fbpx

Bygglovsprocessen 2023 - Steg för steg

Sammanfattning

 • Det första steget är att ha en dialog med aktuell kommun för att få veta vad som behövs för att kunna genomföra ett tänkta byggprojekt då kraven kan variera från kommun till kommun
 • Om kommunen uppger att du behöver ansöka om bygglov tar du kontakt med en byrå som kan vara dig behjälplig med ritningar och övriga åtgärder som krävs för att bygglovet ska beviljas
 • När bygglovet sedan beviljats kan det krävas ytterligare åtgärder för att själva bygget ska få påbörjas, exempelvis ett tekniskt samråd med kommunen där du kanske behöver redovisa konstruktionsritningar eller en kontrollplan

Vill du veta hur du kan få ditt bygglov beviljat utan problem? Då har du kommit rätt! I den här artikeln kommer vi att ta dig genom hela bygglovsprocessen, steg för steg. Vi ger dig tips och råd om hur du effektivt kan navigera genom kommunens krav och föreskrifter. Med vår hjälp kommer du snart kunna påbörja ditt drömprojekt med självsäkerhet och lugn. Läs vidare för att lära dig mer om de olika stegen i bygglovsprocessen och undvik vanliga misstag som många gör.

Innehåll

  Bygglovsprocessen-1

  Här beskrivs hela bygglovsprocessen från idé till inflyttning. De olika stegen varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. LT Ingenjörsbyrå hjälper er hela vägen från idé till ett färdigt bygglov. Vi hjälper er även med frågor angående detaljplaner och andra bestämmelser. 

  Bygglovsprocessen-2

  1. Ta kontakt med er kommun

  För att på enklaste och snabbaste sätt ta reda på vad ni har för möjligheter på just er fastighet behöver ni ta kontakt med kommunen. Detta då reglerna varierar från kommun till kommun och reglerna ändras med jämna mellanrum, som till exempel till följd av förslagen i bygglovsutredningen. Dessutom kan reglerna vara annorlunda om ni ska bygga ute på landet. Idag har många kommuner specifika telefon- eller besökstider. Detta kan ni se på deras hemsida.

  Ni behöver ha med er enklare skisser och mått för att kunna lämna rätt information till kommunens bygglovshandläggare. Ni kommer tillsammans med bygglovshandläggaren att gå igenom detaljplanen för er fastighet och andra stadsplaner. Här är några punkter som är bra att titta igenom innan ni besöker kommunen:

  • Kommer ut- eller tillbyggnaden vara större än 15 kvm?
  • Har ni grannar som gjort liknande projekt tidigare?
  • Hamnar de nya delarna närmare än 4,5 meter från tomtgränsen?
  • Vem kommer utföra projektet, en entreprenör eller ni själva?

  Räkna med minst 10 veckors handläggningstid när ni upprättar er tidsplan. Kommunen har också möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor om det finns en god anledning, t.ex. Covid-19 eller uppsägningar.

  Handläggningstiden börjar först när ärendet är komplett. Om kommunen begär in kompletteringar eftersom dina ritningar eller handlingar är bristfälliga har inte nedräkningen på 10 veckor börjat ännu.

  2. Bygglovsansökan med ritningar

  När ni vet på ett ungefär vad ni har tänkt er för projekt, storlek och utformning kan ni ta kontakt med en arkitektbyrå eller en ingenjörsbyrå som upprättar bygglovsritningar! De viktigaste ritningarna som behöver vara med i en bygglovsansökan är följande:

  • Planritning
  • Fasadritning
  • Markplaneringsritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan

  Andra handlingar som också bör vara med i en bygglovsansökan:

  • Projektbeskrivning
  • Kontrollplan
  • 3D-ritningar

  Från mars till och med augusti är det väldigt högt tryck på landets olika byggnadsnämnder. Räkna med att det under dessa månader kan vara längre än 10 veckors handläggningstid. Ansökan handläggs efter kronologisk ordning, det är ett vanligt missförstånd att projektets storlek avgör handläggningstiden.

