Hur fungerar det att få ett Startbesked?

Startbesked

Startbesked är ett av de viktigaste stegen under Bygglovsprocessen

Precis som vi skriver ovanför så är det ett av de viktigaste stegen under bygglovsprocessen att få ett startbesked. Innan startbesked kan man inte påbörja några arbeten som ingår i projektet. Påbörjar man projektet utan ett startbesked kan man råka ut för att få en sanktionsavgift, en typ av bot.

Innan du kan få ett startbesked begär byggnadsinspektören ett antal tekniska ritningar och handlingar för att se att de tekniska egenskapskraven är uppfyllda.

Nedan har vi besvarat de vanligaste frågorna gällande Startbesked vid bygglov.

Vad menas med Startbesked för bygglov?

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren visa att åtgärden kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Kortfattat kräver alla bygglovsprojekt ett startbesked. Startbesked är precis som det låter, ett besked, beslut, som du behöver innan du får börja ditt byggprojekt.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vad behövs för Startbesked?

För att erhålla ett startbesked krävs att du som byggherren kan intyga att du uppfyller de tekniska egenskapskraven som ställs på ditt projekt. Under bygglovet har utformningskravet prövats, men alla detaljer och tekniska delar prövas inför startbeskedet.

Inför ett startbesked behöver du oftast ha ett tekniskt samråd med kommunens byggnadsinspektör och din kontrollansvarig. Inför det tekniska samrådet ska tekniska handlingar skickas in, det kan vara:

– Konstruktionsritningar

– VVS-ritningar

– Energiberäkning

– Brandskyddsbeskrivning

– Färdigställandeskydd

– Riskbedömning och Kontrollplan

– Geotekniskt utlåtande

Hur lång tid tar det att få Startbesked?

För att en area skall vara mätvärd måste utrymmet vara tillgängligt, ha golv samt en rumshöjd på mer än 190 cm. Mätvärd area handlar alltså om att utrymmet ska kunna användas till att bo i.

Vad behövs för startbesked för attefallshus?

Atemp är en definition som används vid energiberäkningar och energiprestanda. Det betyder helt enkelt att det är den invändiga arean för varje våningsplan som värms upp till mer än 10 grader celsius. Atemp ska kunnas beräknas enkelt för såväl nya som gamla byggnader. 

Kan man få startbesked innan bygglov vunnit laga kraft?

Enkelt beskrivet är byggnadsarea den yta som byggnaden upptar på marken. Hur begreppet definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009.

Byggnadsarea (BYA) används ofta i bestämmelser av kommunen för att styra tätheten för ett område. I detaljplanen hittar man ofta tillåten byggnadsarea. Byggnadsarea (BYA) efterfrågas alltid i bygglovsansökan.

Följande skall inte räknas in i byggnadsarea (BYA):

 • Normalt takutsprång
 • Yttertrappa vid entré
 • Mindre skärmtak i anslutning till entré
 • Balkonger/uteplatser över 3 meter från marknivån
 • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån

En utstickande byggnadsdel har en mätvärd area om följande uppfylls:

 • Byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre än 3,00 meter ovan mark och dess horisontella djup är större än 0,50 meter eller
 • Byggnadsdelens lägsta punkt är belägen 3,00 – 5,00 meter ovan mark och dess framkant ligger mer än 1,50 meter utanför underliggande fasadliv.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vad får man göra innan startbesked?

Den sammanlagda arean för varje våningsplan benämns som bruttoarea BTA). Hur begreppet bruttoarea (BTA) definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009. Om du har snedtak räknas 60 centimeter utanför den linje som har rumshöjd på minst 190 centimeter (mätvärd area). Bruttoarea (BTA) omfattar alltså en större yta än det som anges som mätvärd area. 

I bruttoarean (BTA) räknas följande in:

 • Innervägg och omslutande vägg
 • Yttervägg mot ljusgårds bottenplan
 • Inredning
 • Trappa och ramp inklusive hål
 • El- och vvs-installationer
 • Hiss- och installationsschakt

I bruttoarea (BTA) skall följande inte räknas in:

 • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt
 • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea 
 • Indragen entré
 • Ljusgårds övre del

Bruttoarea (BTA) används ofta i bestämmelser gällande flerbostadshus, industrilokaler, affärer, kontor och andra byggnader med stora volymer.

Får man börja gräva innan Startbesked?

Ljus bruttoarea används ofta vid exploateringsprojekt, planprogram och planutredningar. Begreppet ljus bruttoarea finns beskrivet i standarden SS 21054:2009 i i Bilaga A. Ljus bruttoarea är dock något som används väldigt olika i praktiken.

Jag har glömt att söka startbesked - Söka startbesked i efterhand

Boarea (BOA) används ofta för bostadsrätter och hyreskontrakt. Tillsammans med biytor som biarea (BIA) utgör boytan byggnadens totalyta. Boarea (BOA) är också den sammanlagda yta som uppges i kontrakt för en bostads storlek, och som säljaren eller hyresvärden kan få betalt för. Hur begreppet boarea (BOA) definieras och beräknas exakt kan du läsa om i Svensk Standard SS 21054:2009.

Hur mycket är sanktionsavgiften om jag missar att söka startbesked?

Enkelt beskrivet är bruksarea (BRA) den sammanlagda ytan av varje separat enhet. Till exempel kan handelslokaler delas in i butik, lager och personalutrymmen, vilka sammantaget utgör ytans bruksarea (BRA). Bruksarea kan vara både vara lokalarea (LOA) och avsett för boende. Se även beskrivning av Lokalarea (LOA).

Tekniskt samråd och Startbesked

Om garage, pannrum, soprum och andra utrymmen kan nås inifrån bostaden så räknas de alltid som biarea (BIA). Biarea (BIA) är utrymmen som är upprättade för att endast användas vissa delar av året.

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 2 tycker inte att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer