Det finns mycket att tänka på och planera inför ett bygglov. Det finns många nya benämningar att förstå för att få ett helhetsperspektiv kring vad som gäller vid en husbyggnation. Du som skall bygga nytt bör också spana in vår sida för husritningar. Det är därför vi på LT Ingenjörsbyrå skapat en ordlista på de mest förekommande byggtermerna där vi definierar dem på ett lättförståeligt sätt.

Vad är skillnaden på biarea och boarea? Hur är det man egentligen mäter byggnadsarean? Vad betyder atemp för något? Det reder vi ut!

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper er hela vägen genom bygglovsprocessen. Vi förklarar alla byggtermer som du bör känna till innan du påbörjar ditt projekt.

Area och ytor

Byggtermer är något utav grundstenarna att känna till innan du ger dig in i bygglovsprocessen.

Huvudregel

Huvudregeln är att arean fördelas på utrymmen inom och utanför bostaden. Först mäts alla invändiga mått på varje våningsplan i bostaden.

Alla våningsplan, utom de med snedtak, skall mätas ovanför golvsockeln på ytterväggarnas insida. Följande utrymmen skall inte räknas med i den totala arean:

– Utrymmen med lägre rumshöjd än 190 cm

– Utrymmen som inte kan nås med trappa, permanent stege, lucka med fällbar stege eller genom dörröppning

Skillnaden mellan area och yta

En yta är något man kan ta på, t.ex. en väggyta eller en golvyta. Med area menar man den uppmätta storleken på en yta. Ibland kan golvarean vara mindre än golvytan, t.ex. om golvytan inte anses brukbar. Alltså bör man vara noga med benämningarna “yta” eller “area” då det är en väsentlig skillnad på dessa.

Mätvärd area

För att en area skall vara mätvärd måste utrymmet vara tillgängligt, ha golv och en rumshöjd på mer än 190 cm.

Atemp

Atemp är en definition som används vid energiberäkningar och energiprestanda. Det betyder helt enkelt att det är den invändiga arean för varje våningsplan som värms upp till mer än 10 grader celsius. Atemp ska kunnas beräknas enkelt för såväl nya som gamla byggnader. 

 

Byggnadsarea (BYA)

Enkelt beskrivet är det den yta som byggnaden upptar på marken. Hur begreppet definieras och beräknas exakt kan läsas i Svensk Standard SS 21054:2009.

LT Ingenjörsbyrå AB förklarar vanligt förekommande byggtermer, denna bild beskriver hur byggnadsarea definieras.
Källa: Boverket/Sweco

Byggnadsarea används ofta i bestämmelser av kommunen för att styra tätheten för ett område. I detaljplanen hittar man ofta tillåten byggnadsarea. Byggnadsarean efterfrågas alltid i bygglovsansökan.

Följande skall inte räknas in i byggnadsarea (BYA):

 • Normalt takutsprång
 • Yttertrappa vid entré
 • Mindre skärmtak i anslutning till entré
 • Balkonger/uteplatser över 3 meter från marknivån
 • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån

En utstickande byggnadsdel är mätvärd om följande uppfylls:

 • Byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre än 3,00 meter ovan mark och dess horisontella djup är större än 0,50 meter eller
 • Byggnadsdelens lägsta punkt är belägen 3,00 – 5,00 meter ovan mark och dess framkant ligger mer än 1,50 meter utanför underliggande fasadliv.

Bruttoarea (BTA)

Den sammanlagda arean för varje våningsplan. Hur begreppet definieras och beräknas exakt kan läsas i Svensk Standard SS 21054:2009. Om du har snedtak räknas 60 centimeter utanför den linje som har rumshöjd på minst 190 centimeter (mätvärd area).

LT Ingenjörsbyrå AB förklarar vad som räknas som bruttoarea och ljus bruttoarea.
Källa: Boverket/Sweco

I bruttoarean räknas följande in:

 • innervägg och omslutande vägg
 • yttervägg mot ljusgårds bottenplan
 • inredning
 • trappa och ramp inklusive hål
 • el- och vvs-installationer
 • hiss- och installationsschakt

I bruttoarean skall följande inte räknas in:

 • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt
 • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea 
 • Indragen entré
 • Ljusgårds övre del

Bruttoarea används ofta i bestämmelser gällande flerbostadshus, industrilokaler, affärer, kontor och andra byggnader med stora volymer.

Ljus Bruttoarea

Ljus bruttoarea används ofta vid exploateringsprojekt, planprogram och planutredningar. Begreppet finns beskrivet i standarden SS 21054:2009 i i Bilaga A. Det används dock väldigt olika i praktiken.

Boarea (BOA)

Boarea används ofta för bostadsrätter och hyreskontrakt. Hur begreppet definieras och beräknas exakt kan läsas i Svensk Standard SS 21054:2009.

Bruksarea (BRA)

Enkelt beskrivet är det den sammanlagda ytan av varje separat enhet, t.ex. kan handelslokaler delas in i butik, lager och personalutrymmen.

Biarea (BIA)

Kan garage, pannrum, soprum och andra utrymmen nås inifrån bostaden räknas de alltid som biarea (BIA). Dessa utrymmen är upprättade för att endast användas vissa delar av året.

Lokalarea (LOA)

Är bruksarea (BRA) för annat ändamål än boende. Se även beskrivningen av bruksarea (BRA).

Öppenarea (OPA)

Det är en öppen yta för vistelse eller förvaring, som ligger i anslutning till en byggnad. Det kan till exempel vara ytan under en altan som nyttjas som förvaring eller carport. Hur begreppet definieras och beräknas exakt kan läsas i Svensk Standard SS 21054:2009.

Öppenarea ingår vid beräkning av byggnadsarea (BYA) men inte i bruttoarea (BTA). Om detaljplanen reglerar bruttoarean (BTA) för områdets täthet kan det därför vara viktigt att kombinera bruttoarea (BTA) med öppenarea (OPA).