Här hittar du information vad du som byggherre får göra utan att ansöka om bygglov. Reglerna förändras hela tiden och därför är det rekommenderat att du kontaktar din kommun innan du köper en bygglovsritning.

 

Innehåll

Definition

När krävs det bygglov eller bygganmälan?

Det är i Plan- och bygglagens kapitel 9, Bygglov, rivningslov och marklov m.m. som reglerna kring när du behöver bygglov, anmälan eller andra myndighets godkännanden innan du kan påbörja ditt byggprojekt. För gemene man kan det vara svårt att kunna tolka de olika paragrafer som finns i PBL. Det enklaste och som är mest rekommenderat är att alltid ta kontakt med sin kommun innan man påbörjar några projekt. Även om din granne har gjort åtgärder utan bygglov eller bygganmälan kan reglerna ha ändrats eller dylikt. Vid försäljning och köp av fastigheter är det viktigt att stämma av gamla bygglovsritningar för att kontrollera att inga svartbyggen har skett. Även om den otillåtna byggnationen har preskriberats behöver byggherren inkomma med bygglovsritningar till kommunen för att rätta till misstaget. Är projektet äldre än 10 år utgår ingen sanktionsavgift eller bygglovsavgift.

Vad skiljer sig mellan bygglov och bygganmälan?

Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är att bygglov ska användas för mer komplicerade projekt medans bygganmälan ska användas vid enklare karaktär. Det är dock samma krav på bygglovsritningar oberoende om du ansöker om bygglov eller bygganmälan. Vi har tagit fram en artikel med vad du behöver tänka på innan du beställer bygglovsritningar.

Handläggningstiden ska vara kortare för en bygganmälan än bygglov. Handläggningstiden varierar dock stort över landet. Vissa kommuner har infört en handläggningstid på maximalt 4 veckor för bygganmälan.

Vanliga åtgärder som kräver bygganmälan

Attefallshus

I närheten av bostadshuset kan du uppföra ett attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter BTA. Attefallshuset får inte ha en nockhöjd över 4 meter. Du kan bygga flera attefallshus på tomten men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Attefallshuset kan användas till exempel som:

 • Bostad
 • Bastu
 • Uthus
 • Garage
 • Förråd
 • Växthus
 • Gäststuga
 • Båthus

Här kan du inspireras om våra ritningar på attefallshus.

Om du avser att bygga attefallshuset närmare än 4,5 meter din granne behöver du ett grannemedgivande från berörd part.

Om du avser att placera attefallshuset inom strandskyddsområde behöver ett tillstånd enligt miljöbalken. Generellt gäller strandskydd 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmänna vägar och järnvägar kan det också finnas särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller för just din tomt.

Attefallshuset får byggas även fast byggrätten är uppnådd för fastigheten. Tänk på att det som byggs måste vara anpassat till omgivningen. I detaljplanen kan det vara angivet att området anses som en värdefull miljö och därför krävs det bygglov för attefallshuset.

Om du uppför attefallshus i närheten av en försvarsanläggning gäller också speciella regler. Ta kontakt med din kommun om du är osäker. Vill du läsa mer om reglerna för attefallshus för ditt bygglov?

 

Tillbyggnad maximalt 15 kvadratmeter

Har du ett bostadshus får du enligt attefallsreglerna göra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter BTA. Detta kräver då en anmälan. Tillbyggnaden får dock inte vara högre än det huset som byggs till eller placeras närmare än 4,5 meter tomtgräns. Skulle tillbyggnaden ändå hamna närmare än 4,5 meter behöver du först inhämta ett grannemedgivande. Gäller det strandskydd på den tänkt placering behöver dispens sökas hos länsstyrelsen. Tillbyggnaden ska klara av de tekniska egenskapskraven som finns i angivet i BBR. Placering behöver beaktas för att inte påverka stads- eller landskapsbilden eller förstöra natur- eller kulturvärden på platsen.

 

Takkupor

Du får enligt attefallsreglerna bygga högst två stycken takkupor på en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Har byggnaden redan en takkupa kan ytterligare en byggas. Den sammanlagda längden av takkuporna får inte vara större än hälften av takets längd, från ena gaveln till andra gaveln.