  Nedan kan ni se exempel på hur planlösningen ska vara utformad och vilken information den ska innehålla för att vara fackmannamässig.

  Ritningar-2

  3. Bygglovsbeslut

  Nu har bygglovsbeslutet fattats. Tänk på att ni får påbörja ert projekt först fyra (4) veckor efter att bygglovsbeslutet har offentliggjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

  I bygglovsbeslutet står det om vilka villkor som ni ska uppfylla för att få starta med projektet. Till exempel är det väldigt ofta som det krävs ett tekniskt samråd. I bygglovsbeslutet framgår även bygglovets kostnad samt kontaktuppgifter och annan viktig information till er som byggherre.

  4. Tekniskt samråd

  Kommunen kallar till ett tekniskt samråd om det är aktuellt för projektet. Villkoren för att det ska krävas ett tekniskt samråd är följande:

  • det krävs en kontrollansvarig för bygglovet
  • ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt
  • byggherren själv har begärt ett sådant samråd

  I kallelsen anges vilka handlingar ni behöver förbereda inför mötet. Oftast hålls det tekniska samrådet på arbetsplatsen. Dokument som vanligtvis krävs inför det tekniska samrådet är följande:

  • Konstruktionsritningar och statiska beräkningar
  • Teknisk beskrivning som skall vara ifylld och komplett
  • Installationsritningar som har projekterats (gäller främst EL & VVS)

  Under det tekniska samrådet går kommunen och den kontrollansvarige igenom följande:

  • Hur arbetet skall genomföras
  • Vilka organisationer som är involverade i projektet
  • Genomgång av kontrollplanen
  • Andra handlingar som byggherren har tagit fram inför det tekniska samrådet
  • Genomgång av farliga avfall/rivningsplan som kan beröra projektet
  • Planering inför kommande arbetsplatsbesök
  • Upprättande av ett färdigställandeskydd mellan byggherren och entreprenören
  • Behovet av utstakning inför eller efter projektet
  • Ytterligare tillsyner som behöver genomföras av andra instanser
  • Behovet av ytterligare handlingar som behöver kompletteras inför ett startbesked

  Under det tekniska samrådet fattas beslut om det under projektet krävs ett arbetsplatsbesök eller ej.

  LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med konstruktionsritningar för ditt byggprojekt.

  5. Arbetsplatsbesök

  Vanligtvis skall byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen minst en gång och föra ett protokoll under besöket. Arbetsplatsbesöket bestäms under det tekniska samrådet.

  För att det ska krävas ett arbetsplatsbesök skall två punkter uppfyllas:

  1. Det har krävts ett startbesked innan det tekniska samrådet
  2. Byggnadsnämnden inte anser att arbetsplatsbesök är obehövligt

  Vid arbetsplatsbesöket skall byggnadsnämnden och kontrollansvarig närvara, det är även bra om byggherren är närvarande men det är inget krav. Byggnadsnämnden har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk för att kunna genomföra ett arbetsplatsbesök. Även Polismyndigheten kan närvara för att bistå med hjälp vid behov. 

  Under arbetsplatsbesöket kontrolleras följande:

  • Om kontrollplanen och bygglovet följs
  • Om kontrollansvarig är närvarande och aktiv i tillräcklig stor utsträckning
  • Att inget uppenbart strider mot byggreglerna

  Arbetsplatsbesöket ska ses som en revision och ska inte räknas som en besiktning.

  Om byggnadsnämnden upptäcker allvarliga brister eller avvikelser från gällande lagstiftning, beslut i bygglovsärendet eller kontrollplanen skall det snarast kallas till ett samråd. Under samrådet diskuteras vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna fortsätta med projektet. Är avvikelserna stora behöver byggnadsnämnden även besluta om ändringar i startbeskedet.

  6. Slutbesked

  För alla åtgärder som omfattas av ett startbesked krävs även ett slutbesked. Slutbeskedet är det sista steget innan byggnadsverket får tas i bruk. Tas i bruk betyder att man börjar bo eller använda byggnaden som den är avsedd att användas. Enligt tidigare domar räcker det inte att flytta in möbler för att byggnaden ska anses vara i bruk utan man skall ha övernattat. 

