Ett av de första stegen för att komma igång med ert byggprojekt är att ansöka om bygglov hos kommunen. Till ansökan behöver bygglovsritningar av god kvalité att förberedas. Vi vill hjälpa privatpersoner och företag att underlätta hela processen från idé till färdigt projekt. Idag är det många lagar och regler som den sökande behöver hålla reda på för att få sitt projekt godkänt.

Nedan hittar ni en kort och enkel beskrivning angående vad bygglovsritningar innebär, vilka krav som ritningarna ska uppfylla samt ritningarnas kostnader.

 

Ervin Mulic har tagit fram bygglovsritningar för utbyggnad av villa.

Definition

Vad betyder bygglovsritningar egentligen?

Bygglovsritningar är enkelt beskrivet de ritningar som behövs för att kunna ansöka om bygglov. Ritningar är de viktigaste delarna i en bygglovsansökan. Det betyder helt enkelt att man behöver ta fram plan-, fasad- och sektionsritningar för byggnaden så att projektet skall bli godkänt. Ritningarna på huset visar den nuvarande utformningen samt hur huset kommer att utformas efter att byggprojektet är avslutat. 

Kom ihåg att desto tydligare och mer detaljerade ritningarna är desto snabbare kan byggnadsnämnden göra en bedömning om bygglovet är godkänt eller ej. Dessutom ökar dina chanser avsevärt att få igenom ditt bygglov när du anlitar en leverantör som hjälper er med bygglovsritningarna.

När du beställer bygglovsritningar kan även ritningarna på de tekniska installationer, el och VVS, också räknas in. Dessa ritningar ligger dock inte till grund för bygglovsbeslutet utan ska redovisas först när det tekniska samrådet äger rum.

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper er under hela bygglovsprocessen. Även med bygglovsansökan.

Planritning

Det ska tydligt framgå vad som är nya byggnadsdelar och vad som är befintligt. Planritningen visar byggnaden sett uppifrån.Ett fågelperspektiv helt enkelt. Lämplig skala för planlösning är 1:100, 1 cm på ritningen motsvarar 100 cm i verkligheten. På planritningen, som ofta även kallas planlösning, ska följande framgå:

 • Befintliga väggar
 • Nya väggar
 • Väggar som ska rivas
 • Öppningar som ska byggas igen
 • Yttermått för befintlig och nya delar
 • Inredning i kök och hygienrum så som bänkskåp, diskho, spis, kyl, frys, diskmaskin, toalett, dusch, handfat
 • Förslag på ny möblering så som soffa och säng
 • Rumsfunktioner
 • Storlek på rum

På planlösningen ska även boarea (BOA) och bruttoarea (BTA) redovisas, dessa area ska även anges på er ansökan.

Nedan visar vi hur en planlösning ska utformas och vilka delar som behöver redovisas för att era bygglovsritningar ska bli godkända.

Bygglovsritningar framtagna till kund i form av planlösning vid nybyggnation av enbostadshus.

Fasadritningar

Fasadritningar redovisar alla sidor på byggnaden. En lämplig skala för fasadritningar kan vara 1:100. Fasadritningarna ska redovisa det befintliga utseendet på byggnaden och sedan hur byggnaden kommer att se ut när åtgärden är färdig. På fasaden ska till exempel följande redovisas:

 • Marknivå, befintlig och ny marknivå
 • Byggnadens sockel
 • Tak och takets utsprång
 • Fönster, dörrar inkl. foder och spröjs
 • Balkonger med räcke
 • Skorstenar
 • Skärmtak
 • Utvändiga trappor
 • Fasadmaterial
 • Trappor
 • Altaner
 • Ramper
 • Takkupor

Vidare ska det redovisas materialval och kulörer, antingen på ritningarna, i ritningshuvudet eller i projektbeskrivningen.

LT Ingenjörsbyrå AB har hjälpt kund med fasadritningar inför nybyggnation av villa.

 

Sektionsritning

Sektionsritningen ska vara som ett snitt/genomskärning genom berörda byggnadsdelar. Vid nybyggnation ska snitt anges där olika takhöjder eller våningshöjder förekommer. Vid tillbyggnad är det endast vid de tillkommande byggnadsdelar som sektionsritning ska upprättas. Nivåerna ska utgå från höjdsystemet som anges på nybyggnadskartan. Sedan 2005 är det RH2000 som gäller.

På sektionsritningen ska följande anges:

 • Nivå för färdiggrund
 • Nivå för samtliga våningar
 • Taklutning för samtliga tak
 • Rumshöjd
 • Byggnadshöjd
 • Nockhöjd
 • Totalhöjd
 • Byggnadens anslutning mot marken
 • Marknivå

På sektionsritningen markeras även om det förekommer några detaljritningar för byggnadsdelar.

LT Ingenjörsbyrå AB har upprättat sektionsritningar för kunds räkning vid nybyggnation av enbostadshus.

Situationsplan

En situationsplan är ritningen som visar fastigheten, tomten, dess olika byggnader och omgivning från ovan. Situationsplanen ska förklara vad som ska byggas och hur den placeras på tomten. För att kunna upprätta en situationsplan måste först en nybyggnadskarta från kommunen beställas. Leveranstid för detta kan vara flera veckor så det är viktigt att tidigt i projektet beställa detta. Nybyggnadskartan används som ett underlag för att kunna upprätta situationsplanen. Skalan för nybyggnadskartan bör vara 1:400 eller 1:500 beroende på fastighetens storlek.

Följande ska finnas med på situationsplanen:

 • Mått på nya byggnadsdelar mot fastighetsgräns
 • Nya byggnadsdelar ska vara skaffererade

LT Ingenjörsbyrå AB har upprättat situationsplan för kunds räkning med hjälp av en nybyggnadskarta.

Markritningar

Markritningar är också ett krav för att få sitt bygglov godkänt. Oftast kombineras markritningar med fasadritningar eftersom ny och befintlig marknivå ändå redovisas på fasadritningarna. Vill ni läsa mer om vilka krav och vad som behövs för att få godkända markritningar har vi gjort en fördjupning i detta.

Konstruktionsritningar

Att konstruktionsritningar behövs för att få ett godkänt bygglov är ofta en missuppfattning. Att redovisa konstruktionsdetaljer som energiberäkningar och konstruktionsritningar är ett krav inför det tekniska samrådet. Bland bygglovsritningarna kan vi hjälpa till med principritningar hur olika byggnadsdelars konstruktioner kommer att utformas. Dessa är dock inte på något sätt någon garanti att utförandet kommer att utföras på det sättet.

Handlar det om mindre projekt så som uterum eller mindre tillbyggnader har oftast utförande entreprenör väldigt goda fackkunskaper om hur konstruktionen ska utformas. Då kan entreprenören i antingen text eller ritningar förklara detta för byggnadsnämnden.

För större projekt, framförallt nybyggnation, ska en konstruktör vara involverad redan tidigt i projektet för att dimensionering och utformning mellan konstruktör och arkitekt fungerar från början. Detta gör att beställaren sparar tiotusentalls kronor när arkitektritningar tas fram under projekteringen.

3D-ritningar

3D-ritningar börjar bli en allt viktigare del i byggprojektet för att redan i ett tidigt skede. Krockar med olika installationer är ett sådant fel som du enkelt kan avhjälpa redan innan projektet har börjat.

Du kan efter dina 3D-ritningar ta fram 3D-illustrationer för att genom verklighetstrogna bilder visa hur det framtida utseendet kommer att bli på för ditt projekt. Vi ser en allt större efterfrågan på 3D-illustrationer även på mindre projekt eftersom vi kan erbjuda ett konkurrenskraftigt pris. Vi har samlat några 3D-illustrationer för dig.

Varken 3D-ritningar eller 3D-illustrationer är något krav utan byggnadsnämnden. Vi har dock sett att i vissa bygglovsärenden kan detta slippa kompletteringar och förkorta handläggningstiden. Det kan verka som en onödig kostnad i början, men du har tillbaka det i slutet.

Krav

Vilka krav finns det?

Kortfattat ska bygglovsritningarna uppfylla följande krav:

– Redovisa nuvarande utseende och utseende efter åtgärd

– Fackmannamässigt framtagna och redovisade

– Vara i relevant skala för åtgärden

– Lämna in utskrivna på A3 eller digitalt

Vill lära dig mer om fackmannamässiga ritningar och viktiga byggtermer?

Det är allt fler kommuner som tar emot bygglovsansökan digitalt för att underlätta och förkorta handläggningen. Därför är det många som endast beställer sina bygglovsritningar online och får dessa levererade direkt till sin e-postadress.

Det kan vara svårt för en privatperson att uppfylla samtliga krav för att bygglovsritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Därför bör man ta hjälp med bygglovsritningar från någon med erfarenhet inom området. Även om handritade ritningar kan vara väldigt fint är det nästan ett krav att upprätta ritningar i ett datorprogram, det går framförallt väldigt mycket snabbare.

Ritningshuvud

Ritningshuvudet ska innehålla relevant information om projektet. Utseendet kan variera väldigt mycket mellan olika företag men det är kravet på information som är det viktiga.

På ritningshuvudet ska följande anges:

 • Byggherre
 • Fastighetsbeteckning
 • Kommun
 • Företaget som gjorts ritningarna
 • Datum
 • Ritningsnamn
 • Ritningsnummer
 • Vilken åtgärd som bygglovsansökan anser
 • Måttstock
 • Skala

I ritningshuvudet ska man även ange om det finns några hänvisningar eller förklaringar till ritningarna. Detta kan till exempel vara att nya väggar är snedstreckade eller att glas som sätts in nära golvnivån ska vara laminerad för att inte skada någon vid en olycka.

Här ska arkitektbyrån ange om det görs några revideringar. Detta numreras och anges med datum och en kort förklaring vad som har ändrats.

Pris

Hur ser prisbilden ut för en bygglovsritning?

Idag finns det en mängd antal företag som erbjuder bygglovsritningar. Det är allt från stora börsnoterade företag till enmansföretag. Priserna varierar mellan cirka 5 000 – 25 000 kronor för projekt som berör enbostadshus. Projektets komplexitet påverkar också priserna. 

Bygglovsritningarnas kostnad består till största delen utav lönekostnader. Många arkitektbyråer är dyrare på grund av att de har dyrare kontor, fler anställda och anställer just arkitekter vilket är en skyddad titel.

Det är alltid en bra idé att man tar kontakt med flera företag och samlar in flera offerter innan man bestämmer sig vilken leverantör man vill anlita för sitt bygglov. Kom ihåg att noggrant granska offerternas innehåll och vad din potentiella leverantör faktiskt erbjuder dig samt vilka kostnader som eventuellt kan tillkomma. Du får gärna en titt på vilken prisbild vi har på våra bygglovsritningar.

 

Boka ett kostnadsfritt bygglovssamtal med mig

Small text: Hej, jag heter Laszlo och det är jag som driver LT Ingenjörsbyrå. Jag är expert på bygglov och hjälper dig gärna med dina bygglovsfrågor. Boka ett samtal med mig här nedan så hörs vi på telefon.

 

Ska du söka bygglov våren 2020?