När du bygger en takkupa påverkas oftast den befintliga takkonstruktionen och det är därför du behöver anmäla detta till kommunen. Om du inte påverkar byggandens konstruktion, dvs. du placerar takkuporna mellan två takstolar behövs varken bygglov eller bygganmälan. Du behöver dock fortfarande uppfylla samtliga kraven i BBR och PBL.

 

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad i befintlig byggnad. Du behöver dock följa tillgänglighetskraven i BBR och PBL. Åtgärden är anmälningspliktig, men om du även gör yttre förändringar som nya fönster eller dörrar behöver du söka bygglov. Idag råder det bostadsbrist i hela landet och därför är denna typen av investering väldigt bra för plånboken men även för samhället.

 

Rivning av byggnad eller del av byggnad

Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan om du ska riva hela eller delar av byggnaden. Bor du inom detaljplanelagt område behöver du söka rivningslov. Om du skall bygga nytt får du gärna besöka vår sida om husritningar.

 

Ändring av en byggnad

 • Ändringen innebär att byggnadens bärande delar påverkas
 • Ändringen påverkar planlösningen avsevärt
 • Ändringen påverkar byggnadens brandskydd
 • Ändringen påverkar byggnadens ventilation eller andra installationer

 

Anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

För några typer av avloppsanläggningar behöver du ansökan om tillstånd medans för andra räcker det att du lämnar in en anmälan.

 • För enskilt avlopp med WC ska du alltid söka tillstånd.
 • För avlopp med BDT-vatten* eller om du ska ändra i befintlig anläggning kan det krävas att du söker tillstånd.

BDT-vatten är förkortning för Bad-, Disk, och Tvättvatten.

Om du känner dig osäker vad som gäller för just dig ska du kontakta samhällsbyggnadsnämnden i din kommun.

 

Vindkraftverk

Du behöver bygglov för ditt vindkraftverk om verket är:

 • Högre än 20 meter över marken
 • Avståndet till tomtgräns är mindre än kraftverkets höjd
 • Verket har monterats på en byggnad
 • Diametern på vindturbinen är större än 3 meter

Om ditt vindkraftverk inte stämmer in på något av ovanstående punkter behöver du inte söka bygglov i din kommun. Du behöver inte heller bygglov om du redan har fått ett tillstånd enligt miljöbalken.

Anmälan enligt miljöbalken ska göras om vindkraftverket är:

 • Högre än 50 meter
 • Två eller fler verk står tillsammans
 • Om det byggs fler verk jämte ett annat vindkraftsverk

Är du osäker om platsen du ska gräva på har några fornlämningar behöver du kontakta länsstyrelsen.

 

Särskilt bevarandevärda byggnader eller fastigheter

Vanliga åtgärder som du får bygga utan bygglov eller anmälan

Altan

Läs mer om de nya reglerna kring altaner som gäller från och med 1:a juli 2019.

 

Skärmtak

Du får också bygga ett skärmtak över följande; om inte skärmtaken tillsammans blir större än 15 kvadratmeter BTA.

 • Altaner
 • Balkonger
 • Entréer
 • Uteplatser

 

Friggebod

Friggeboden ska vara som en komplementbyggnad för bostadshuset. Du behöver inte söka bygglov för att uppföra en eller flera friggebodar, men den sammanlagda storleken på tomten får inte överstiga 15 kvadratmeter. Från mark till taknock får friggeboden vara upp till 3 meter. Friggeboden får inte heller byggas ihop med någon annan byggnad utan ska vara fristående. Du får placera friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter men du behöver då inhämta ett grannemedgivande.

Bor du utanför detaljplanelagt område och vill placera friggeboden nära en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen eftersom trafiksäkerheten kan påverkas. Ta kontakT med din kommun om du känner dig osäker.

Det styrs inte i detaljplanen om du kan uppföra en friggebod eller inte. Friggeboden får placeras på prickmark och friggebodens yta får vara utöver tomtens byggrätt.

Bygger du friggebod i närheten av hav, sjö eller vattendrag behöver du inhämta ett tillstånd enligt miljöbalken.

 

Fasadförändring

Om du avser att göra en fasadförändring, t.ex. måla om huset eller byta fasadmaterial, behöver du först ta reda på om du bor i ett område med detaljplan eller inte.

Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du se om det finns några bestämmelser som berör utseende på fasaden. Du behöver även tänka på att inte göra för omfattande ändringar för att byggnadens eller områdets karaktär förändras.

Rättsfall

Följande två rättsfall visar på att anmälningspliktiga åtgärder kan kräva bygglov om förhållanden är sådana.

 1. Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov.
 2. Friggebod stod 31,2 meter från bostadshuset och därför ansågs den inte stå i dess omedelbar närheten.

I rättsfall nummer 1 ansåg Mark- och överdomstolen att kommunen inte kan ses som en granne som kan lämna ett medgivande till placeringen. Allmänheten ska ha tillgång till vägen eller den allmänna platsen och då kan inte kommunen som har huvudmannaskap medge det som representant för allmänheten. Ni kan läsa hela domen här.

I rättsfall nummer 2 blev bedömningen att avståndet som var större än 30 meter inte ansågs vara i omedelbar närhet till bostadshuset.Boverket har sedan rättsfall 1 tagit fram en rapport hur kommunen har möjlighet att lämna medgivande till bygglovsbefriade åtgärder. Hela rapporten kan ni läsa här.

Krav

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Om du har missat att söka bygglov eller bygganmälan för en åtgärd som kräver detta kommer du att föreläggas med en sanktionsavgift, böter helt enkelt. Böterna kommer att skickas ut till dig även om du kan få bygglov i efterhand eller inte.

När kommunen får reda på att du har byggt utan bygglov kommer de att skriftligen kontakta dig och be dig att lämna en förklaring varför du har byggt utan bygglov. Om det finns möjlighet för dig att få ett bygglov i efterhand kommer kommunen uppmana dig till att skicka in detta omgående. Kan du däremot inte få ett bygglov för den åtgärden som du har gjort behöver du tyvärr riva den.

Du kan överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Tänk på att du behöver skicka ditt överklagande senast 21 dagar efter att du har fått beslutet från kommunen.

Tänk på att du inte får göra vad du vill på din tomt bara för att dina grannar har godkänt detta. Det kan bli svårt att sälja fastigheten om bygglov inte finns på samtliga åtgärder som gjorts från byggnadens uppförande.

Hur stor är sanktionsavgiften?

Exempelvis för en tillbyggnad på 40 kvadratmeter för ett bostadshus som du inte har sökt något bygglov för hamnar sanktionsavgiften på  29 062 kr. Här ingår inte avgiften för bygglovet som du behöver söka i efterhand. Du kan själv räkna ut vad sanktionsavgiften kommer att hamna på via boverkets hemsida.

Kostnad

Avgiften för bygganmälan varierar mellan kommuner. För att få reda på exakt vad denna handläggning kommer att kosta er, sök på kommunens hemsida eller ta kontakt med byggnadsnämnden. Här är några förslag från olika kommuner och deras avgifter:

 • Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, 4 980 kr
 • Bygga ny komplementbyggnad på småhustomt, max 25 kvm, 4 980 kr
 • Bygga nytt komplementbostadshus på småhustomt, max 25 kvm, 9 000 kr
 • Inreda en ny bostad i enbostadshus, inklusive inre ändringar, 4 800 kr
 • Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, 1 500 kr
 • Mindre inre ändring i småhus (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, håltagning i bärande konstruktion), 1 620 kr
 • Större inre ändring i småhus (t.ex. grundförstärkning eller fler mindre ändringar), 3 840 kr

Ovanstående avgifter har inhämtats från Stockholm.se den 7 april 2019. Avgifterna kan ändras med tiden och därför bör du kontakta din kommunen för aktuella avgifter.

Tänk även på att ni behöver ett kartunderlag om det sker en ny- eller tillbyggnad på tomten. Även denna kostnaden varierar mellan kommuner. Här kommer några exempel på vad denna typen av avgift kan vara:

Det viktigaste för anmälan är självklart ritningar. Kommunen ställer samma krav på ritningar oavsett om det är bygglov eller en bygganmälan. Vi erbjuder paket i olika storlekar beroende på hur stort ert projekt är, vi har ritningspaket från 4 990 kr exkl. moms.