrollplanen?
 • Andra handlingar som byggherren har tagit fram inför det tekniska samrådet
 • Finns det asbest, PCB eller andra farliga avfall som berör projektet?
 • Behöver kommunen har ytterligare arbetsplatsbesök?
 • Behövs det färdigställandeskydd mellan byggherren och entreprenören?
 • Kommer utstakning att behövas innan eller efter projektet?
 • Vilka ytterligare tillsyn behöver göras för att svensk lagstiftnings ska uppfyllas?
 • Några ytterligare handlingar som behöver kompletteras inför ett startbesked?

Under det tekniska samrådet bestäms om det kommer krävas ett arbetsplatsbesök eller om det anses obehövligt.

 

5. Arbetsplatsbesök

Oftast ska byggnadsnämnden minst en gång besöka arbetsplatsen och föra ett protokoll under besöket. Arbetsplatsbesöket bestäms vid det tekniska samrådet.

För att det ska krävas ett arbetsplatsbesök ska följande punkter uppfyllas:

 1. Det har krävts ett startbesked innan det tekniska samrådet.
 2. Byggnadsnämnden inte anser att arbetsplatsbesök är obehövligt.

Vid arbetsplatsbesöket ska byggnadsnämnden och kontrollansvarige närvara, det är även bra om byggherren är närvarande men det är inget krav. Byggnadsnämnden har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk för att kunna genomföra ett arbetsplatsbesök. Polismyndigheten kan närvara för att bistå med hjälp. 

Under arbetsplatsbesöket kontrolleras följande:

 • Kontrollplanen och bygglovet följs
 • Kontrollansvarige är närvarande och aktiv i tillräcklig stor utsträckning
 • Inget uppenbart strider mot byggreglerna

Arbetsplatsbesöket ska ses som en revision och ska inte räknas som en besiktning.

Om byggnadsnämnden upptäcker allvarliga brister eller avvikelser från gällande lagstiftning, beslut i bygglovsärendet eller kontrollplanen ska det snarast kallas till ett samråd. Under samrådet diskuteras vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna fortsätta med projektet. Är det stora avvikelser som har skett behöver byggnadsnämnden även besluta om ändringar i startbeskedet.

 

6. Slutbesked

För alla åtgärder som omfattas av ett startbesked krävs även ett slutbesked. Slutbeskedet är det sista steget inför att byggnadsverket får tas i bruk. Tas i bruk betyder att man börjar bo eller använda byggnaden som den är avsedd att göras. Enligt tidigare domar räcker det inte att flytta in möbler för att byggnaden ska anses vara i bruk utan man ska övernattat. 

För att erhålla ett slutbesked behöver kontrollplanen vara ifylld av den kontrollansvarige och kontrollansvarige behöver göra ett utlåtande om att hen anser projektet färdigt. Alla villkor som har angetts tidigare i bygglovet behöver också vara uppfyllda. Ibland kan slutsamråd äga plats på arbetsplatsen och då samordnas det med kontrollerna för slutbesked. Dagens lagstiftning som berör energihushållning kan göra att ett slutgiltigt slutbesked inte kan utfärdas förens 2 år efter färdigställande, då kallas det att man upprättar ett interimistiskt slutbesked. Byggherren ska fortast möjligast uppfylla återstående villkor för att erhålla ett slutgiltigt slutbesked. Idag är banker väldigt noggranna med att erhålla ett slutbesked för att aktivera bolånet.

Är projektet stort och komplext kan slutbesked i flera etapper att erhållas. Detta är vanligast vid byggnation av flerbostadshus och kommersiella lokaler. 

Innehåll

Tidsplan

Det är väldigt många personer som missbedömer hur lång tid bygglovsprocessen verkligen tar. Det är oerhört viktigt att inte ha bråttom när man ska ta fram bygglovsritningar eller skicka in bygglovsansökan. Att lägga mer pengar och tid på bygglovsritningar kommer du att spara pengar och tid i längden.

För bygglovsritningar är det ungefär 2 veckors leveranstid. Detta beror på hur många andra projekt som är igång samtidigt på den arkitektbyrån, om det är semester eller sjukdom just dessa veckor. Det som spelar stor roll är också hur tydlig du som beställare är och hur snabbt du återkopplar till arkitekten. När projektet startas upp kommer arkitekten att lämna uppskattad tidsplan för just ditt projekt. Visste du förresten att du inte behöver vara en arkitektbyrå för att producera arkitektritningar?

När era bygglovsritningar är färdiga är det dags att fylla i bygglovsansökan och skicka in detta till kommunen. Idag är det många kommuner som använder sig utav olika elektroniska tjänster (E-tjänster) vid handläggning av bygglovsansökningar. Det är rekommenderat att använda sig utav detta för då kommer handläggningen att gå fortare och du kan även följa ditt ärende via E-tjänsten.

Enligt Plan- och bygglagen har byggnadsnämnden 10 veckor på sig att handlägga ditt ärende och lämna ett besked om godkännande eller avslag. Under tiden kan byggnadsnämnden kräva vissa kompletteringar. Det kan vara arkitekten som har missat några mindre saker. I alla våra paket så ingår alla kompletteringar på ritningar som vi levererar. Tänk på att det kan ta ytterligare några veckor innan byggnadsnämnden tittar på ditt ärende efter att du har skickat in kompletteringen. Glöm inte heller att om arkitekten behöver justera något på ritningarna så kan detta ta några dagar innan de får tid i sin kalender även för dig små ändringar. LT Ingenjörsbyrå arbetar med flera projekt parallellt och vi kan inte bara hoppa på kompletteringar. Vi vill alltid att det är samma person hos oss som hjälper dig med din komplettering för att på bästa sätt kunna hjälpa dig.

Lagar och planer som är styrande

Vad du får bygga på din tomt, hur det får se ut och vilka krav som finns invändigt på byggnader styrs av följande lagar, förordningar och allmänna råd:

 • PBL, Plan- och bygglagen
 • KML, Kulturmiljölagen
 • PBF, Plan- och byggförordningen
 • BBR, Boverkets byggrelger
 • BKR, Boverkets konstruktionsregler
 • BVF, Förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk mm.
 • BÄR, Boverkets ändringsråd

De grundläggande tekniska egenskapskraven som ställs i PBL:

 1. Bärförmåga, stadga och beständighet
 2. Säkerhet i händelse av brand
 3. Skydd mot hänsyn till hygien, hälsa och miljö
 4. Säkerhet vid användning
 5. Skydd mot buller
 6. Energihushållning och värmeisolering
 7. Lämplighet för avsett ändamål
 8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
 9. Hushållning med vatten och avfall

Det är väldigt viktigt att tänka på projektets omfattning. Vid mindre projekt kommer byggnadsnämnden endast ställa de nya kraven på den tillkommande ytan. Men är projektet omfattande kan byggnadsnämnden bedöma att dagens regler även ska kunna appliceras på de befintliga byggnadsdelarna. 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 2, 5 §§ 

Vill du läsa mer om denna paragraf?

 

Planer som reglerar / Detaljplan

Detaljplanen och områdesbestämmelser är regler som styr hur ett område ska utformas. Du ska alltid kontakta din kommun och be om att titta på detaljplanen som är aktuell för just din fastighet. Från detaljplanen kan du utläsa t.ex.

 • Hur stor byggnaderna får vara på fastigheten
 • Hur nära tomtgränsen som du får bygga
 • Om det finns ledningar eller andra områden som inte får bebyggas
 • Vilka utseenden för tak och fasad som är styrande för området

Bygglovshandläggare kan göra mindre avvikelse från detaljplanen när de gör en bedömning av din bygglovsansökan. Åtgärden ska dock fortfarande fylla planens syfta.

För de som bor utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse gäller andra regler. Ta kontakt med din kommun för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Ritningar och handlingar

För att kommun ska kunna göra en bedömningen och få en förståelse av vad ni vill bygga måste man alltid lämna in bygglovsritningar. Bygglovsritningar är grunden för hela projektet från idé till färdigställande. Läs mer om bygglovsritningar här.

Kostnader och taxor

Det finns flera olika kostnader som uppstår under bygglovsprocessen. Det du kan göra för att bespara både tid och pengar är att anlita en bra arkitektfirman som har stor kunskap och erfarenhet av hur processen går till.

Kommunens kostnader kan delas upp på följande två grunder:

 • Handläggningskostnad
 • Nybyggnadskarta

Konsultföretaget kan arbeta med fasta priser för samtliga bygglovsritningar eller på löpande timpris. När du erhåller en offert för att upprätta bygglovsritningar är det framförallt lönekostnader som din offert består utav. Desto större företag, dyrare kontor och erfaren arkitekt desto dyrare kommer offerten att vara.

Boka ett kostnadsfritt bygglovssamtal med mig

Small text: Hej, jag heter Laszlo och det är jag som driver LT Ingenjörsbyrå. Jag är expert på bygglov och hjälper dig gärna med dina bygglovsfrågor. Boka ett samtal med mig här nedan så hörs vi på telefon.

 

Ska du söka bygglov våren 2020?