  För att erhålla ett slutbesked behöver kontrollplanen vara ifylld av den kontrollansvarige och denne behöver göra ett utlåtande om att projektet anses färdigt. Alla villkor som har angetts tidigare i bygglovet skall vara uppfyllda. Ibland kan slutsamråd äga plats på arbetsplatsen och detta samordnas då med kontrollerna för slutbesked. Dagens lagstiftning gällande energihushållning kan leda till att ett slutgiltigt slutbesked kan utfärdas först två (2) år efter färdigställandet. Då upprättas ett så kallat ”interimistiskt slutbesked” i avvaktan på det slutliga beskedet. Byggherren skall fortast möjligt uppfylla återstående villkor för att erhålla ett slutgiltigt slutbesked. Idag är banker väldigt noggranna med att erhålla ett slutbesked för att aktivera bolånet.

  Är projektet stort och komplext kan slutbesked erhållas i flera etapper. Detta är vanligast vid byggnation av flerbostadshus och kommersiella lokaler. 

  LT Ingenjörsbyrå har varit med och projekterat denna 150 kvm stora enplansvilla i Linköping.

  Tidsplan

  Det är väldigt många som missbedömer hur lång tid bygglovsprocessen verkligen tar. Det är oerhört viktigt att inte ha bråttom när man ska ta fram bygglovsritningar eller skicka in bygglovsansökan. Genom att lägga liter mer tid och pengar på bygglovsritningarna kommer hela processen att bli mer lönsam i längden.

  För bygglovsritningar är det ungefär två (2) veckors leveranstid. Detta beror på hur många andra projekt som är igång samtidigt på den aktuella arkitektbyrån samt andra påverkansfaktorer som exempelvis semesterperioder. Det som spelar stor roll är också hur tydlig du som beställare är och hur snabbt du återkopplar till arkitekten. När projektet startas upp kommer arkitekten att lämna uppskattad tidsplan för just ditt projekt. Visste du förresten att du inte behöver vara en arkitektbyrå för att producera arkitektritningar?

  När era bygglovsritningar är färdiga är det dags att fylla i en bygglovsansökan och skicka in denna till kommunen. Idag är det många kommuner som använder sig av olika elektroniska tjänster (E-tjänster) vid handläggning av bygglovsansökningar. Det är rekommenderat att använda sig av detta eftersom handläggningen då går fortare samt att du kan följa ditt ärende via E-tjänsten.

  Enligt Plan- och bygglagen har byggnadsnämnden 10 veckor på sig att handlägga ditt ärende och lämna ett besked om godkännande eller avslag. Under tiden kan byggnadsnämnden kräva vissa kompletteringar. Det kan vara arkitekten som har missat några mindre saker. I alla våra paket så ingår eventuella kompletteringar på ritningar som vi levererat i det fasta priset. Tänk på att det kan ta ytterligare några veckor innan byggnadsnämnden tittar på ditt ärende efter att du har skickat in kompletteringen. Glöm inte heller att om arkitekten behöver justera något på ritningarna så kan detta ta några dagar, även för dig med små ändringar. LT Ingenjörsbyrå arbetar med flertalet projekt parallellt och kan därför inte alltid ta oss an kompletteringar med detsamma. Vi är måna om att det alltid skall vara samma person som hjälper dig genom hela bygglovsprocessen.

  Lagar och planer som är styrande

  Vad du får bygga på din tomt, hur det får se ut och vilka krav som finns invändigt på byggnader styrs av följande lagar, förordningar och allmänna råd:

  • PBL, Plan- och bygglagen
  • KML, Kulturmiljölagen
  • PBF, Plan- och byggförordningen
  • BBR, Boverkets byggrelger
  • BKR, Boverkets konstruktionsregler
  • BVF, Förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk mm.
  • BÄR, Boverkets ändringsråd

  De grundläggande tekniska egenskapskraven som ställs i PBL:

  1. Bärförmåga, stadga och beständighet
  2. Säkerhet i händelse av brand
  3. Skydd mot hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  4. Säkerhet vid användning
  5. Skydd mot buller
  6. Energihushållning och värmeisolering
  7. Lämplighet för avsett ändamål
  8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
  9. Hushållning med vatten och avfall

  Det är väldigt viktigt att tänka på projektets omfattning. Vid mindre projekt kommer byggnadsnämnden endast ställa de nya kraven på den tillkommande ytan. Är projektet omfattande kan byggnadsnämnden bedöma att dagens regler även skall appliceras på de befintliga byggnadsdelarna. Tänk också på att reglerna ändras med jämna mellanrum, exempelvis utifrån bygglovsutredningen, och att det därför är viktigt att du är noggrann med att kolla upp vilken lagstiftning som är aktuell i just ditt projekt.

  Planer som reglerar - Detaljplan

  Detaljplan och områdesbestämmelser är regler som styr hur ett område skall utformas. Du skall alltid kontakta din kommun och be om att titta på detaljplanen som är aktuell för just din fastighet. Från detaljplanen kan du exempelvis utläsa:

  • Hur stora byggnaderna på fastigheten får vara
  • Hur nära tomtgränsen du får bygga
  • Om det finns ledningar eller andra områden som inte får bebyggas
  • Vilka utseenden för tak och fasad som är styrande för området

  Bygglovshandläggare kan göra mindre avvikelse från detaljplanen när de gör en bedömning av din bygglovsansökan. Åtgärden skall dock fortfarande fylla planens syfte.

  För de som bor utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse gäller andra regler. Ta kontakt med din kommun för att få reda på vad som gäller för just din fastighet om du behöver ett bygglov på landet.

  Ritningar och handlingar

  För att kommunen skall kunna göra en bedömning och få en förståelse för vad ni vill bygga måste ni alltid lämna in bygglovsritningar. Bygglovsritningar är grunden för hela projektet, från idé till färdigställande.

  Konstruktionsritningar1

  Kostnader och taxor

  Det finns flera olika kostnader som uppstår under bygglovsprocessen. Det du kan göra för att spara både tid och pengar är att anlita en bra arkitektfirma som har stor kunskap och erfarenhet av hur processen går till.

  Kommunens kostnader kan delas upp på följande två grunder:

  • Handläggningskostnad
  • Nybyggnadskarta

  Konsultföretaget kan arbeta med fasta priser för samtliga bygglovsritningar eller på löpande timpris. När du erhåller en offert för att upprätta bygglovsritningar är det framför allt lönekostnader som offerten består av. Desto större företag, dyrare kontor och erfaren arkitekt – Desto dyrare kommer offerten att vara.

  Vanliga frågor

  Det beror på flera faktorer, inklusive storlek och komplexitet på projektet samt handläggningstider hos din kommun. Generellt sett kan processen ta upp till 10 veckor från ansökan till beslut.

  När du skickar in din ansökan behöver du vanligtvis bifoga ritningar såsom planritning, fasadritning och markplaneringsritning. Andra handlingar som kan krävas inkluderar en projektbeskrivning och kontrollplan.

  Det finns olika kostnader att ta hänsyn till, inklusive kommunens handläggningskostnader och eventuella konsultavgifter för att upprätta ritningar. Det är bäst att kontakta din kommun och en erfaren arkitektfirma för att få en mer exakt uppskattning av kostnaderna.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bygglovsprocessen inte behöver vara komplicerad eller överväldigande när du har rätt kunskap vid din sida. Genom att följa de steg vi har beskrivit ovan kommer du kunna påbörja ditt drömprojekt utan problem.

  Kolla gärna in våra andra artiklar för mer information om bygglovsprocessen och andra relaterade ämnen. Vi erbjuder också kostnadsfria möten med vår bygglovsexpert, Laszlo. Ta kontakt idag för att boka ditt möte! 

  Observera att dessa förbättringsförslag endast är exempel och du kan anpassa dem efter din hemsida och målgrupp.

  Hjälpte artikeln dig?
  3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer